Basisschool op De Slek

Rutsekovenstraat 8 6102 VM Echt

Schoolfoto van Basisschool op De Slek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte

Wanneer een leerkracht, bijvoorbeeld door ziekte, afwezig is, zal de directeur trachten voor een vervanger te zorgen. Hierbij wordt de directeur ondersteund door de vervangingsmanager. Voor informatie met betrekking tot vervangingen verwijzen wij naar het vervangingsbeleid schoolbesturen Midden-Limburg op de website van Wijzers in onderwijs. Wanneer een afwezigheid langere tijd gaat duren, worden de betreffende ouders hierover schriftelijk geïnformeerd.

Verlof

In de CAO voor onderwijsgevenden is geregeld onder welke voorwaarden iemand verlof krijgt. We kunnen daarbij denken aan jubilea, huwelijk, overlijden, bezoek specialist, zwangerschapsverlof, e.d.

Ouderschapsverlof

Het onderwijs kent de regeling ouderschapsverlof. Dat betekent dat een leerkracht vrijwillig gedurende een bepaalde tijd betaald en/of onbetaald verlof kan nemen. De regeling hiervoor is wettelijk vastgelegd.

Professionalisering

Vanwege het snel veranderende onderwijs is het noodzakelijk dat leerkrachten “bijblijven” in hun vak en dat ze zich bijscholen. Een aantal cursussen vindt plaats onder schooltijd.

Bijzonder budget

Iedere oudere werknemer kan ervoor kiezen om bijzonder budget op te nemen. Dit bijzonder budget kan ingezet worden voor verlof of duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid wil zeggen dat de leerkracht zijn/haar ervaring kan inzetten om ondersteunende werkzaamheden (denk bijvoorbeeld aan coaching van startende leerkrachten) te verrichten die voor de school van belang zijn.

Parttime werk

Soms geven leerkrachten te kennen dat ze niet fulltime, maar parttime willen werken. Het schoolbestuur beslist hierover. Wanneer een leerkracht parttime werkt, zijn er altijd twee personen in de groep.

Vervangingspool

Als de leerkracht van uw kind ziek wordt of om een andere reden afwezig is en vervangen moet worden, zal de school er alles aan doen om het onderwijs voor uw kind te waarborgen. Om zoveel mogelijk continuïteit en kwaliteit te waarborgen, heeft Wijzers in onderwijs een “flexpool” ingericht. In deze pool zijn leerkrachten benoemd, die als vervanger op de scholen van Wijzers in onderwijs functioneren. We werken samen met vijf andere besturen in de regio Midden Limburg voor het organiseren van vervangingen. Indien we geen eigen vervanger kunnen vinden, kunnen we een beroep doen op de “flexpool” van de andere besturen.

Helaas kunnen we hiermee niet alle vervangingen (piekmomenten) oplossen en worden we gedwongen tot het nemen van andere maatregelen. Het kan zijn dat er dus maatregelen genomen moeten worden genomen zoals hieronder beschreven. Deze maatregelen gelden voor alle scholen en worden ook in de volgorde, zoals vermeld, genomen. Het zijn maatregelen die we liever niet nemen en met grote inspanning van alle medewerkers zolang mogelijk proberen te vermijden. 

Het verdelen van leerlingen over andere groepen leidt tot kwaliteitsverlies en kun je niet lang in stand houden. Het thuis houden van kinderen is uiteraard de laatste maatregel die we willen nemen. Samengevat: we doen ons uiterste best vervangingen goed te regelen, maar het kan soms voorkomen dat we moeten kiezen voor een minder ideale oplossing.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerkrachten:

Groep 1/2/3: Juf Rowi (ma-di-woe-do) Op vrijdag hebben de leerjaren 1 en 2 vrij, groep 3 sluit dan aan bij 4/5/6

Groep 4/5/6: Juf Hilde (ma-di-woe en een aantal donderdagen) en juf Nicolette (do en vrij)

Groep 7/8: Juf Bianca (ma-di-vrij) en meester Dustin (woe-do-vrij) Meester Dustin is leraar ondersteuner en in opleiding voor leerkracht. Hij is één dag samen met juf Bianca en zal de overige twee dagen onder verantwoordelijkheid van de overige aanwezige leerkrachten, de aanwezige Teamleider of aanwezige Ib-er werken.

Extra ondersteuning:

  • op maandag, dinsdag en vrijdagochtend door onze onderwijsassistente: Fatima Omar. (inhuur vanuit werkdrukmiddelen en tijdelijke NPO gelden) Op vrijdagochtend ondersteunt zij de leerkracht van groep (3)-4-5-6.
  • op een aantal donderdagen door juf Hilde of Nicolette.

Het management bestaat uit:

Judith van Kessel, Teamleider

Kim Hoorens, Intern Begeleider.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters verlopen de activiteiten vaak integraal. Taal- en rekenactiviteiten worden voortgezet tijdens de spel-/werkles. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze onderwijstijden zijn gemiddelden. Mocht in een groep bijv. het rekenonderwijs goed scoren en het taalonderwijs minder goed, wordt ervoor gekozen om in verhouding meer tijd te spenderen aan taal. Dit is groepsafhankelijk en soms zelfs leerling- afhankelijk. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf in de buurt van de school, SKEM. We gebruiken de nieuwe methode van Schatkist en thema- aanbod. School is niet specifiek een gecertificeerde VVE- school. Leerlingen met een VVE indicatie worden wel toegelaten en zoveel mogelijk op maat bediend. 

Terug naar boven