C.B.S. De Foareker

Skoallestrjitte 19 8734 GL Easterein

Schoolfoto van C.B.S. De Foareker

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Eén keer in de 2 jaar vullen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 de leerlingtevredenheidsenquêtes in. In februari 2022 hebben de leerlingen deze ingevuld. De uitslag van deze enquête vindt u hier.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een keer in de twee jaar vullen de ouders de oudertevredenheidsenquêtes in. In februari 2022 hebben de ouders van CBS De Foareker de mogelijkheid gekregen om deze in te vullen. Ruim 90% van de ouders heeft hier gebruik van gemaakt. De uitslag van deze enquête vindt u hier.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven