Integraal Kind Centrum Het Klokhuis

Walcherenstraat 7 6922 DB Duiven

Schoolfoto van Integraal Kind Centrum Het Klokhuis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op de Centrale Eindtoets is een weergave van het resultaat van ons onderwijs van de betreffende groep in dit schooljaar. Dit is een onderdeel van het resultaat na 8 jaar basisschool. De ontwikkeling van kinderen is breder dan deze uitslag. Zo zijn de sociale vaardigheden en de daltonaspecten als zelfstandig werken, samenwerken, reflecteren zeker zo belangrijk. Deze worden echter niet gemeten in de Centrale Eindtoets, maar zijn een wezenlijk onderdeel van de totale ontwikkeling. In onze analyses in het begrijpen van leerlingen en dat wat ze nodig hebben, nemen wij deze kenmerken mee. Zo ook in de advisering richting VO.

Aan het einde van groep 7 wordt er met ouders besproken wat de verwachtingen zijn voor het VO advies. Ouders worden in het verwijzingstraject op verschillende momenten in groep 8 meegenomen in het proces en het definitieve advies wat in februari/maart gegeven wordt is een gezamenlijk besluit. Bij de eindtoets van schooljaar 2020-2021 heeft de school de signaleringswaarden van de referentieniveaus behaald. De vooraf gegeven adviezen voor het VO hoeven na de eindtoets niet meer bijgesteld te worden. De leerlingen zijn goed in beeld. Bij een aantal leerlingen is een gecombineerd advies afgegeven. Hierbij stroomt de leerling op het hoogste niveau in.

In onderstaande grafiek is zichtbaar dat IKC Het Klokhuis de laatste jaren niet de opbrengsten heeft gerealiseerd die passen bij de ambities. In het schoolplan van 2019-2023 is het versterken van onze opbrengsten op de basisvakken dan ook een duidelijk speerpunt. Binnen de regiegroepen lezen en rekenen, gaan we aan de slag met een kwaliteitsverbetering. Daarnaast maken we sinds schooljaar 2019-2020 voor de groepen 7 en 8 een specifiek verbeterplan. We zien hierin in de tussenopbrengsten bij kinderen al goede resultaten. 

De referentieniveaus, vastgesteld vanuit het ministerie, worden de basis voor onze einddoelen. Op basis van de schoolweging, die door het CBS jaarlijks wordt vastgesteld, hebben we inzicht in onze populatie en wat we mogen verwachten. We formuleren voor de vakgebieden lezen en rekenen concrete ambities op schoolniveau.  Ieder jaar wordt met het team een collectieve reflectie op onze opbrengsten gehouden: halen we onze ambities en wat vraagt dit van onze onderwijskwaliteit en ons eigen handelen? Verbeteracties worden meegenomen in ons school- en jaarplan en verbeterplannen van de regiegroepen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 7december 2020 heeft het herstelonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs plaats gevonden op IKC Het Klokhuis. Zij kenden het oordeel voldoende toe. De waardering voor de inzet van het team werd uitgesproken door de inspecteurs. 

Terug naar boven