Integraal Kind Centrum Het Klokhuis

Walcherenstraat 7 6922 DB Duiven

Schoolfoto van Integraal Kind Centrum Het Klokhuis

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC Het Klokhuis bestaat uit medewerkers voor de kinderopvang en voor het onderwijs. De medewerkers werken nauw samen. Naast de afstemming op aanbod, zoals werken aan een zelfde thema, vindt ook afstemming plaats in de begeleiding van de kinderen. 

IKC Het Klokhuis kent vakspecialisten; rekenen, taal/lezen en gedrag. De vakspecialisten nemen het team aan de hand in de schoolontwikkeling. Ook evalueren zij samen met de intern begeleider en de leraren (de effectiviteit van) het onderwijsaanbod. 

Hoe wordt vervanging geregeld?

IKC Het Klokhuis werkt samen met de vervangingspool PON primair onderwijs. Bij de vervanging van verlof en ziekte van een medewerker wordt een invaller uit de vervangingspool van PON ingezet. Op het moment dat er geen invaller beschikbaar is, wordt intern naar een oplossing gezocht. Het team stelt jaarlijks vast hoe zij omgaat met vervanging van medewerkers, zodat lesuitval zo veel als mogelijk voorkomen wordt. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leraren van IKC Het Klokhuis zijn bevoegd (of in opleiding) om de gymlessen te geven. De bovenbouwgroepen krijgen ook les van een vakdocent. De sportcoach van de kinderopvang verzorgt op vaste momenten in de week bewegingsactiviteiten tijdens de pauze.  

IKC Het Klokhuis is een voorstander van een breedonderwijsaanbod. Om de beste versie van je zelf te kunnen worden en je talenten te kunnen ontdekken, is naast het aanbod op de basisvaardigheden (lezen, taal en rekenen), ook onderwijs in sociale vaarigheden, burgerschap, cultuur en natuur nodig. Naast het reguliere wereldoriënterende lesaanbod, wordt een aantal momenten in het schooljaar vakleerkrachten/specialisten ingezet om activiteiten te verzorgen op het gebied van (schrijf)beweging (groep 1 en 2), dans (in groep 3 en 8), kunst (groep 6 en 7), muziek (groep 4) en natuur (boerderijschool in groep 5). 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

AANVULLEN MET EEN TOELICHTING OP DE WERKWIJZE BIJ DE KLEUTERS? HOE WERKEN ZE? HOE WERKEN WE MET LEERLIJNEN?

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast het lesaanbod op de basisvaardigheden, biedt IKC Het Klokhuis ook aanbod met als doel persoonsvorming. Zo hebben alle leerlingen een taak met betrekking tot de verzorging van de directe omgeving. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om zelf een taak te ontwerpen op een onderwerp dat hen interesseert. Tot slot vinden wij het van belang dat de kinderen zich ontwikkelen tot sociale wereldburgers. We bieden dan ook onderwijs op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

AANVULLEN MET EEN TOELICHTING OP DE VAKKEN?

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven