Toermalijn

Bergkristal 19 6922 NP Duiven

 • Leerlingen voeren samen een praktische rekenopdracht uit.
 • Schoolfoto van Toermalijn
 • En krijgen extra hulp als dat nodig is.
 • Schoolfoto van Toermalijn
 • Schoolfoto van Toermalijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

De school maakt zelf de keuze welke Eindtoets zij gebruiken voor groep 8. Sinds schooljaar 2018-2019 maakt Toermalijn gebruik van de digitale afname van AMN-Eindtoets.

Met uitzondering van schooljaar 2017-2018 scoort de school boven het landelijk gemiddelde. De uiteindelijke resultaten wijken niet veel af van het gegeven schooladvies.

In verband met het Coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen Eindtoets afgenomen.

Wij zijn ons er van bewust dat, willen we onze kwaliteit vasthouden, het belangrijk is om de opbrengsten cyclusmatig te evalueren en ons als team te blijven ontwikkelen om zo voldoende onderwijs op maat aan te kunnen bieden.

De grafieken in de schoolgids worden door Vensters PO automatisch toegevoegd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt Toermalijn regelmatig tussentijdse toetsen af. Een deel van deze toetsen is gebonden aan de methode die we gebruiken. Maar er zijn ook toetsen die onafhankelijk van de methode de kennis en vaardigheid in het betreffende vak in kaart brengen. Deze toetsen hebben een landelijke normering en worden vaak twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar (M) en aan het eind van het schooljaar (E). De Onderwijsinspectie gebruikt deze toetsen om de tussenresultaten van scholen te beoordelen als één van de onderdelen van haar toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2016 heeft het laatste inspectiebezoek plaatsgevonden.

Basisschool Toermalijn heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement:

 • de leerresultaten die de school behaalt zijn op niveau;
 • het aanbod is eigentijds en leidt naar de kerndoelen;
 • het didactische handelen van de leraren is van voldoende kwaliteit;
 • de uitvoering van de zorg moet beter, door kwalitatieve analyse en gerichte ortho-didactische interventies;
 • in de klassen heerst een rustige en taakgerichte sfeer;
 • team en directie werken met enthousiasme aan de kwaliteit van het onderwijs;
 • de leerlingen gaan met plezier naar school.

Terug naar boven