Toermalijn

Bergkristal 19 6922 NP Duiven

 • Leerlingen voeren samen een praktische rekenopdracht uit.
 • Schoolfoto van Toermalijn
 • En krijgen extra hulp als dat nodig is.
 • Schoolfoto van Toermalijn
 • Schoolfoto van Toermalijn

Het team

Toelichting van de school

De Gelderse Sport Federatie detacheert Toermalijn een vakleraar bewegingsonderwijs. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Toermalijn werkt samen met de vervangingspool van PON primair onderwijs.

Zodra een leraar zich ziek meldt of verlof aanvraagt, dient de directeur een vervangingsaanvraag in bij PON. Soms komt het voor dat er geen vervanging meer beschikbaar is. In dat geval kijken we of het mogelijk is om de betreffende groep te verdelen over de andere groepen. Wanneer dit organisatorisch niet mogelijk is, zullen we de leerlingen van de betreffende groep naar huis moeten sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De samenstelling van het team van Toermalijn bestaat uit:

 • 1 directeur (meerscholen directeur)
 • 1 waarnemend directeur (tevens leerkracht)
 • 1 voltijd groepsleerkrachten
 • 9 deeltijd groepsleerkrachten
 • 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs (extern)
 • 1 intern begeleider
 • 1 onderwijsassistent
 • 1 administratief medewerker
 • 1 conciërge (extern)
 • 3 BHV'ers

De directie vormt samen met de waarnemend directeur en intern begeleider het ManagementTeam (MT) van de school.

Een aantal medewerkers vervullen een extra functie. Toermalijn bezit tevens een:

 • 1 plusleerkracht
 • 1 gedragsspecialist
 • 1 rekencoördinator
 • 1 leesspecialist
 • 1 cultuurcoördinator
 • 1 ICT-coördinator

Voor schooljaar 2021-2022 zijn de groepen als volgt verdeeld:

 • Groep 1/2: Marlien van Huet en Viola Hulshof
 • Groep 3/4: Sandra Voss en Petry Meurs
 • Groep 5/6: Marjolein van Kuijk en Wilma Albers
 • Groep 7: Karin Scholten en Laura Ploegmakers
 • Groep 8: André Broekhaus

Toermalijn heeft een samenwerking met de lerarenopleiding van Iselinge. Dit houdt in dat wij jaarlijks stagiaires ontvangen, ook van de opleiding onderwijsassistent. In beide gevallen blijft de leraar eindverantwoordelijk voor de lessen in de groep.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

ZOMAAR EEN DAG OP TOERMALIJN.....

Een dag op Toermalijn kan al vanaf 7 uur beginnen. Dan zijn de eerste leerlingen welkom op de voorschoolse opvang van kinderopvang Happy Faces.

Nadat de leerkrachten ’s ochtends alle lessen hebben voorbereid en om 8.10 uur gezamenlijk de belangrijke zaken voor die dag zijn doorgenomen, gaan om 8.20 uur de schooldeuren open voor de leerlingen. Op dinsdag en donderdag zijn ook de peuters welkom. Zij worden begeleid door kinderopvang Happy Faces en krijgen dezelfde structuur aangeboden als op school.

De leerlingen komen binnen en beginnen rustig aan het zelfstandig werken. Zelfstandig werken staat als vak vast op het rooster en biedt alle leerlingen vanaf groep 1 de mogelijkheid om keuzes te maken binnen hun eigen ontwikkeling. Tijdens dit vak heeft de leerkracht eerder een coachende en begeleidende rol.

De lesroosters zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat leerlingen met de jaren een herkenbaar patroon ontdekken. Ook de manier van lesgeven gebeurt in elke groep op dezelfde wijze. Het directe instructiemodel biedt de leerkracht en de leerlingen structuur in lesaanbod en opbouw van de les.

In de ochtend wordt eerst een rekenles aangeboden. Bij de kleuters gebeurt dit in een kleine kring en werken de overige kinderen met ontwikkelingsmateriaal en in de hoeken of met het digibord. Na zo’n 15 minuten wisselt de les en zitten de andere kinderen in de kring. Daarna gaan de kleuters heerlijk buiten spelen en bewegen! In de overige groepen wordt de rekenles klassikaal aangeboden met een vaste lesopbouw van automatiseren, het lesdoel bespreken en terugblikken, een instructie van circa 15 minuten en tot slot het maken van verwerkingsopdrachten. Leerlingen die nog extra uitleg behoeven krijgen tijdens deze verwerking verlengde instructie van de leerkracht. Op deze manier streven we ernaar dat aan het einde van de les elk kind binnen zijn/ haar ontwikkeling het lesdoel kan behalen. De les wordt afgerond met een korte evaluatie met vragen als: “Hebben we ons doel gehaald? Wat ging goed en wat vind je nog moeilijk? Hoe was de samenwerking en wat kan er de volgende keer beter of anders?”.

De rekenles zit erop en het is bijna pauze. Vanaf groep 3 kijken de leerlingen naar het jeugdjournaal. Op deze manier blijven de leerlingen op een speelse wijze op de hoogte van alle actualiteiten in de wereld en hopen wij een bijdrage te leveren aan de burgerschapsvorming van onze leerlingen.

Rond 10.15 uur is er een kleine pauze van 15 minuten en spelen de leerlingen buiten (eerst de onderbouw en daarna de bovenbouw). Er is voldoende speelruimte en materiaal om heerlijk te ontspannen of te bewegen. Voorafgaande aan de kleine pauze eten ze een gezond tussendoortje (met drinken) in de klas.

Na de pauze starten de taallessen. Bij de kleuters zien we dat weer terug in de vorm van een kringgesprek, waarbij woorden en begrippen op een speelse wijze worden aangeboden bijvoorbeeld met rijmen, zinnen bedenken/ nazeggen of een versje aanleren. In groep 3 leren de kinderen lezen en schrijven. En in alle overige groepen leren kinderen technisch lezen, begrijpend lezen, studerend lezen, spelling, woordenschat en interpunctie. Ook deze lessen worden weer aangeboden middels een vaste lesopbouw zoals bij rekenen (het directe instructiemodel).

Na de taalactiviteit kiezen de kleuters door middel van het kiesbord een hoek of activiteit. Soms kiest de leerkracht een activiteit en wordt een groep kinderen begeleid in deze activiteit.

Het is 11.45 uur……de onderbouw heeft als eerste lunchpauze. Eerst wordt er gezamenlijk met de leerkracht gegeten. Om 12.00 uur gaan de kinderen een half uur buiten spelen en is er toezicht van vrijwillige overblijfmedewerkers, zodat de leerkrachten ook even kunnen pauzeren en lunchen. Om 12.15 uur begint de bovenbouw met eten en ook zij mogen daarna een half uur lekker ontspannen.

Om 13.00 is het onderwijs op Toermalijn weer in volle gang. Tijdens wereldoriëntatie komen aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis aan bod. In de onderbouw worden deze vakken niet als zodanig aangeboden, maar zitten deze verweven in andere lessen. Wel krijgt elke groep op Toermalijn Engelse les. Daarnaast wordt de middag gevuld met KiVa (methode sociaal emotionele ontwikkeling en antipestprogramma), mediawijsheid of creatieve vakken als handarbeid, tekenen of muziek. De kleuters spelen ‘s middags nog een keer buiten op het schoolplein.

Om 14.45 uur is op een lange dag de school uit! Wij vinden het belangrijk dat de kinderen ook medeverantwoordelijk zijn voor een opgeruimde leer-, leefomgeving. De kinderen hebben daarom gedurende 15 minuten bij toerbeurt klassendienst.

Op de woensdag ziet de schooldag er iets anders uit. De reken- en taallessen worden projectmatig aangeboden met onderdelen als meten, tijd en geld en schrijven van teksten, spreken en luisteren. Daarnaast hebben alle leerlingen op deze dag gym. De kleuters gymmen in onze eigen gymzaal. De overige groepen gymmen in Triominos. De school eindigt op woensdag om 12.15 uur!

Na schooltijd biedt Happy Faces buitenschoolse opvang aan.

.

ACTIVITEITEN in en om Toermalijn

Specifieke evenementen: naast het vaste schoolprogramma nemen groepen regelmatig deel aan aanvullende educatieve activiteiten al dan niet verzorgd door externe organisaties. U ontvangt hierover bijtijds informatie via het Toermalijnnieuws of OuderPortaal.

Kunstzinnige vorming: om de creativiteit bij leerlingen te bevorderen wordt naast de standaard creatieve lessen het volgende aangeboden:

 • wekelijks muziekles voor groep 4 verzorgt door een muziekdocent van Het Musiater;
 • voorstellingen aangeboden door Kunstwerk!;
 • danslessen verzorgt door docenten in opleiding van Artez Dansacademie Arnhem of Rijn IJssel;
 • projecten van verenigingen zoals KDO Groessen;
 • aandacht voor een bekende kunstenaar tijdens de Week van de Kunst;
 • één maal een voorstelling van de groepen 1 t/m 7 voor leerlingen en ouders;
 • de musicaluitvoering van groep 8 voor leerlingen en voor de ouders van groep 8            

Vieringen maken onderdeel uit van ons onderwijs. Hiermee geven we de kinderen het gevoel “samen” aan iets te werken. Vieringen zijn er in de kinderboekenweek, met Sinterklaas, Kerstmis, verkleedfeest en met het lenteontbijt en de verjaardagen van de leerkrachten. Verjaardagen van de kinderen zijn de kleine vieringen in de groep.  

Schoolfeestdag, schoolexcursie en schoolreisje: wij willen op Toermalijn afwisseling brengen in de gezamenlijke uitjes. Eens in de drie jaar hebben we een schoolreisje, dit geldt ook voor de schoolexcursie en de schoolfeestdag. Zo krijgen we een driejarige cyclus die zich steeds herhaalt. In groep 8 gaan de kinderen drie dagen op kamp.  

Elk jaar wordt er het Groot Schoolproject georganiseerd door het team. Gedurende drie weken worden er in alle groepen activiteiten gedaan die passen bij het gekozen thema. Het belooft altijd een gezellige leerzame periode te worden, waarbij de we de hulp van ouders goed kunnen gebruiken.   

Bibliotheekbezoek: alle groepen krijgen jaarlijks de kans om kennis te maken met de bibliotheek. Op een spelende manier leren kinderen alles over boeken, informatie verstrekken, boeken lenen en zoeken etc. Daarnaast zijn we lid van de bibliotheek en vullen we per thema ons assortiment aan.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven