IKC Remigius

Droopad 1 6921 BX Duiven

  • iedere dag weer.
  • We zien wie je bent en je merkt dat we in je geloven.
  • Schoolfoto van IKC Remigius
  • Schoolfoto van IKC Remigius
  • Schoolfoto van IKC Remigius

In het kort

Toelichting van de school

Hierbij bieden wij u de IKC-gids voor het schooljaar 2023-2024 van IKC Remigius aan. 

In onze IKC-gids kunt u informatie vinden over onze werkwijze, organisatie, omgang met kinderen, leerlingbegeleiding, contacten met ouders en algemene praktische zaken.  We vinden het van groot belang dat uw kind met plezier naar de kinderopvang en/of school komt en met evenveel plezier weer naar huis gaat. Plezier maken, leren, samen werken, spelen en vieren, je veilig voelen en aandacht en respect hebben voor ieders mening staan hoog in het vaandel.

We hopen dat u onze IKC-gids met plezier zult lezen. Uiteraard bent u altijd van harte welkom op ons IKC voor nadere informatie en/of een rondleiding. Voor een rondleiding kunt u een afspraak maken via www.ikc-remigius.nl onder het kopje onderwijs en/of opvang.   

Team IKC-Remigius  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • rust en regelmaat
  • bovengemiddelde opbrengsten
  • aandacht voor leefomgeving
  • plezier
  • betrokkenheid en respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

IKC-Remigius is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang en orthopedagogische behandeling samengaan in een multifunctioneel gebouw. In ons IKC werken leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen binnen één pedagogische en educatieve doorgaande lijn. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving begeleiden wij onze kinderen in de volle breedte van hun ontwikkeling. In deze notitie beschrijven we ons sociaal veiligheidsbeleid. Dit maakt integraal onderdeel uit van het pedagogisch klimaat in ons IKC. Waarom een sociaal veiligheidsbeleid? Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig, veilig en vertrouwd voelen en dat zij vorm en inhoud kunnen geven aan hun basisbehoeften, zoals relaties, autonomie en competentie. Kinderen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat zij zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen. Wij benoemen verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en beschrijven hoe wij sociale veiligheid middels PBS in ons IKC vorm geven en borgen. We gaan in op een aantal “regelzaken”, zoals afspraken over de veiligheidscoördinatie, vertrouwenspersonen en de klachtenregeling. In de bijlagen zijn protocollen opgenomen die ingaan op het hanteren van grensoverschrijdend gedrag en ongewenst online gedrag. Sociale veiligheid is een set van samenhangend beleid, waarbij onderstaande schema leidend is geweest: De kern van PBS is

- Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden
- Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers
- Basiswaarden van de school vertaald naar prosociaal gedrag
- Veilige, positieve leeromgeving
- Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag
- Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
- Gedragsregistratie en sturing op gedrag
- Actieve samenwerking met de ouders
- Jeugdzorg in de school

Terug naar boven