School voor Speciaal Basisonderwijs De Dijk

Heuvel 61 - 63 6651 DB Druten

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Dijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school zitten kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor onze doelgroep bestaat nog niet de verplichting om een gezamenlijke eindtoets af te nemen. We vinden het echter belangrijk de resultaten van onze schoolverlaters te meten.
Daarom hebben we de na een pilot in schooljaar 2015-2016 besloten om jaarlijks bij alle schoolverlaters de Route 8-eindtoets af te nemen.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden er Cito-volgsysteemtoetsen afgenomen voor de onderdelen: begrijpend lezen, begrijpend luisteren, rekenen-wiskunde, spelling en technisch lezen (AVI en DMT) in december/januari en in mei. De resultaten van beide toetsen worden op school-, groeps- en leerlingniveau geanalyseerd en besproken. Daarbij wordt gekeken of de gestelde doelen behaald zijn en waarom wel of niet. Vervolgens worden er nieuwe doelen gesteld op leerlingniveau voor de komende periode en worden er per stamgroep maximaal 3 instructiegroepen samengesteld. Dit wordt verwerkt in werkplannen, waarbij leerkrachten ook kijken naar wat leerlingen nodig hebben om het gestelde doel te behalen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De leerlingen die SBO De Dijk bezoeken vragen in het algemeen meer op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij hebben veelal baat bij een voorspelbare omgeving, met een duidelijke structuur en een positief pedagogisch klimaat.

Uit de Vensters vragenlijst naar leerlingtevredenheid op het gebied van schoolklimaat en veiligheid bleek het afgelopen jaar dat leerlingen zich minder veilig voelden. Met ingang van dit jaar hebben we daarom een gedragsprotocol geïntroduceerd  dat in werking treedt bij grensoverschrijdend gedrag. Zo is voor leerlingen, ouders en leerkrachten duidelijk wat het verschil is tussen ordeverstorend en grensoverschrijdend gedrag en zijn de stappen die genomen worden bij grensoverschrijdend gedrag voor alle partijen gelijk en duidelijk.

In specifieke gevallen werken we samen met een gedragsdeskundige of wordt een leerling binnen de school extra begeleid op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Leren
  • Creëren en groeien

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven