School voor Speciaal Basisonderwijs De Dijk

Heuvel 61 - 63 6651 DB Druten

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Dijk

Het team

Toelichting van de school

Het team van SBO De Dijk bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, een gedragswetenschapper, een conciërge, een administratief medewerker, IB'er en een directeur. Samen dragen we met de ouders en de leerlingen de verantwoordelijkheid om passend onderwijs te verzorgen voor de leerlingen die SBO De Dijk bezoeken. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We merken dat het soms moeilijk is om voor goede vervanging te zorgen bij afwezigheid van leerkrachten.

Wanneer een leerkracht afwezig is in verband met ziekte of vanwege een andere reden, doorlopen we verschillende stappen om tot een oplossing te komen. Er is een risicoperiode tussen 1 november en 31 maart. 

  1. We vragen vervanging aan of we kijken hoe we intern een oplossing kunnen vinden.
  2. Indien er de eerste dag geen vervanging is, gaan we de leerlingen van de desbetreffende groep verdelen over de verschillende groepen. De leerlingen krijgen werk mee.
  3. Mocht er daarna nog steeds geen vervanging zijn, dan kan het zijn dat we ouders verzoeken om hun kind een dag thuis te houden. We gebruiken die tijd om tot een passende oplossing te komen.
  4. Mocht een groep hier onevenredig vaak mee te maken krijgen, dan zullen we dit over de school rouleren. 

Wij hopen de laatste twee stappen zelden te hoeven toepassen, maar mocht dat wel het geval zijn, dan hopen wij op uw begrip.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op SBO de Dijk volgen kinderen van 4 tot 12 of 13 jaar onderwijs in stamgroepen. Twee stamgroepen samen vormen een leergroep. De leerkrachten van de leergroep overleggen gezamenlijk over het onderwijs voor alle leerlingen in de leergroep en houden bij die organisatie rekening met de verschillende onderwijs- en instructiebehoeften van de leerlingen uit hun stamgroep. 

Leergroep Geel (4 -7 jaar), leergroep Rood (6-9 jaar), leergroep Blauw (9-11 jaar), leergroep Oranje (11-13 jaar).Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de eerste twee leerjaren leren de leerlingen veelal spelenderwijs. Zij ontwikkelen zich tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal en het werken met het planbord. Er is tijdens die periode ook meer gelegenheid om buiten of binnen te spelen. Tegelijkertijd is er ook veel gerichte aandacht aan het ontwikkelen van de voorwaarden om een goed start te maken in groep 3. Daarbij spelen fonemisch en gecijferd bewustzijn een grote rol.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

SBO De Dijk hanteert de door de inspectie geadviseerde tijden. Het kan echter zijn dat naar aanleiding van de halfjaarlijkse analyse van de leeropbrengsten blijkt dat dit onvoldoende is, dan kan er gekozen worden voor uitbreiding van de lestijd van een vak. Dit gebeurt in overleg met de directeur en de IB'er.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SBO De Dijk biedt onderwijs aan leerlingen met speciale behoeften op het gebied van het leren en/of op het gebied van gedrag, waar de basisscholen in en buiten het samenwerkingsverband van het Land van Maas en Waal (nog) niet of in onvoldoende mate aan tegemoet kunnen komen. Het team biedt deze kinderen het maatwerkonderwijs dat nodig is om hen met vertrouwen en succes voor te bereiden op de maatschappij van morgen.  

Dit gebeurt in kleine klassen, door leerkrachten die een omgeving bieden die voorspelbaar is en structuur biedt in combinatie met een goed pedagogisch klimaat, passende didactiek en sterke kwaliteitszorg.

Indien nodig werken we samen met gespecialiseerde partners op het gebied van onderwijs en zorg.

In het schooljaar 2020-2021 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het Expertisecentrum Jonge Kind Druten voor leerlingen van 4 t/m 6 á 7 jaar en, incidenteel, peuters. Het expertisecentrum heeft als doel om jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen op gebied van gedrag en/of cognitief niveau thuisnabij onderwijs aan te bieden. Door middel van observatie en doelgericht werken met de leerlingen, wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd en gestimuleerd. Aan het eind van de periode in het expertisecentrum volgt een advies over de best passende onderwijsvorm voor het kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

SBO De Dijk vervult een streekfunctie. Leerlingen uit diverse dorpen bezoeken onze school. De meeste  peuters bezoeken de peuterspeelzaal in hun eigen woonplaats. De voormalige kleuterafdeling ontwikkelt zich tot het expertisecentrum jonge kind. In enkele gevallen wordt de afdeling bezocht door peuters die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociaal-emotionele en/of cognitieve ontwikkeling. De teamleden van het expertisecentrum jonge kind onderhouden veel contacten met diverse organisaties voor het jonge kind. 

Terug naar boven