IKC De Kubus

Irenestraat 3 6651 XK Druten

 • Schoolfoto van IKC De Kubus
 • Schoolfoto van IKC De Kubus
 • Schoolfoto van IKC De Kubus
 • Schoolfoto van IKC De Kubus

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar maken we gebruik van methodegebonden toetsen bij de basisvakken. Op die manier monitoren we of onze leerlingen de doelen beheersen die zijn aangeboden. Naar aanleiding van de resultaten plannen we indien nodig interventies op individueel en/of groepsniveau.

Twee keer per jaar meten we de tussenresultaten met behulp van niet-methodegebonden toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO LOVS. We toetsen de volgende onderdelen:

 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • spelling
 • rekenen
 • woordenschat

In februari en juni maken we n.a.v. de tussenresultaten een schoolanalyse. Hierin worden de actiepunten op schoolniveau geformuleerd. De leerkrachten werken de actiepunten uit op groepsniveau en ook op leerlingniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Alle kinderen komen met hun eigen ervaringen en geschiedenis naar IKC De Kubus. Het IKC is een ontmoetingsplaats waar ieder kind welkom is en niemand beter of minder is dan de ander. Ieder kind wordt gezien in zijn of haar uniciteit, ieder kind heeft een eigen verhaal en heeft het recht om in die context gezien te worden.

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders vormen samen met de kinderen in het IKC een leer- en leefgemeenschap, die een goede oefenplaats is om de kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Ter ondersteuning van het bovenstaande hebben we de methodiek van De Vreedzame School (DVS) ingevoerd. Alle geledingen binnen ons IKC gaan met het gedachtengoed van DVS aan de slag. DVS beschouwt de klas, de groep als een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor onderlinge verschillen.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Iedereen is welkom
 • Wij helpen elkaar
 • Wij respecteren elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven