OBS Ekkelhof

Schoolstraat 12 9533 PL Drouwen

  • Schoolfoto van OBS Ekkelhof
  • Door de nieuwsgierigheid te prikkelen en kinderen te laten ontdekken, is er meer leerplezier.
  • Instructie in niveaugroepen, en waar nodig ook individueel. Zo is wordt het aanbod zo veel mogelijk adaptief gemaakt.
  • De kinderen kiezen om in en met een groep te leren, of lekker een rustig plekje voor zichzelf te zoeken.

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een dorpsschool met ongeveer 50 leerlingen. Wij bieden coöperatief onderwijs, waarin veel aandacht is voor pedagogisch handelen en welbevinden van de kinderen. We vinden sociaal-emotionele vorming, samenwerken, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid belangrijke peilers voor ons onderwijs.Kinderen moeten in vrijheid kunnen ontwikkelen, samen met leeftijdsgenootjes in een veilige en prettige speel- , leer- en werkomgeving. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent
  • Ontdekken
  • Op eigen wijze
  • Ruimte
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerkrachten zijn altijd bereid om met ouders in gesprek te gaan, echter wel na het maken van een afspraak.

In principe is de school van 08.00 uur tot 16.00 uur te bereiken en zeker voor noodgevallen.
Buiten de noodgevallen om, dus wanneer u bijvoorbeeld uw kind wilt ziek melden, dan kunt u dat het beste doen tussen 08.00 uur en 08.15 uur en tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Op school vinden wij het belangrijk dat de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers wordt gerespecteerd. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij als school verwerken. Wij gebruiken deze gegevens alleen als het nodig is voor het leren en ondersteunen van leerlingen en de organisatie hiervan.

Op de website van de OPO Borger-Odoorn is een privacy protocol opgenomen.Voor de digitale lesmaterialen is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Met de leveranciers zijn duidelijke afspraken gemaakt over deze gegevens en vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, zodat misbruik door de leverancier wordt voorkomen.Als leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, wordt vooraf toestemming aan ouders gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Veiligheid in en rond school
De veiligheid in en rond onze school moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Ons gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, vooral in verband met de brandveiligheid. Vluchtroutes zijn niet geblokkeerd. De brandweer ziet hierop toe. Wij beschikken over een vluchtplan en houden regelmatig, al dan niet onder begeleiding van de brandweer, ontruimingsoefeningen.

De speeltoestellen, die op onze buitenruimte zijn geplaatst, moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Ieder jaar worden alle speeltoestellen en de gymzalen door OPO Borger-Odoorn of de gemeente (MFA's) gekeurd. De gemeente zorgt ervoor dat de staat van onderhoud aan de eisen voldoet.

Rookvrije school
Wij zijn een rookvrije school. In school en tijdens schoolactiviteiten wordt niet gerookt. Daarnaast is ook het terrein rondom de school rookvrij. Door het roken te ontmoedigen zijn we met kinderen op weg naar een rookvrije generatie.

Terug naar boven