Katholieke Jenaplan School De Klimboom

Beursplein 1 8253 EA Dronten

  • De Klimboom heeft elke week een weekopening met de hele school in de centrale ruimte.
  • Natuurlijk spelen om de hele school.
  • De Klimboom heeft oog voor kinderen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Verantwoording van de uitstroom gegevens. Gekeken naar de uitstroom gegevens, zijn wij trots op wat we bereikt hebben met ieder individueel kind. N.a.v. de IEP eindtoets scoort de Klimboom gemiddeld 86 terwijl het landelijk gemiddelde op 80 ligt. Ons gemiddelde ligt dit jaar dus ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onderbouw: De ontwikkelingsgebieden van de onderbouw hebben betrekking op: taalontwikkeling, ruimtelijk inzicht, relaties taal- denken, motoriek. Hier wordt twee keer per jaar 'gescoord' . De Cito toetsen worden in groep 2 afgenomen bij de najaarskinderen en/of bij kinderen waar twijfel is over overgang. 

Midden- en bovenbouw:? Van de gehanteerde methoden worden de tussentoetsen gebruikt. De methoden voor lezen, taal, spelling, rekenen, toetsen om de voortgang in de leerstof te controleren. Door deze gegevens te analyseren kan de stamgroepleider constateren hoe de vorderingen zijn of waar problemen opvallen. Door deze toetsgegevens met de eerdere toetsresultaten te vergelijken kan besloten worden een kind extra uitleg en oefenmateriaal aan te bieden. Hierdoor kan voorkomen worden dat er een grotere achterstand ontstaat. Om de voortgang van het technisch lezen te toetsen, wordt de CITO DMT (Drie Minuten Toets) en de AVI-toets gebruikt. Het CITO heeft methodeonafhankelijke toetsen ontwikkeld voor begrijpend lezen, rekenen en spelling. Deze breed gestandaardiseerde toetsen worden twee of drie keer per jaar afgenomen. Ze vormen een extra “veiligheidsklep” om de voortgang te bewaken. Door deze brede interne rapportage zo op te zetten, wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig gevolgd: met aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling èn voor de cognitieve ontwikkeling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen die met hun naam en gezicht achter deze getallen schuilgaan hebben allemaal individueel de verwachte ontwikkeling doorgemaakt. Wij zijn er trots op dat we in staat zijn om alle kinderen op De Klimboom onderwijs en gepaste begeleiding te bieden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 23 mei 2013 heeft de inspectie De Klimboom bezocht. Dit bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor Primair Onderwijs ten minste eenmaal per 4 jaar te bezoeken.

De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op De Klimboom voldoende is en dat het basisarrangement gehandhaafd blijft.

Terug naar boven