Sterrenschool kbs de Toekomst

Werfstraat 12 8251 GP Dronten

Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als school hanteren wij de korte, midlange en lange cyclus ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen en de reflectie op ons onderwijsaanbod. 

De korte cyclus is het dagelijks handelen en terugkijken op het doel dat is aangeboden. De midlange cyclus zijn de resultaten en het handelen tijdens een heel blok of een periode vanuit de methode. Bij de lange cyclus kijken wij naar de Cito resultaten en de voortgang van de kinderen op langere termijn. Naar aanleiding van de resultaten en de evaluaties wordt het handelen aangepast. Dit kan doormiddel van een extra plan voor een leerling of een groepje leerlingen. 

Niet alleen op de resultaten van leerlingen, maar ook de opbrengsten naar aanleiding van het jaarplan wordt cyclisch gekeken. Tijdens elke studiedag komen er onderdelen van het jaarplan terug, wordt er geëvalueerd en wordt er vooruit gekeken.

Toetsen zijn een goed hulpmiddel om het niveau van het kind te bepalen. Bij ons op school gebruiken we natuurlijk ook toetsen; met de nadruk op óók. Want met een niveaubepaling alleen, ben je er nog lang niet. De voortgang van de ontwikkeling van de kinderen wordt doorlopend en op allerlei manieren in de gaten gehouden.De belangrijkste is de observatie door de leerkracht. Deze ziet het kind praktisch de gehele dag. Regelmatig heeft hij gesprekjes of andere contacten met het kind. Daarin wordt het welbevinden aan de orde gesteld of gewoon over alledaagse dingen gepraat. Een goede relatie is noodzakelijk voor het goed kunnen functioneren van een kind. Gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind vinden zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind. De geleverde prestaties worden vergeleken met de capaciteiten van het kind en wat het kind voordien presteerde. Kinderen leren reflecteren op hun ontwikkeling en daarover in gesprek te gaan. Prestaties van kinderen in de groep worden als regel niet onderling vergeleken.Bij de kleuters (groep 1 en 2) nemen wij geen specifieke toetsten af. Alleen incidenteel. Wij volgen kinderen aan de hand van een volgsysteem. Leerlingen worden geobserveerd door de leerkrachten waarna de resultaten worden verwerk in het kindvolgsysteem (Parnassys). Naar aanleiding van deze resultaten wordt het onderwijsaanbod daar waar nodig bijgesteld en/of aangepast.  De methode gebonden toetsten worden gebruikt om te evalueren of de doelen behaald zijn die de afgelopen periode zijn aangeboden. Er wordt ook gekeken of de interventies die mogelijk zijn gedaan voldoende hebben bijgedragen aan de gestelde doelen. Het onderwijsaanbod wordt daar waar nodig bijgesteld, rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. Voor de tussen- en midden meting wordt het CITO Lovs afgenomen. De resultaten worden geanalyseerd, de ingezette interventies worden geëvalueerd. Op basis van deze conclusies wordt het onderwijsaanbod gepland en waar nodig nieuwe interventies opgesteld en/of een plan van aanpak gemaakt.  Twee keer per jaar tijdens een studiedag in februari en juni presenteert de Ib’er de schoolresultaten en de leerkrachten de groepsresultaten. Zo is het team volledig op de hoogte van de voortgang, maar ook van de aandachtspunten en de sterke punten van een groep en de school. We geven elkaar feedback op de interventies en adviseren elkaar voor het mogelijke vervolg.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom groep 8

Aan het eind van de basisschool is de ontwikkeling van een kind niet voltooid. Wij zien ontwikkeling en verbetering als een nooit eindigend proces. Het kind maakt een volgende stap naar de vervolgschool die bij hem past qua mogelijkheden en interesse. Alle basisscholen moeten een eindtoets afnemen. Vooraf aan de eindtoets nemen we ook de Entree-toets af. De Entreetoets geeft de leerkracht een extra onderbouwing van het schooladvies, ter aanvulling op de al verzamelde eigen observaties en inzichten. De Entreetoets is een betrouwbare voorspeller voor plaatsing in het VO. In het begin van het schooljaar wordt er een ouderavond gehouden voor alle ouders van groep 8 waarin uitleg wordt gegeven over de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs en het afnemen van de toetsen. Kinderen die aangemeld worden voor LWOO of PrO doen niet aan deze toetsen mee. Zij worden in oktober aangemeld voor een toelatingsonderzoek voor LWOO of PrO. Wanneer een kind wordt aangemeld voor LWOO of PrO wordt dit vooraf door de leerkracht besproken met het kind en de ouders.  Na de afname van de Entreetoets vinden in december de adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8 plaats. Ons uitgangspunt is om kansrijk te adviseren. Daar waar twijfel is tussen een niveau zullen we onderbouwen waarom we voor het hoogste niveau van de twee zouden kiezen. Om zelf in de gaten te houden hoe wij als school adviseren wordt hieronder de tabel weergegeven waarin na 1 jaar en na 3 jaar gekeken worden of kinderen eerder goed zijn geadviseerd. Hier kunnen wij op evalueren en overwegingen in de toekomst op ervaringen onderbouwen. Uiteraard blijft het kind afhankelijk.  Voor het adviesgesprek wordt het kind samen met de ouders uitgenodigd door de leerkracht voor een gesprek op school. Het advies dat gegeven wordt, is gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de indruk van de leerkracht. Motivatie, werkhouding en doorzettingsvermogen spelen naast de resultaten en de intelligentie van het kind een grote rol.  Het advies wordt vooraf door de leerkracht besproken met de intern begeleider. Wanneer ouders en kind het niet eens zijn met het advies kan er een vervolggesprek gepland worden waar eventueel de intern begeleider bij gevraagd wordt. De leerkracht schrijft voor ieder kind een schriftelijke motivatie waarom er gekozen wordt en geeft de vermelding voor het uitstroomniveau. De schriftelijke motivatie wordt aan het eind van het adviesgesprek getekend voor akkoord. In principe handhaaft de school het eerste advies. De school levert een lijstje aan met daarop de data van de open dagen van de scholen van voortgezet onderwijs in de regio. Ieder jaar wordt er een school in de regio bezocht in groepsverband.  Rond de voorjaarsvakantie geven de kinderen bij de leerkracht aan voor welke school er gekozen is. De kinderen krijgen dan via school een inschrijfformulier mee dat ze ingevuld weer bij de leerkracht inleveren. De school verstuurt de aanmeldingen samen met een ingevuld onderwijskundig rapport, voert gesprekken met het voortgezet onderwijs en levert indien nodig extra gegevens aan. De kinderen en ouders krijgen van de school voor voortgezet onderwijs bericht of ze wel of niet zijn toegelaten. In april vindt de eindtoets plaatst. Op Kbs De Toekomst gebruiken we hiervoor de IEP. 

Kbs de Toekomst heeft contact met scholen waar onze kinderen hun vervolgonderwijs volgen. In deze contacten worden nagevraagd wat er verbeterd kan om de doorstroom naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. Ook volgen we de schoolverlaters tot aan hun eindexamen en leggen daarbij het basisschooladvies naast de gevolgde schoolloopbaan.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Afgelopen jaar heeft de Toekomst een deelonderzoek gehad op kwaliteit en populatie. Hier is geen oordeel uit gekomen, maar tijdens het gesprek is ons opbrengstkwaliteit en de ontwikkelingscyclus met de school- en jaarplannen besproken. Daarbij is besproken welke keuzes wij hebben gemaakt in combinatie met de vraag van onze populatie. Het is een goed gesprek geweest en het vertrouwen is hierin uitgesproken dat we goede keuzes maken in onze ontwikkelplannen. Het laatste volledige inspectiebezoek is in 2010 geweest. 

Terug naar boven