Sterrenschool kbs de Toekomst

Werfstraat 12 8251 GP Dronten

  • Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst
  • Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst
  • Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst
  • Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als school hanteren wij de korte, midlange en lange cyclus ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen en de reflectie op ons onderwijsaanbod. 

De korte cyclus is het dagelijks handelen en terugkijken op het doel dat is aangeboden. De midlange cyclus zijn de resultaten en het handelen tijdens een heel blok of een periode vanuit de methode. Bij de lange cyclus kijken wij naar de Cito resultaten en de voortgang van de kinderen op langere termijn. Naar aanleiding van de resultaten en de evaluaties wordt het handelen aangepast. Dit kan doormiddel van een extra plan voor een leerling of een groepje leerlingen. 

Niet alleen op de resultaten van leerlingen, maar ook de opbrengsten naar aanleiding van het jaarplan wordt cyclisch gekeken. Tijdens elke studiedag komen er onderdelen van het jaarplan terug, wordt er geëvalueerd en wordt er vooruit gekeken.

Toetsen zijn een goed hulpmiddel om het niveau van het kind te bepalen. Bij ons op school gebruiken we natuurlijk ook toetsen; met de nadruk op óók. Want met een niveaubepaling alleen, ben je er nog lang niet. De voortgang van de ontwikkeling van de kinderen wordt doorlopend en op allerlei manieren in de gaten gehouden.De belangrijkste is de observatie door de leerkracht. Deze ziet het kind praktisch de gehele dag. Regelmatig heeft hij gesprekjes of andere contacten met het kind. Daarin wordt het welbevinden aan de orde gesteld of gewoon over alledaagse dingen gepraat. Een goede relatie is noodzakelijk voor het goed kunnen functioneren van een kind. Gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind vinden zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind. De geleverde prestaties worden vergeleken met de capaciteiten van het kind en wat het kind voordien presteerde. Kinderen leren reflecteren op hun ontwikkeling en daarover in gesprek te gaan. Prestaties van kinderen in de groep worden als regel niet onderling vergeleken.Bij de kleuters (groep 1 en 2) nemen wij geen specifieke toetsten af. Alleen incidenteel. Wij volgen kinderen aan de hand van een volgsysteem. Leerlingen worden geobserveerd door de leerkrachten waarna de resultaten worden verwerk in het kindvolgsysteem (Parnassys). Naar aanleiding van deze resultaten wordt het onderwijsaanbod daar waar nodig bijgesteld en/of aangepast.  De methode gebonden toetsten worden gebruikt om te evalueren of de doelen behaald zijn die de afgelopen periode zijn aangeboden. Er wordt ook gekeken of de interventies die mogelijk zijn gedaan voldoende hebben bijgedragen aan de gestelde doelen. Het onderwijsaanbod wordt daar waar nodig bijgesteld, rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. Voor de tussen- en midden meting wordt het CITO Lovs afgenomen. De resultaten worden geanalyseerd, de ingezette interventies worden geëvalueerd. Op basis van deze conclusies wordt het onderwijsaanbod gepland en waar nodig nieuwe interventies opgesteld en/of een plan van aanpak gemaakt.  Twee keer per jaar tijdens een studiedag in februari en juni presenteert de Ib’er de schoolresultaten en de leerkrachten de groepsresultaten. Zo is het team volledig op de hoogte van de voortgang, maar ook van de aandachtspunten en de sterke punten van een groep en de school. We geven elkaar feedback op de interventies en adviseren elkaar voor het mogelijke vervolg.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom groep 8

Aan het eind van de basisschool is de ontwikkeling van een kind niet voltooid. Wij zien ontwikkeling en verbetering als een nooit eindigend proces. Het kind maakt een volgende stap naar de vervolgschool die bij hem past qua mogelijkheden en interesse. vanaf schooljaar 2023-2024 maken alle kinderen van  groep 8 in februari de doorstroomtoets. Ze moeten zich eind maart 2024 aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. 

Vooraf aan het advies van de doorstroomtoets geven wij al een voorlopig advies vanaf eind groep 6. Dit wordt gebaseerd op de ontwikkeling van het kind. zowel zichtbaar met toetsen die gemaakt worden als observaties en inzichten van de leerkrachten. de eindtoets nemen we ook de Entree-toets af. De Entreetoets geeft de leerkracht een extra onderbouwing van het schooladvies, ter aanvulling op de al verzamelde eigen observaties en inzichten.Wij adviseren kansrijk. Daar waar twijfel is tussen een niveau zullen we onderbouwen waarom we voor het hoogste niveau van de twee zouden kiezen.

Om zelf in de gaten te houden hoe wij als school adviseren kijken wij naar de gegevens die wij ontvangen van het NRO waarin wordt weergegeven hoe het met de oud-leerlingen gaat. Dit is een anoniem cohort onderzoek en een kwalitatief goed middel om onze adviezen over een langere termijn te evalueren.

Wanneer het advies besproken wordt, worden ouders/verzorgers samen met het kind uitgenodigd door de leerkracht voor een gesprek op school. Het advies dat gegeven wordt, is gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de indruk van de leerkracht. Motivatie, werkhouding en doorzettingsvermogen spelen naast de resultaten en de intelligentie van het kind een grote rol.  Het advies wordt vooraf door de leerkracht besproken met de intern begeleider. Wanneer ouders en kind het niet eens zijn met het advies kan er een vervolggesprek gepland worden waar eventueel de intern begeleider bij gevraagd wordt. De leerkracht schrijft voor ieder kind een schriftelijke motivatie waarom er gekozen wordt en geeft de vermelding voor het uitstroomniveau. De schriftelijke motivatie wordt aan het eind van het adviesgesprek getekend voor akkoord. In principe handhaaft de school het eerste advies. 

De school levert een lijstje aan met daarop de data van de open dagen van de scholen van voortgezet onderwijs in de regio. Ieder jaar wordt er een school in de regio bezocht in groepsverband.  Rond de voorjaarsvakantie geven de kinderen bij de leerkracht aan voor welke school er gekozen is. De kinderen krijgen dan via school een inschrijfformulier mee dat ze ingevuld weer bij de leerkracht inleveren. De school verstuurt de aanmeldingen samen met een ingevuld onderwijskundig rapport, voert gesprekken met het voortgezet onderwijs en levert indien nodig extra gegevens aan. De kinderen en ouders krijgen van de school voor voortgezet onderwijs bericht of ze wel of niet zijn toegelaten.

Kbs de Toekomst heeft contact met scholen waar onze kinderen hun vervolgonderwijs volgen. In deze contacten worden nagevraagd wat er verbeterd kan om de doorstroom naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen dat kinderen gemotiveerd blijven en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Motivatie en zelfvertrouwen gaan hand in hand en hebben grote invloed op leeropbrengsten! Daarom volgen we niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar leggen we ook de sociaal emotionele ontwikkeling vast in een kindvolgsysteem. Tweemaal per jaar vullen de kinderen van groep 5 t/m 8 de Kanjervragenlijst in. Deze lijst beoogt te meten hoe kinderen hun eigen sociaal functioneren in de klas ervaren.De vragenlijst meet negatieve intenties, ongelukkig sombere gevoelens, onrustig verstorend gedrag en hulpvaardig sociaal gedrag. De vragenlijst sluit nauw aan bij de Kanjertraining, maar is ook zonder de training te gebruiken. In combinatie met de leerkrachtlijst en het sociogram kunnen leerkrachten snel sociale problemen signaleren, hier met leerlingen en ouders over in gesprek gaan en een gezamenlijk handelingsplan opstellen. De Kanjervragenlijst is goedgekeurd door de COTAN.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • ik mag er zijn
  • veilig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020/2021 heeft de Toekomst een deelonderzoek gehad op kwaliteit en populatie. Hier is geen oordeel uit gekomen, maar tijdens het gesprek is ons opbrengstkwaliteit en de ontwikkelingscyclus met de school- en jaarplannen besproken. Daarbij is besproken welke keuzes wij hebben gemaakt in combinatie met de vraag van onze populatie. Het is een goed gesprek geweest en het vertrouwen is hierin uitgesproken dat we goede keuzes maken in onze ontwikkelplannen.

In september 2023 is er stelselonderzoek VVE geweest bij ons op school. ook bij dit onderzoek volgt er geen oordeel, maar wordt er wel gekeken naar de kwaliteit van ons onderwijs aan VVE leerlingen. Tijdens de terugkoppeling kreeg de school complimenten over onder meer de duidelijke visie, de ouderbetrokkenheid, het inzetten van de ParnasSys leerlijnen, de sterke samenwerking tussen de kleutergroepen en de structuur van het cyclisch en handelingsgericht werken. Ook werd expliciet de duidelijke hoge verwachtingen van de leerkrachten èn het MT genoemd.Er waren ook verbeterpunten, die de school zelf ook al in beeld had en dus niet voor verrassingen zorgden.

Het laatste volledige inspectiebezoek is in 2010 geweest. 

Terug naar boven