Sterrenschool kbs de Toekomst

Werfstraat 12 8251 GP Dronten

  • Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst
  • Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst
  • Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst
  • Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst

Het team

Toelichting van de school

Het team van Kbs de Toekomst kenmerkt zich als een betrokken en stabiel team. De leerkrachten kennen alle kinderen en we spreken dezelfde 'taal'. Hierdoor weten kinderen duidelijk wat er verwacht wordt en kunnen wij stabiliteit en rust bieden in een veilig pedagogisch klimaat. Wij werken vanuit een gedeelde visie. Kbs De Toekomst wil een lerende organisatie zijn. Net als bij de kinderen, willen we van, met en aan elkaar leren; ieder vanuit zijn eigen talent en kwaliteit.

Ieder teamlid krijgt de ruimte zich constant te ontwikkelen en de kwaliteiten optimaal in te zetten. Scholing en/of coaching worden dan ook door de school gefaciliteerd. Jaarlijks wordt hiervoor een scholingsplan opgesteld. De ontwikkelde kwaliteiten worden in het belang van de school ingezet wat ten goede komt van de kwaliteit van het onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht ziek is, of recht op verlof heeft, proberen wij uiteraard vervanging te zoeken. Indien er geen invallers beschikbaar zijn, proberen wij door verschuivingen de zaak intern op te lossen. Dit kan betekenen dat een groep verdeeld wordt over de andere groepen. Verdelen blijft echter altijd een moeilijk punt op een kleine school als Kbs De Toekomst.

In noodgevallen kunnen wij er ook toe besluiten om een groep naar huis te laten gaan. Dit heeft geen voorkeur, maar in de tijd van terkort aan leerkrachten zijn wie hier incidenteel toe genoodzaakt. Indien dit voor meerdere dagen noodzakelijk is, dan kiezen wij ervoor om een andere groep ook een dag thuis te houden. Zo kunnen de leerkrachten schuiven en zijn kinderen niet meerdere dagen achter elkaar thuis. We verdelen de zo genoemde lasten. Indien een ouder het kind thuis niet kan opvangen kan er altijd samen met school gekeken worden naar een passende oplossing

Langdurige vervanging

Gezien de heersende vervangingsproblematiek in het onderwijs, zijn er binnen de school en binnen de stichting afspraken gemaakt op welke wijze de vervanging geregeld is en op basis van welke afspraken dit gebeurt. De school hanteert het vervangingsprotocol bij afwezigheid van een leerkracht. Wanneer de school ziet dat in vacatures of langdurige vervanging niet voorzien kan worden, dan worden de stappen binnen het protocol ‘Vervanging en onderwijstijd’ gevolgd. Een van de stappen is het gesprek tussen de schoolleider, HRM en het CvB. Het CvB neemt in dat gesprek het besluit of er noodgedwongen overgegaan moet worden tot een 4-daagse schoolweek voor een groep of voor de hele school. De school maakt vervolgens een plan van inzet, zodat helder is op welke wijze de 4-daagse schoolweek wordt ingezet. De Mr zal hier altijd over ingelicht worden

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Visie op het jonge kind

Spel is voor jonge kinderen de natuurlijke manier om de wereld te verkennen en staat dan ook aan de basis van ons kleuteronderwijs. We werken met thema’s die hun beginpunt hebben in de belevingswereld van het jonge kind. Als leerkracht zorgen we voor een rijke leeromgeving met betekenisvolle en uitdagende activiteiten waarbij de kinderen actief en betrokken bezig zijn. Hierbij houden we de doelen in het oog: het spelen en leren moet betekenisvol én zinvol zijn. We vinden het belangrijk de ontwikkeling van ieder kind zorgvuldig in kaart te brengen. Gerichte observaties zijn daarbij ons uitgangspunt. Hierbij maken we ook gebruik van de Kanjertraining en van het leerling volgsysteem van Parnassys. Naar aanleiding van de observaties kunnen we het aanbod aan het kind en de groep aanpassen.  Een goede samenwerking tussen leerkracht en ouders vinden we van groot belang voor de ontwikkeling van het jonge kind. Tussentijds en na elk thema wordt er geëvalueerd op de doelen. Waar nodig wordt het aanbod aangepast. Dat kan door extra ondersteuning of door meer uitdaging te bieden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is een indicatie. Het is groep- en soms ook kind afhankelijk maatwerk. Soms is er een periode meer aandacht nodig voor een bepaald vakgebied waar het op een ander vakgebied niet nodig is. Middels groepsbesprekingen met de internbegeleider,  analyses van toetsingen en observaties worden hier weloverwogen keuzes in gemaakt.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De structuur van de zorg

Op school hebben we verschillende vormen van zorg.  

Kort samengevat ziet het er als volgt uit:

Het reguliere programma

Dit is het programma dat er in de eerste instantie op gericht is alle kinderen, zonder problemen en in een doorgaande lijn, de basisschool te laten volgen. Dat programma wordt regelmatig door de school verbeterd en aangepast op grond van evaluaties. Uiteindelijk veronderstelt dit adaptief onderwijs, dat wil zeggen onderwijs toegesneden op de mogelijkheden van het kind. Dit is niet hetzelfde als ‘individueel onderwijs’.  

Indikken of versnellen

Voor kinderen die op meerdere toetsen een ruime I scoren, wordt een plan opgesteld voor compacting van de basisstof en extra aanbod door verbreding en verdieping. Dit aanbod vindt in de klas plaats, maar deze kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de Komeetgroep. Aanpassing van de leerstof gebeurt altijd in overleg met het kind en de ouders.  

Pre-teaching en re-teaching

Bij faalangstige kinderen of kinderen die moeite hebben met nieuwe dingen kan het nodig zijn nieuwe leerstof voorafgaand aan de eigenlijke les te introduceren. Per les of doel gaat de leerkracht na of de kinderen de noodzakelijke vaardigheden beheersen. Wanneer dit binnen de gegeven tijd niet het geval is, vindt een snelle herhaling of aangepaste instructie plaats. In sommige gevallen kan hierbij ook de werkwijze “Leren met ouders” ingezet worden.  

Remedial teaching

Wanneer pre- of re-teaching onvoldoende effect blijkt te hebben en een chronische achterstand dreigt, vindt er tijdelijk remedial teaching plaats. Het doel hiervan is om het kind in het, eventueel aangepaste, reguliere programma terug te brengen. In principe wordt de r.t. binnen de groep, door de eigen leerkracht gegeven. Remedial teaching wordt altijd vastgelegd en geëvalueerd middels het handelingsplanformulier.  

Tweede leerweg/ Ontwikkelingsperspectief

Wat in de bovenbouw van de basisschool voor een gemiddeld kind haalbaar is, is voor een aantal kinderen te hoog gegrepen. Kinderen voor wie duidelijk is dat ze het eindniveau van groep 8 niet kunnen halen, dienen een aangepaste leerlijn te krijgen. Zo’n aangepaste leerlijn moet wel aan een aantal eisen voldoen:

-        de keuze voor een aangepaste leerlijn dient onderbouwd te zijn door gedegen onderzoek.

-        de school moet kunnen aantonen dat ze voldoende gerichte hulp heeft geboden. 

-        voor het kind moeten concrete, aangepaste minimumdoelen worden vastgelegd.

-        er moet sprake zijn van een didactische achterstand van een jaar of meerdere jaren en een V-score op de Cito toetsen.

Bij de keuze van minimumdoelen wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de betreffende kinderen. Daarnaast dienen de doelen voor deze kinderen te worden afgestemd op vaardigheden die in het voortgezet onderwijs nodig zijn. Deze minimumdoelen zullen vooral rekening houden met zaken die nodig zijn om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Minimumdoelstelling van deze programma’s zijn het behalen van eindniveau groep 6. De doelen, de leerlijn en de evaluaties moeten worden beschreven in een zogenoemd Ontwikkelingsperspectief. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Afgelopen schooljaar heeft de Komeetgroep een vaste plek in het onderwijst op de Toekomst gekregen. Er is een aanbod voor kinderen waarbij ze twee keer per week buiten de groep werken aan een persoonlijk ontwikkel doel. Dit kan op projectbasis of met korte activiteiten.

Komend jaar zal de focus gaan naar het aanbod in de groep. Op welke manier kunnen wij compacten of verrijken waardoor het past in het lesprogramma en het ritme van de dag zodat het aanbod nog beter past voor de betreffende leerling(en) in de groep

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is een VVE-school.  VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Het doel van een VVE aanbod is om kinderen met een mogelijke (Taal)achterstand zo goed mogelijk voorbereid naar groep 3 te kunnen laten gaan. Hiervoor werken wij nauw samen met peuterspeelzalen bij ons in de buurt. We willen de doorstroom van kinderen die van de peuterspeelzaal naar de basisschool gaan zo soepel mogelijk laten verlopen. Door de nauwe samenwerking kunnen wij als school waarborgen dat voor de kinderen het leerproces zo goed mogelijk doorgaat bij de overstap. In groep 1 en 2 krijgt het VVE aanbod voor de kinderen een vervolg. Aan de hand van de thema's die bij de kleuters worden aangeboden krijgen ouders ook thuis materialen waar mee geoefend kan worden. Binnen de buurt is een ouderconsulent, Jacqueline Scherpenissen nauw betrokken. Zij weet wat er speelt op school, aan welke thema’s er gewerkt wordt en ondersteunt ouders waar mogelijk om ook thuis te oefenen. 6 keer per jaar is er een VVE ochtend waarbij alle ouders van de kinderen die een VVE indicatie hebben uitgenodigd worden om samen met de kinderen een activiteit te doen die passend is bij het huidige thema, waarbij de kinderen kunnen laten zien wat ze de afgelopen periode hebben geleerd.Ouders en vooral kinderen oefenen veel en niets is mooier om dit trots te kunnen laten zien. Tevens heeft dit ook een sociaal karakter waarbij ouders onderling elkaar ook leren kennen. 

Terug naar boven