Openbare Basisschool Flevosprong

De Barrage 2 8252 GW Dronten

  • Naast de lessen in de lokale worden er ook regelmatig lessen omgezet naar een buitenles.
  • Groepen 1 t/m 4 werken veelal vanuit een thema. Ieder jaar hebben we een thema week. De hele school werkt vanuit hetzelfde thema.
  • Lezen is kilomaters maken.
  • Thema in de bovenbouw
  • Naast de lessen in de lokale worden er ook regelmatig lessen omgezet naar een buitenles.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Naast de observaties en de methodetoetsen gebruikt de school een Leerling Volg Systeem (LVS) om de vorderingen van uw kind zo objectief mogelijk te volgen. De groepen 3 t/m 8 gebruiken het LVS van de IEP.  In groep 8 wordt voor de Eindtoets basisonderwijs afgenomen. De afgelopen jaren hebben we gekozen voor de IEP Eindtoets.

De IEP Eindtoets, wordt komend schooljaar de Doorstroomtoets, deze is samengesteld door Bureau ICE en staat voor ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs. De IEP toets is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De IEP toets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalvaardigheden en rekenen aan het einde van groep 8 en is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. Dit gebeurt niet door de prestaties van een leerling te vergelijken met die van andere leerlingen, maar door de prestaties te meten langs een onafhankelijke meetlat.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school is een uitgebreid leerlingvolgsysteem ontwikkeld. Uw kind wordt voortdurend gevolgd op alle ontwikkelingsgebieden. Op drie vaste momenten per jaar worden dagen gepland waarop wij u in ieder geval informeren over de ontwikkeling van uw kind (zie ook 'communicatie met ouders'), maar daarnaast worden er ook tussentijdse gesprekken met u gevoerd over uw kind. Dit kan zowel gebeuren op initiatief van de school, als op initiatief van u als ouder. Elke leerkracht heeft na schooltijd vanaf 14.45 uur 'spreekuur' waar u zonder afspraak naartoe kunt komen, maar u kunt ook een afspraak maken als u op deze tijd niet naar school kunt komen of als u er zeker van wilt zijn dat de leerkracht voldoende tijd voor u heeft. Het kan ook voor komen dat de leerkracht contact met u opneemt om een afspraak te maken voor een gesprek.

Hoe volgen we de ontwikkeling van uw kind
Elke leerkracht observeert de leerlingen en maakt aantekeningen van eventuele bijzonderheden die hem of haar opvallen. Dit kunnen observaties zijn over het gedrag van uw kind, de manier van werken, de motivatie, enz. Ook houdt de leerkracht natuurlijk een administratie bij van de onderdelen zoals rekenen, lezen, taal enz. waarbij wij kijken naar resultaten die uw kind bij deze vakken heeft behaald en de manier waarop uw kind omgaat met de leerstof. In het 'ouderportaal' van ons administratiesysteem van Parnassys kunt u eveneens de resultaten van de toetsen van de basisvakken inzien.

IEP leerlingvolgsysteem (LVS)
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn wij overgestapt op het LVS van IEP. IEP stelt: "Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee de leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten."

Wat doen wij met de resultaten van de toetsen
De Flevosprong heeft een Intern Begeleider (IB-er). Zij coördineert alle zaken die met de leerlingenzorg te maken hebben. Zij stelt het schema op voor afnamen van de toetsen. De resultaten van de toetsen worden met de groepsleerkracht besproken. Als de toetsen van uw kind een opvallend resultaat hebben (naar boven of beneden) is dat meestal een reden om aanvullend onderzoek te doen. Er wordt dan nauwkeurig gekeken of er sprake is van een 'echt' probleem. Samen met de leerkracht wordt dan bepaald welke hulp aan uw kind geboden moet worden. Dit kan een aangepast programma zijn binnen de groep, maar ook extra individuele hulp. Hierin zijn een heleboel variaties mogelijk. Het spreekt voor zich dat wij in zo'n situatie contact met u opnemen.

Welke mogelijkheden zijn er nog meer?
Soms heeft een leerling een probleem waarbij wij hulp zoeken buiten onze school. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.
Op onze school wordt gewerkt met een zorgteam. Dit houdt in dat er drie á vier keer per jaar een bespreking is waarbij aanwezig zijn: de zorgcoördinator vanuit de GGD, de leerlingbegeleider vanuit de IJsselgroep, de leerkracht en de Intern Begeleider van de school. Tijdens deze besprekingen wordt gekeken welke zorg en begeleiding het beste past bij de problematiek van de leerling. Op verzoek kan er ook een externe deskundige uitgenodigd worden bij dit gesprek.
De IJsselgroep kan ook ingezet worden bij een onderzoek om de problematiek beter te kunnen analyseren en voor het opzetten van een hulp programma. Het spreekt voor zich dat wij in deze gevallen contact met u opnemen en dat wij eerst uw toestemming vragen om deze stappen te ondernemen.
Wanneer er zorg is om een leerling en ouders en school er samen niet uitkomen, heeft de school de mogelijkheid om de zorgcoördinator in te schakelen. Dit mag ook zonder toestemming van de ouders. De zorgcoördinator neemt de zorg over en bekijkt samen met de ouders wat de beste begeleiding is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 8 gaat uw kind van school en naar het voortgezet onderwijs.
De school geeft u en uw kind een advies voor dit voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gemaakt op basis van de volgende onderdelen:

  • de behaalde resultaten van uw kind op onze school
  • de motivatie, instelling en belangstelling van uw kind ten opzichte van onderwijs

Nadat u ons advies heeft gehad kunt u zelf, samen met uw kind, bepalen op welke school en voor welke vorm van voortgezet onderwijs u uw kind aanmeldt. Als uw kind in groep 8 zit, krijgt u in de loop van dat schooljaar nog uitgebreide informatie over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs, de aanmeldingsprocedure, enz.
U kunt dan ook naar diverse open avonden en informatiebijeenkomsten op de scholen voor voortgezet onderwijs.

Naast het vmbo-havo en vwo is er ook praktijkonderwijs (pro). Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die gebaat zijn bij praktisch onderwijs in kleine groepen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk om voor kinderen vanaf dag 1 een veilige plek te creëren, want een kind dat zich veilig voelt, komt makkelijker tot leren. Daarom krijgen alle kinderen op de Flevosprong vanaf groep 1 de Kanjertraining. Pestgedrag wordt zo voor een groot deel ingedamd, maar kinderen leren ook om complimentjes uit te delen, iemand een helpende hand te bieden en belangstelling naar de mensen om hen heen te tonen.
De lessen van de Kanjertraining zijn een aanvulling op hoe wij de leerlingen elke dag leren met elkaar om te gaan. Daarbij vormen respect, vertrouwen, het versterken van sociale vaardigheden, het aanreiken van verschillende oplossingsstrategieën, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag en bewustwording van eigenheid de kern.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie rapport 2019
3.3. De Flevosprong

Context Openbare basisschool De Flevosprong is een groeiende basisschool in Dronten. De school krijgt veel nieuwe instroom in de kleuterklassen en daarom is tijdens dit schooljaar een derde kleutergroep gestart. Daarnaast is er ook zij-instroom van leerlingen van andere basisscholen.

Kwaliteitszorg (KA1) Het systeem van kwaliteitszorg van De Flevosprong beoordelen we als voldoende. De onderdelen van het systeem zijn aanwezig en de kwaliteitszorg is planmatig, systematisch en cyclisch ingericht. De kwaliteitszorg van De Flevosprong heeft verbinding met de kwaliteitszorg van het bestuur. Het nieuwe schoolplan 2019-2023 wordt in overleg met het bestuur gevuld. Het bestuur heeft door de kwaliteitsgesprekken met de directie en door het schoolbezoek dat het bestuur aflegt, zicht op de kwaliteit van het onderwijs. De verschillende onderdelen van de kwaliteitszorg zoals de enquêtes voor ouders en leerlingen, de analyses van de opbrengsten en de veiligheidsmonitor geven input om het beleid te evalueren en bij te stellen. Waar nodig komen de verbeterpunten terug als actie in het jaarplan. De Flevosprong kiest voor de verdere ontwikkeling van de eigen ambities. De school beschikt over een jaarplan 2018-2019 waarin het gepersonaliseerd leren een belangrijke pijler is. De afspraken zijn geborgd in documenten. Een mooi voorbeeld hiervan is het Onderwijsplan rekenen. De school kan zich nog verder ontwikkelen door naast het vastleggen van de afspraken op papier, de werkwijze te blijven volgen met bijvoorbeeld kijkwijzers en (evaluaties van) klassenbezoeken en deze ook vast te leggen. Daarmee blijft er overzicht of de vastgestelde werkwijze is geborgd. Daarnaast hebben we ook een tweede aanbeveling. Het kwaliteitszorgsysteem kan worden versterkt door de analyses bij het jaarplan scherper te maken. Dit geeft de school meer en betere handvatten om gerichte acties te ondernemen bij de gestelde doelen. We troffen wel evaluaties en analyses aan, maar dit betreft meer een toelichting op de data en op de te ondernemen acties. De relatie met de te behalen doelen is daardoor wel eens uit beeld. Uit de gesprekken die we voerden, blijkt dat de ondernomen acties wel degelijk zijn doordacht. Echter deze vluchtige wijze van analyseren is te persoonsafhankelijk en biedt weinig houvast bij het vaststellen van de benodigde acties en het evalueren van de behaalde doelen, zo stelden we bijvoorbeeld vast bij de evaluatie van de eindtoets.

Kwaliteitscultuur (KA2) De Flevosprong kent een professionele kwaliteitscultuur en dat beoordelen we met een voldoende. Er is voldoende tijd en aandacht voor de professionalisering en scholing van het personeel. Daarbij biedt de directie ook ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van het team. Het gesprek over de kwaliteit van het onderwijs is zowel in formele zin als in informele zin aan de orde. Formeel bijvoorbeeld tijdens de bouwvergaderingen door de coördinatoren, waarbij evaluaties een vast onderdeel vormen. Maar ook tijdens diverse overleggen en gesprekken is het gesprek over het onderwijs vanzelfsprekend. Een mooi voorbeeld dat we aantroffen, is een ‘netwerkoverzicht’ waar de directie over beschikt, waarbij de kwaliteiten en bekwaamheden van het team in kaart zijn gebracht. Dit overzicht is uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling van het team, de samenstelling van bepaalde werkgroepen of bij collegiale consultatie. De eigen bekwaamheid en het functioneren komen aan de orde in de gesprekken tussen directie en leraren. Er is een dossier met noties over scholing, gesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen, maar dit beleid kan op stichtingsniveau wel een update gebruiken. Hierbij kan men denken aan een brede uitwerking van het onderhouden en uitbreiden van de professionaliteit, waarin bijvoorbeeld de (collegiale) klassenbezoeken, de bekwaamheid en feedback zijn opgenomen.

Overige wettelijke vereisten Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

Terug naar boven