Openbare Basisschool Flevosprong

De Barrage 2 8252 GW Dronten

 • Naast de lessen in de lokale worden er ook regelmatig lessen omgezet naar een buitenles.
 • Groepen 1 t/m 4 werken veelal vanuit een thema. Ieder jaar hebben we een thema week. De hele school werkt vanuit hetzelfde thema.
 • Lezen is kilomaters maken.
 • Thema in de bovenbouw
 • Naast de lessen in de lokale worden er ook regelmatig lessen omgezet naar een buitenles.

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 19 leerkrachten verdeeld over 11 groepen.
Daarnaast hebben we:

 • een vakdocent gymnastiek die wekelijks de gymlessen verzorgt
 • een onderwijs assistent die verschillende kinderen, individueel of in groepjes begeleidt
 • een conciërge voor alle hand en spandiensten
 • een interne begeleider (IB-er) voor de ondersteuning van leerlingen, ouders en leerkrachten
 • een directeur

Daarnaast maken wij gebruik van externe expertise van o.a. de Meerpaal. 

Vanuit ons cultuurplan gebruiken we deze expertise tijdens onze creatieve middag.
Er komen o.a. dans-, muziek- en dramadocenten voor gastlessen naar de Flevosprong.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof-of ziektevervanging van personeel gaat ons 'noodplan vervanging' in werking.
De volgende stappen worden genomen:

 1. De duo-collega neemt over.
 2. Een collega die deze dag/dagen niet werkt wordt ingezet.
 3. Een collega uit de invalpool van Ante wordt ingezet.
 4. Interne vervanging (indien nodig met toezicht op afstand)
  Denk aan het inzetten van een onderwijsassistent, stagiaire, ib-er, directeur.
  Deze interne vervanging is beperkt mogelijk. Dit om te vermijden dat de eigen werkzaamheden van de interne vervanger te veel in de knel komen. 
 5. Het draaiboek ‘groepen verdelen over andere groepen’ wordt ingezet.    
 6. Kinderen hebben geen school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Organisatie van het onderwijs

Op onze school streven we naar adaptief onderwijs. Dit betekent dat verschillen tussen  leerlingen als uitgangspunt van het leer- en ontwikkelproces worden genomen. Het is niet alleen de leerstof die bepalend is voor de ontwikkeling die uw kind doormaakt op onze school. We proberen ons onderwijs aan te passen aan de ontwikkeling van uw kind. We willen zo een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen van 4 tot 12 jaar realiseren. Natuurlijk zijn de algemene einddoelen waaraan in principe alle leerlingen moeten voldoen, maar daar waar nodig willen wij deze doelen, in het belang van het kind, bijstellen naar boven of beneden. Het kind en zijn/haar ontwikkelingsproces staan centraal. Als dit proces goed verloopt is het resultaat van het onderwijs gegarandeerd en heeft het kind aan het eind van de basisschool de maximale ontwikkeling doorgemaakt. Hoewel we de leerlingen zo individueel mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling, worden de leerlingen wel in groepen bij elkaar geplaatst. Bij de indeling van de groepen wordt gekeken naar een aantal aspecten:

 • het aantal leerkrachten dat wordt toegewezen aan de school
 • het ontwikkelniveau van de leerling
 • we willen de leerlingen zo weinig mogelijk van groepssamenstelling laten veranderen
 • ons uitgangspunt is dat 'vriendjes en vriendinnetjes' zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst worden

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we met Onderbouwd. De lessen uit Onderbouwd worden thematisch aangeboden. Door het thematisch aanbieden van de de taal- en rekenlessen worden deze vakken vaak in het vakgebied van wereldoriëntatie geïntegreerd.
Zowel voor- als na de middagpauze hebben de kinderen uit de groepen 1-2 bewegingsonderwijs. Het buitenspel en de gymnastieklessen vallen onder bewegingsonderwijs.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taal en lezen
Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 gebruiken wij de methode van Lijn 3. Taal en leesonderwijs zijn hierin gekoppeld. De groepen 4 en 5 gaan dit schooljaar starten met Karakter. Karakter laat kinderen kennismaken met mooie verhalen en boeiende teksten. Eén leesdoel per les zorgt voor focus, vergroot de effectiviteit en biedt ieder kind de mogelijkheid om succeservaringen op te doen. Zo gaan leesplezier en technisch leesonderwijs hand in hand, met een klas vol enthousiaste lezers als resultaat. In de groepen 4 t/m 8 wordt voor het vakgebied taal gebruik gemaakt van de nieuwste versie van Taal Actief. Een aantal aspecten die binnen ons taal- en leesonderwijs aan de orde komen zijn:

 • aanvankelijk lezen (het lezen zoals we dat aanbieden in groep 3)
 • voortgezet lezen (de verdere ontwikkeling van het leesonderwijs in de groepen 4 t/m 8)
 • creatief taalgebruik (het schrijven van verhalen, brieven, strips enz)
 • spelling
 • werkwoordspelling
 • grammatica

Rekenen
Voor het vakgebied rekenen maken we gebruik van de nieuwste uitgave van de methode Pluspunt (Pluspunt 4).
De nieuwe Pluspunt is een ‘hybride’ methode. Dit betekent dat deze methode papieren- en digitale leermiddelen combineert. Voor de groepen 3 en 4 gebruiken we de Pluspunt-basis papier en voor de groepen 5 t/m 8 Pluspunt-basis digitaal.
Digitaal werken op een nieuw adaptief platform. De digitale variant van Pluspunt biedt de oefenstof digitaal aan. Naast het Chromebook gebruiken de kinderen een uitrekenschrift.

Pluspunt combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactiek in één vorm. De beste balans tussen oefenen en realiteit. 

Wereldoriëntatie

In de groepen 1 t/m 4 werken we thematisch vanuit de methodiek van Wijzneus en gebruiken we de doelen uit Onderbouwd. De kinderen leren betekenisgericht de wereld ontdekken. Wijzneus betekent leren op een speelse, onderzoekende en ontdekkende manier.

Voor wereldoriëntatie in de groepen 5 t/m 8 gebruiken we de methodiek van Vier-Keer-Wijzer. Waarom wereldoriëntatie van uit deze methodiek?

 • leren vanuit onderzoeksvragen
 • leren vanuit eigen interesse
 • invulling geven aan coöperatief leren

De nadruk ligt op het samen verzamelen van kennis en de vaardigheden van de 21ste eeuw; kinderen en leerkrachten gebruiken hun talenten. Er zijn keuze-activiteiten voor kinderen, kennis wordt gevisualiseerd op de themamuur en in de kennistest aan het einde van het thema komt alles samen!.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij aanmelding van deze leerlingen bekijken we of verwacht mag worden dat het schoolteam deze bijzondere leerling kan begeleiden zonder dat de leerling en/of andere leerlingen tekort komen. We gebruiken hierbij het toelatingsprotocol zoals dat beschreven is in ons Schoolontwikkelingsprofiel (SOP). Een aantal overwegingen kan een rol spelen om een leerling op onze school niet toe te laten.
We denken hierbij aan:

 • Verstoring van rust en veiligheid.
 • De mate waarin verzorging vereist is.
 • Verstoring van het leerproces van andere leerlingen.

Plaatsing van bijzondere leerlingen hangt af van de mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden zijn niet elk jaar hetzelfde. De mogelijkheden om met verschillen om te gaan van de leerkrachten waar het kind achtereenvolgens geplaatst wordt en de samenstelling / grootte van de groep spelen mee. We willen deze leerlingen extra hulp en aandacht geven en we willen hen accepteren in hun manier van werken, met hun eigen niveau en tempo. Dat betekent dat het eindniveau van deze kinderen anders kan zijn dan dat van de gemiddelde leerling in groep 8.
In ons Ondersteuningsdocument wordt de zorgstructuur beschreven.

Begaafde leerlingen

Op onze school is ook aandacht voor leerlingen die begaafd of hoogbegaafd zijn. Zij krijgen aanpassingen in de lesstof zoals dat beschreven is in ons protocol voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Vanaf groep 4 krijgen zij de mogelijkheid om deel te nemen aan de talentenklas ‘A-Kwadraat’. 

A-Kwadraat is een initiatief van stichting Ante in samenwerking met Almere College.  Deze samenwerking is terug te vinden in de letter A van A-Kwadraat. Je zou kunnen zeggen A + A, maar door deze samenwerking ontstaat meer dan een optelsom. Een kwadraat krijg je door het met zichzelf te vermenigvuldigen. De talenten die leerlingen in zich hebben, willen wij nog meer tot bloei laten komen: een vermenigvuldiging van hun eigen mogelijkheden. A-Kwadraat is een onderwijsarrangement voor leerlingen uit groep 4,5 & 8, waarvan is vast komen te staan dat zij meer aankunnen dan hun klasgenoten op school. Naast een cognitieve uitdaging hebben deze leerlingen ook behoefte aan contact met ontwikkelingsgelijken binnen dezelfde leeftijdsgroep. 
HB-Dronten is een onderwijsvoorziening voor (hoog)begaafde leerlingen, uit de groepen 6 & 7 binnen de Gemeente Dronten. Het is een samenwerking tussen de verschillende besturen van Dronten: SKO, Codenz en Ante.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het leren-leren van kinderen verder ontwikkelen door meer inzicht te krijgen in hun executieve functies. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven