Het Zuiderlicht

Langstraat 48 8251 VH Dronten

  • Het lesdoel "optellen en aftrekken" met breuken wordt uitgelegd aan de hand van concrete materialen.
  • Begrip van teksten staat of valt met een brede kennis- en ervaringsbasis. Rijke taal gaat hand in hand met leesplezier!
  • Samenwerken aan zelf verzonnen bouwsels of iets nabouwen van een foto? De leerlingen in groep 1 en 2 werken graag in hoeken en met concreet materiaal.
  • Bewegend leren wordt afgewisseld met het werken aan tafel. Plezier en leren gaan prima samen!
  • Leerlingen uit de hogere groepen lezen samen met leerlingen uit de lagere groepen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op het Zuiderlicht zijn de afgelopen drie jaren de volgende resultaten behaald op de IEP-eindtoets:

2021-2022: 84,2 (IEP-toets)

2022-2023: 85,8 (IEP-toets)

2023-2024: 85,3 (IEP-toets), landelijk 78

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerling in Beeld is het leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken. In januari en juni worden de leerlingen getoetst op rekenen, spelling en begrijpend lezen. De resultaten gebruiken wij om te controleren voor wie ons onderwijsaanbod voldoet en voor wie iets extra's nodig is. Het is een middel om ons onderwijs continu te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor een passend vervolg in het voortgezet onderwijs is er op Het Zuiderlicht een ‘verwijzingsgroep’. Deze bestaat uit de leerkracht(en) van de bovenbouw, de schoolleider en de intern begeleider. Het advies van de school is leidend bij de overgang van leerlingen naar de middelbare school. Dit maakt dat het schooladvies gebaseerd is op meer dan de toetsscores op taal en rekenen.

Wij gebruiken bij de totstandkoming van het schooladvies de volgende informatiebronnen;

• resultaten van CITO toetsen uit eerdere groepen en groep 8

• leerlingdossier van de leerling

• gedragskenmerken en sociaal-emotionele vaardigheden

• werkhouding en motivatie

• resultaten op methodegebonden toetsen

• resultaat capaciteiten- of intelligentieonderzoek.

Onze adviezen zijn kansrijk. We volgen het protocol PO-VO Het Zuiderlicht. Hierin staat ook het tijdpad met acties voor de groepen 6 t/m 8.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het Zuiderlicht leidt op tot wereldburgers, dat betekent dat leerlingen weten wat er in de wereld speelt en daar kritisch over na kunnen denken. Ook leren zij zich te verhouden tot de ander en het andere met een open mind vanuit hun eigen normen en waarden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • ken jezelf
  • ken de ander
  • weet hoe je je verhoudt tot de ander

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 8 maart 2022 heeft de onderwijsinspectie geconstateerd dat Het Zuiderlicht voldoet aan de door haar gestelde normen. Daarvoor was er sprake van een verbetertraject, waarbij op het gebied van zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, sociale veiligheid en analyseren een flinke verbeterslag is gemaakt.

Terug naar boven