Het Zuiderlicht

Langstraat 48 8251 VH Dronten

  • Het lesdoel "optellen en aftrekken" met breuken wordt uitgelegd aan de hand van concrete materialen.
  • Begrip van teksten staat of valt met een brede kennis- en ervaringsbasis. Rijke taal gaat hand in hand met leesplezier!
  • Samenwerken aan zelf verzonnen bouwsels of iets nabouwen van een foto? De leerlingen in groep 1 en 2 werken graag in hoeken en met concreet materiaal.
  • Bewegend leren wordt afgewisseld met het werken aan tafel. Plezier en leren gaan prima samen!
  • Leerlingen uit de hogere groepen lezen samen met leerlingen uit de lagere groepen.

In het kort

Toelichting van de school

Het Zuiderlicht

Het Zuiderlicht is een kleinschalige school met een buurtfunctie. De lessen zijn van een hoge kwaliteit waardoor leerlingen hun potentieel optimaal kunnen benutten. Dit in de geborgen en gezellige sfeer die deze school biedt. Er worden veel activiteiten aangeboden. Lees ons webmagazine om een goede indruk te krijgen van onze school: https://magazines.codenz.nl/het-zuiderlicht/welkom-bij-het-zuiderlicht/

Christiaan Huygens-afdeling voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid

Het Zuiderlicht beschikt over de Christiaan Huygens-afdeling. Deze afdeling voorziet in voltijds hoogbegaafdenonderwijs en heeft een regionale functie. Om een goede indruk te krijgen van deze afdeling kunt u dit webmagazine lezen: https://codenz.online-editie.nl/ch-dronten

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Fijne open sfeer
  • Samenwerken
  • Christelijk onderwijs
  • Duidelijkheid en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Zuiderlicht is een kleinschalige school met een buurtfunctie met circa 90 leerlingen. Daarnaast beschikt Het Zuiderlicht over een voltijds hoogbegaafdenvoorziening waar 132 leerlingen uit de regio les krijgen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schorsen en verwijderen

Binnen Codenz zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop leerlingen bij ernstig grensoverschrijdend gedrag de toegang tot de school kunnen worden ontzegd voor een periode van maximaal 5 dagen. De schooldirecteur en het bestuur stemmen dit altijd samen af. Als de school geen mogelijkheden meer ziet om het onderwijsproces van de leerling of andere leerlingen te waarborgen, kan worden overgegaan tot verwijdering. De school is dan verplicht een andere school te vinden. Beide maatregelen worden schriftelijk en mondeling met ouders gedeeld. Bezwaar tegen een schorsing of verwijdering kan gemaakt worden bij het bestuur. Schorsing en verwijdering stemmen we indien nodig af met medewerkers van het samenwerkingsverband, leerplicht en de inspectie.

Terug naar boven