IKC Sint Radbodus

Ljouwertertrekwei 4 9035 ED Dronryp

Schoolfoto van IKC Sint Radbodus

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om een zo goed mogelijk beeld van de kinderen te krijgen aangaande hun ontwikkeling worden ze regelmatig getoetst. Er wordt gewerkt met methodegebonden toetsen (toetsen van de verschillende methodes, die worden gebruikt in de groepen) en de methode onafhankelijke toetsen (Cito toetsen). De resultaten van deze toetsen worden geanalyseerd om zo steeds tot een goedeafstemmening van het onderwijs te komen. De instructies voor de leerlingenworden naar aanleiding van hun prestaties in de klas en op de toetsen. Zo proberen we zoveel mogelijk aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen tegemoet te komen.

 De resultaten van de Cito toetsen die in januari en juni worden afgenomen worden in het CITO leerlingvolgsysteem vastgelegd. Ook deze resultaten worden verwerkt in analyses. Met deze toetsen gaan we na of de leerstof van het betreffende leerjaar wordt beheerst. De scores worden vergeleken met het landelijk gemiddelde.Om de sociaal/emotionele ontwikkeling in kaart te brengen hanteren we hetKanjer leerlingvolgsysteem. Verder volgen we iedere leerling in het kader van het dyslexieprotocol. Indien nodig, nemen we voor het verkrijgen van een totaalbeeld aanvullende toetsen af of vullen observatielijsten in, bijvoorbeeld ten aanzien van de spraak- taalontwikkeling of motorische ontwikkeling. Hoe eerder we zicht op de situatie hebben, hoe sneller we eventuele problemen kunnen aanpak- ken. In dat geval bespreekt de leerkracht de leerling met onze CPO. Samen stellen zij  (in overleg met de ouders) een plan van aanpak of een handelingsplan op, aan de hand waarvan gedurende een bepaalde periode doelgericht gewerkt wordt. In principe vindt deze extra hulp plaats in de ei- gen groep, door de eigen leerkracht. Als de extra hulp niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan worden besloten om externe hulp in te schakelen. Naar aanleiding van de ervaringen van de school en de resultaten van het externe onderzoek kan, in overleg met de ouders, besloten worden de leerling in een eigen programma te laten werken. 

Meerbegaafde kinderen

Leerlingen die verder zijn in hun ontwikkeling dan hun groepsgenootjes en daardoor meer uitdaging nodig hebben, werken met Levelwerk. Levelwerk is een leerlijn voor meerbegaafde kinderen van groep 3 t/m 8. Op onze school is een van de leerkrachten onze meerbegaafdheidscoördinator. Deze leerkracht heeft hiervoor een specifieke opleiding gevolgd. Om te bepalen welke leerlingen baat hebben bij Levelwerk maken wij gebruik van een screeningsinstrument. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor onze hoogbegaafde leerlingen om de BMS-Plusklas in Leeuwarden te bezoeken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school streeft er naar bij alle leerlingen aan te sluiten de onderwijs behoeften van de individuele leerling, dit wordt onder andere gedaan middels coachingsgesprekken. Ook op groepsniveau proberen we dit te bewerkstelligen middels de leerlingenraad.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen spelen, samen leren
  • Samen vieren, samen delen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectiebezoek is gedaan voor de gehele stichting BMS. Daaruit is een positief oordeel gekomen van de inspectie. Ondertussen zit  IKC Radbodus niet stil, er is een verbeterplan opgesteld om voortdurend in ontwikkeling te blijven en het onderwijs op een hoger plan te tillen.

Terug naar boven