IKC Sint Radbodus

Ljouwertertrekwei 4 9035 ED Dronryp

Schoolfoto van IKC Sint Radbodus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek of om andere redenen afwezig is, proberen we dit intern op te lossen. Daarnaast heeft de Bisschop Möller Stichting voor al haar scholen een contract afgesloten met het bureau ‘Slim’. SLIM Personeelsbemiddeling plaatst op een efficiënte en effectieve manier invallers in het basisonderwijs ten tijde van ziekte en afwezigheid.

Als er ondanks de preventieve aanpak van de BMS toch sprake is van uitval van leerkrachten, geldt voor alle 33 scholen het protocol Vervanging bij uitval leerkrachten. Dit protocol is als bijlage opgenomen in deze schoolgids.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen ons IKC bieden wij een aansluitend aanbod van onderwijs en opvang voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Onze kinderen kunnen op één plek blijven en zien zoveel mogelijk dezelfde gezichten. Dat biedt rust, voor de kinderen én hun ouders.  De voor- en naschoolse opvang én de peuteropvang wordt verzorgd door onze samenwerkingspartner Stichting Kinderopvang Friesland.

Het team van IKC Sint Radbodus wordt gevormd door leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. We werken samen als één team samen, met één pedagogische visie waarbij het kind centraal staat. IKC Sint Radbodus is een plek waar onderwijs, zorg, opvoeding, opvang en ontspanning hand in hand gaan, onder één dak en met één vast en vertrouwd aanspreekpunt. Een plek waar kinderen en ouders gezien worden en zich thuis voelen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren vooral en voornamelijk door spel. De vakken worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de natuurlijke spelomgeving. Kinderen leren tellen tijdens het hinkelspel en ze vergroten hun taalontwikkeling tijdens het spel in de huishoek en het winkeltje. De leerkracht zorgt voor een goed voorbereide omgeving, zodat deze ontwikkeling ook steeds wordt gestimuleerd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijs heeft drie belangrijke functies:

  • het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen,
  • het zorgt voor de overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden
  • en het rust kinderen toe voor participatie in de samenleving.

De belangrijke dingen die kinderen moeten leren staan vastgesteld in de zogenaamde kerndoelen. Deze kerndoelen streven we na door de aandacht die we besteden aan verschillende vakgebieden alsook aan de verbinding tussen deze vakgebieden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Bij de concrete uitvoering van de zorg speelt het functioneren in de groep een belangrijke rol. Zorg wordt zoveel mogelijk in de groep of in kleine groepjes buiten de groep uitgevoerd. Ook kijkt de school bij kinderen die extra zorg nodig hebben, naar het kind in zijn geheel. Sociaal-emotionele aspecten spelen daarbij een belangrijke rol. Het welbevinden van het kind staat voorop. Ouders en het kind in kwestie worden zoveel mogelijk betrokken en krijgen medeverantwoordelijkheid. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het kind geen slachtoffer is, maar verantwoordelijkheid neemt voor datgene dat als uitdaging op zijn weg komt. Een bemoedigende leerkracht die gedifferentieerde feedback geeft om het kind verder te helpen is daarbij van groot belang.

De school hanteert voor de inrichting van de zorg een zorgroute. De leerkrachten werken handelingsgericht. Dit betekent dat zij volgens een vaste procedure de ondersteuningsbehoeften van kinderen monitoren.

Alle kinderen zijn welkom bij ons op school, maar er zijn voor ons verscheidene redenen die wel de grenzen van onze zorg aangeven.

In specifieke omstandigheden kan klassengrootte een reden zijn om de grens aan te geven. Dit geldt met name voor zij-instroom en kan  de zwaarte van eventuele problematiek in een groep ook aanleiding zijn de grens te trekken

De mate waarin de leerkracht en het kind extern kan worden ondersteund. Als onze eigen deskundigheid niet toereikend is dan is het noodzakelijk voor het kind dat er externe begeleiding gerealiseerd kan worden binnen de school.

De mate waarin de school kan terugvallen de hulp en de medewerking van de ouders. Hierbij denken wij voornamelijk aan de verzorging van kinderen met beperkingen.

De mate waarin de school het kind de benodigde medische ondersteuning/verzorging kan bieden. De school handelt naar het “Model-protocol Medische Handelingen op scholen” van de PO-raad. Hierin staat bijvoorbeeld dat wij geen BIG geregistreerde handelingen verrichten.

De mate waarin de school het ontwikkelingsperspectief van het kind kan realiseren. Dit geldt zowel voor kinderen met zorg aan de onderkant als aan de bovenkant.

De mate waarin het functioneren en het gedrag van het kind voor de school hanteerbaar zijn.Wij zullen altijd in overleg met ouders kijken wat de mogelijkheden zijn en daarbij een zorgvuldige afweging maken tussen wat het kind nodig heeft en wat wij als school kunnen bieden.

Met bovenstaande grenzen aan onze zorg denken wij dat te kunnen waarborgen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We zijn een IKC voor kinderen van 2-12 jaar. Juist voor de jonge kinderen is een weldoordachte goede ondersteuning bij hun ontwikkeling cruciaal. We streven naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling, zodat het voor de kinderen een natuurlijke overgang is van peuter, naar kleuter, naar groep 3. Aanpak en aanbod stemmen we zoveel mogelijk op elkaar af. En waar mogelijk ontmoeten peuters en kleuters elkaar op het leerplein, werkles en schoolplein. Er is een eenduidig pedagogisch klimaat, we hebben zoveel mogelijk dezelfde routines en gebruiken en we zorgen in de vorm en een driehoeksgesprek voor een goede en warme overdracht van de kinderen naar een volgende fase in hun loopbaan.


Terug naar boven