OBS De Romte

Skoallanswei 2 9035 BT Dronryp

  • We gebruiken de iPad voor kernvakken als rekenen en spelling en daarnaast ook voor 21st century skills
  • Samen buiten spelen is heel belangrijk voor de sociale contacten van de leerling
  • Leerlingen kunnen op het leerplein samenwerken aan hun leerdoelen.
  • Leerlingen leren van elkaar en met elkaar.
  • Leerlingen krijgen hier de basis mee voor de rest van hun leven.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij kiezen voor de DIA eindtoets vanwege zijn adaptieve karakter en de digitale afname. Een korte toets past onderwijskundig gezien beter bij de nieuwe functie die de eindtoets nu heeft: een second opinion. Op basis van uitgebreid vooronderzoek zijn de beste items geselecteerd die bijdragen aan een goed onderscheidend en voorspellend vermogen. Daarnaast is de toets korter door de ingebouwde adaptiviteit. De Dia-eindtoets bestaat uit de onderdelen begrijpend lezen, woordenschat, taalverzorging en rekenen. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 3 t/m 8 worden de leerlingen gevolgd door methodetoetsen en methode-onafhankelijke (DIA) toetsen. De methodetoetsen worden conform de methodeaanwijzingen afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en vervolgens wordt er op basis van de hiaten extra lesstof aan de leerling aangeboden. Hierin wordt gedifferentieerd en wordt het aanbod aangepast aan het resultaat van de toets. Er worden methodetoetsen afgenomen voor de vakgebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal en vanaf de middenbouw voor wereldoriëntatie.

De methode-onafhankelijke toetsen worden twee keer per jaar afgenomen voor de vakgebieden: begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, technisch lezen (DMT en AVI), spelling en woordenschat. Ook deze toetsen worden geanalyseerd. De analyse vormt samen met de analyse van de methodetoetsen de basis voor het opstellen van het aanbod voor de volgende periode. Er wordt na elke Cito afname een onderwijsverslag opgesteld waarin de grote lijn van de school beschreven staat. Het onderwijsverslag wordt door de intern begeleider opgesteld. 

Er zijn vijf contactmomenten met ouders, waarvan twee facultatief: september (kennismaking) november(fac.), februari, april (fac.) en juli.

Evaluatie interventies
We evalueren de interventies naar aanleiding van de M toetsen. We bekijken welke interventies wel of niet goed werken en welke verklaringen hieraan ten grondslag liggen. (Hulpmiddel: Generator Visgraatdiagram, 5 x waarom).    Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Uitstroom laatste 4 jaar:
2020: VMBO 80% | HAVO 10% | VWO 10%

2021: VMBO 70% | VWO 30%

2022:VMBO 65% | HAVO 25% | VWO 10%

2023: VMBO 50% | HAVO 15% | VWO 35%

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Bij groepsdynamisch onderwijs is er sprake van een ruziepatroon als een kind betrokken is bij drie ruzies. Bij groepsdynamisch onderwijs spreken we van pesten als een ruziezoeker drie ruziepatronen veroorzaakt heeft bij eenzelfde kind. Door Sociaal Sterke Groep worden de ruziepatronen opgespoord en uitgedoofd. 

De OK-groepsthermometer
Dit is een thermometer die in de klas hangt en waarop de kinderen regelmatig samen nagaan hoe de sfeer in de groep is. De leerkracht vult deze score samen met de kinderen in aan het eind van de dag.

De OK-leerlingthermometer
Dit is een thermometer die elke leerling individueel in mag vullen. Hierin kunnen leerlingen aangeven hoe prettig ze zich op school voelen. Dit geeft een goed beeld van de leerlingen en hoe de leerling de leerkracht ervaart.

De OK-ouderthermometer
Dit is een thermometer die ingevuld wordt door ouders over school en de leerkracht. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • aandachtig
  • daadkrachtig
  • creërend

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven