OBS De Romte

Skoallanswei 2 9035 BT Dronryp

  • We gebruiken de iPad voor kernvakken als rekenen en spelling en daarnaast ook voor 21st century skills
  • Samen buiten spelen is heel belangrijk voor de sociale contacten van de leerling
  • Leerlingen kunnen op het leerplein samenwerken aan hun leerdoelen.
  • Leerlingen leren van elkaar en met elkaar.
  • Leerlingen krijgen hier de basis mee voor de rest van hun leven.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij kiezen voor de DIA eindtoets vanwege zijn adaptieve karakter en de digitale afname. Een korte toets past onderwijskundig gezien beter bij de nieuwe functie die de eindtoets nu heeft: een second opinion. Op basis van uitgebreid vooronderzoek zijn de beste items geselecteerd die bijdragen aan een goed onderscheidend en voorspellend vermogen. Daarnaast is de toets korter door de ingebouwde adaptiviteit. De Dia-eindtoets bestaat uit de onderdelen begrijpend lezen, woordenschat, taalverzorging en rekenen. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 worden de kinderen gevolgd d.m.v. een observatiesysteem op basis van de tussendoelen voor gecijferdheid, geletterdheid en motoriek. Een keer per jaar worden de kinderen van groep 2 getoetst met CITO. Standaard worden de M2 toetsen voor taal en rekenen afgenomen.

In groep 3 t/m 8 worden de leerlingen gevolgd door methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen. De methodetoetsen worden conform de methodeaanwijzingen afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en vervolgens wordt er op basis van de hiaten extra lesstof aan de leerling aangeboden. Hierin wordt gedifferentieerd en wordt het aanbod aangepast aan het resultaat van de toets. Er worden methodetoetsen afgenomen voor de vakgebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal en vanaf de middenbouw voor wereldoriëntatie.

De methode-onafhankelijke toetsen worden twee keer per jaar afgenomen voor de vakgebieden: begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, technisch lezen (DMT en AVI), spelling en woordenschat. Ook deze toetsen worden geanalyseerd. De analyse vormt samen met de analyse van de methodetoetsen de basis voor het opstellen van het aanbod voor de volgende periode. Er wordt na elke Cito afname een onderwijsverslag opgesteld waarin de grote lijn van de school beschreven staat. Het onderwijsverslag wordt door de intern begeleider opgesteld. 

Er zijn vijf contactmomenten met ouders, waarvan twee facultatief: september (kennismaking) november(fac.), februari, april (fac.) en juli.

Evaluatie interventies We evalueren de interventies naar aanleiding van de M toetsen. We bekijken welke interventies wel of niet goed werken en welke verklaringen hieraan ten grondslag liggen. (Hulpmiddel: Generator Visgraatdiagram, 5 x waarom).  
Interventies vanuit de M toetsing:
·         Doorzetten aanpak begrijpend lezen aan de hand van de methode BLINK en borgen in het borgingsdocument. Dit is het eerste volledige jaar (op de lockdown na) dat er gewerkt is met BLINK. Leerkrachten zijn tevreden en leerlingen zijn betrokken. We zien t.o.v. van de M toetsing een positief beeld. Alleen groep 5 (zwakke groep over de gehele linie) behaalt het landelijk gemiddelde niet. Waar bij de M toetsing 3 van de 5 groepen het landelijk gemiddelde niet behaalde. Of het aanbod hier effect op heeft vind ik nog te vroeg om te zeggen, hiervoor wachten we de M toetsing 2022-2023 af. We gaan door met het aanbod zoals het in 2021-2022 gegeven is.
·         Inzetten aangeschafte concrete materiaal rekenen Er is dit schooljaar veel nieuw materiaal aangeschaft, we zien dit terug in de rekenlessen. Wanneer er nog iets ontbreekt, wordt dit naderhand aangeschaft. De resultaten m.b.t. rekenen zien er t.o.v. van de M toetsing positief uit. Waar bij de M toetsing 3 groepen het landelijk gemiddelde niet behaalden, is dit teruggedrongen naar 2 groepen, waarbij groep 7 een mooie groei heeft laten zien en het landelijk gemiddelde net niet heeft behaald. Daarnaast heeft groep 5 het landelijk gemiddelde niet behaald, we zien dat groep 5 (al enkele jaren) een zwakke groep is over de gehele linie.
·         Afname Bareka toets in oktober/april De Bareka toetsen zijn afgenomen en met de leerkrachten besproken. Er kan op school-/groepsniveau nog breder geanalyseerd worden welke domeinen uitvallen en daarop inzetten. Maar ook als team bepalen, welk streefniveau willen wij met de kinderen behalen?
·         Leerplein blijven inzetten voor ondersteuning individuele leerling We zien dat dit effect heeft bij  de leerlingen die dit nodig hebben. Op deze manier kunnen we leerlingen ondersteunen in hetgeen wat ze nodig hebben. Dit wordt doorgezet in het schooljaar 2022-2023. ·         Studiedag inzetten voor training executieve functies Tijdens de studiedag op 16 mei hebben we de training executieve functies gevolgd. Dit was een leerzame bijeenkomst, waar we als team veel uitgehaald hebben. Als vervolg wordt er in het schooljaar 2022-2023 een informatiebijeenkomst voor ouders georganiseerd. Wij zien als school dat hier nog veel winst te behalen is welke effect kan hebben op de werkhouding/motivatie en als vervolg daarvan, de resultaten.
·         E-wise inzetten voor informatie rondom executieve functies. Dit wordt in schooljaar 2022-2023 verder opgepakt.

Conclusies en vervolgstappen Op basis van de evaluatie van de interventies worden de volgende conclusies getrokken:  De komende periode nemen we de volgende maatregelen:
-          Afgenomen Bareka toetsen in het vervolg nader analyseren, waar is winst te behalen per groep?
-          Leerplein blijven inzetten voor ondersteuning individuele leerling
-          Ouderavond m.b.t. executieve functies organiseren.
-          Concreet materiaal blijven inzetten bij rekenen.
-          Groep 6 (2022-2023): cruciale doelen aanbieden / 1 strategie, inzetten op herhaling.
-          Doorzetten met de methode BLINK lezen en borgen in borgingsdocument
-          Borgingsdocumenten spelling, taal en rekenen bijwerken.   De maatregelen worden verwerkt in het schooljaarplan,

evaluatiemomenten worden gepland, consultaties worden gepland, successen worden gevierd.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Uitstroom laatste 2 jaar:
2019: VMBO 46% | HAVO 23% | VWO 31%

2020: VMBO 80% | HAVO 10% | VWO 10%
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Bij groepsdynamisch onderwijs is er sprake van een ruziepatroon als een kind betrokken is bij drie ruzies. Bij groepsdynamisch onderwijs spreken we van pesten als een ruziezoeker drie ruziepatronen veroorzaakt heeft bij eenzelfde kind. Door Sociaal Sterke Groep worden de ruziepatronen opgespoord en uitgedoofd. 

De OK-groepsthermometer
Dit is een thermometer die in de klas hangt en waarop de kinderen regelmatig samen nagaan hoe de sfeer in de groep is. De leerkracht vult deze score samen met de kinderen in aan het eind van de dag.

De OK-leerlingthermometer
Dit is een thermometer die elke leerling individueel in mag vullen. Hierin kunnen leerlingen aangeven hoe prettig ze zich op school voelen. Dit geeft een goed beeld van de leerlingen en hoe de leerling de leerkracht ervaart.

De OK-ouderthermometer
Dit is een thermometer die ingevuld wordt door ouders over school en de leerkracht. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • aandachtig
  • daadkrachtig
  • creërend

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven