OBS De Romte

Skoallanswei 2 9035 BT Dronryp

  • We gebruiken de iPad voor kernvakken als rekenen en spelling en daarnaast ook voor 21st century skills
  • Samen buiten spelen is heel belangrijk voor de sociale contacten van de leerling
  • Leerlingen kunnen op het leerplein samenwerken aan hun leerdoelen.
  • Leerlingen leren van elkaar en met elkaar.
  • Leerlingen krijgen hier de basis mee voor de rest van hun leven.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een personeelslid wordt een vervanger geregeld vanuit Elan Onderwijsgroep. Op het moment dat deze niet beschikbaar zijn, wordt er gekeken naar een passende interne oplossing. Mogelijkheden zijn:

- Leerkracht van het leerplein neemt de groep over

- Intern Begeleider gaat voor de groep

- Directeur gaat voor de groep

- De groep wordt verdeeld over de andere groepen (als dit mogelijk is)

- De groep wordt naar huis gestuurd. We proberen ouders zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. We doen dit door een spoedbericht via Social Schools te versturen naar de betrokken ouders. Daar waar het wringt m.b.t. het vinden van goede opvang zullen we als school onze verantwoordelijkheid pakken.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Vanuit het beweegteam de Waadhoeke zijn er vakleerkrachten bewegingsonderwijs beschikbaar gesteld voor alle scholen. Dit betekent voor ons dat er elke week bewegingsonderwijs gegeven wordt door een vakleerkracht. Dit geldt voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. De peutergroep maakt gebruik van de opstelling in het speellokaal. 

Vakleerkracht HVO / GVO
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool en samenwerkingsschool dit vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders daarom vragen.

Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. De lessen gaan uit van respect voor alle mensen en culturen. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. Vormingslessen zijn niet verplicht. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl of klik hier voor een informatie film

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Een aantal onderdelen is weer verder onder te verdelen in specifieke vakken. Taal is hiervan een mooi voorbeeld. Dit bestaat uit taalvorming, spelling, studievaardigheden en woordenschat. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere school heeft haar kwaliteiten en ontwikkelpunten beschreven in een zogenaamd Schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het Schoolondersteuningsprofiel staan de volgende onderdelen beschreven:

- Een korte typering van onze school;
- De kwaliteit van de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen;
- De deskundigheid waarover onze school kan beschikken;
- De voorzieningen die wij hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.   

Ons schoolondersteuningsprofiel vind je hier

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Obs de Romte wil de deskundigheid van het team bevorderen door studiedagen te organiseren m.b.t. executieve functies, kindgesprekken en effectieve feedback. Dit zorgt voor meer deskundigheid op het gebied van werkhouding, gedrag en taak aanpak. 

Daarnaast maken we als school gebruik van E-wise. Dit is een digitaal platform voor bijscholing op diverse gebieden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De leidsters van onze Peuteropvang hebben allemaal de opleiding VVE afgerond. Zij passen dit ook toe in de peutergroep. 

Terug naar boven