OBS De Romte

Skoallanswei 2 9035 BT Dronryp

  • We gebruiken de iPad voor kernvakken als rekenen en spelling en daarnaast ook voor 21st century skills
  • Samen buiten spelen is heel belangrijk voor de sociale contacten van de leerling
  • Leerlingen kunnen op het leerplein samenwerken aan hun leerdoelen.
  • Leerlingen leren van elkaar en met elkaar.
  • Leerlingen krijgen hier de basis mee voor de rest van hun leven.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij obs de Romte. Dit is de homepage van scholen op de kaart. 

Deze website biedt u inzicht in de gegevens en resultaten van obs de Romte

Mocht u benieuwd zijn naar obs de Romte en hoe wij werken, dan bent u van harte welkom. Onze deuren staan altijd open. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • aandachtig
  • daadkrachtig
  • creërend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt met een continurooster. De leerlingen eten samen met de leerkracht in de klas. De leerlingen nemen zelf hun lunch mee naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwenspersoon binnen Elan Onderwijsgroep  

Vertrouwenspersonen medewerkers  

A - De vertrouwenspersoon voor leerkrachten is de heer Peter de Jong. Hij is direct te bereiken op zijn 06 nummer 06 107 667 98.

B - Een andere vertrouwenspersoon voor medewerkers is mevrouw Marianne Kokshoorn. Zij is werkzaam voor GGD Fryslân en is bereikbaar onder nummer 088 2299855.

Marianne Kokshoorn- Van Enck
Extern vertrouwenspersoon
088 2299855
M.Kokshoorn@ggdfryslan.nl  

Vertrouwenspersoon ouders en leerlingen  


De Externe Vertrouwenspersoon voor Elan is Jeltsje de Vries. Zij heeft jarenlang ervaring in de zorg en het onderwijs. Zij is werkzaam voor onderwijsbegeleidingsdienst Cedin. U kunt haar op werkdagen bereiken op telefoonnummer 06-12539907 of via de mail op j.devries@cedin.nl

Als ouder kunt u in het contact met de school een probleem hebben, waar u graag met een onafhankelijk persoon over wilt spreken. Zoals u in de schoolgids kunt lezen is het verstandig dit probleem eerst te bespreken met de betreffende persoon, of zo nodig met de speciale  contactpersoon van de school. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de directeur. Het kan echter ook voorkomen dat u contact wilt met een buitenstaander, iemand die niet direct betrokken is bij de school. Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor uw verhaal en emoties. Deze vertrouwenspersoon staat naast u als het gaat om het zoeken naar een oplossing, maar neemt het probleem niet van u over. U houdt daarin zelf de regie. Samen met u kijkt de vertrouwenspersoon naar mogelijke oplossingen,  welke stappen gezet kunnen worden, en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Het kan zijn dat u alleen uw verhaal kwijt wilt, of dat u wordt doorverwezen naar een bemiddelaar of mediator.    

Terug naar boven