Basisschool De Kameleon

Van den Burgstraat 1 6665 EA Driel

  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool de Kameleon kiest er voor om alle kinderen een Eindtoets te laten maken. Voor het schooljaar 2015-2016 hebben we gekozen voor de IEP-Eindtoets. Deze toets past bij de Kameleon. Bij deze toets is niet alleen het kennisdeel belangrijk, maar worden ook onderdelen als sociale vaardigheden en leeraanpak getoetst. Wij krijgen dan een completer beeld van het kind. Vanaf schooljaar 2015-2016 zullen de eerste Eindresultaten van de Kameleon op deze site staan, dit omdat we per 01-09-2015 gefuseerd zijn.

Wij analyseren elk jaar van elke groep de resultaten en zoeken naar verbeterpunten. Ons streven is om boven het landelijk gemiddelde te scoren, maar hierbij moet je wel naar de groep van dat moment blijven kijken en reële doelen durven stellen. Wij hebben de groepen gedurende de hele basisschool tijd goed in beeld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 nemen we twee keer per jaar de toetsen van CITO af. De resultaten worden besproken met de intern begeleider en tijdens de oudergesprekken met de ouders. Daarnaast presenteren alle leerkrachten de resultaten aan collega's om elkaar te ondersteunen in het plan van aanpak.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool de Kameleon heeft op 26 januari 2016 een inspectiebezoek gehad. Het rapport van dit bezoek is te vinden via de site van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven