cb De Meeuwenberg

Rijnstraat 2 6665 CL Driel

  • Schoolfoto van cb De Meeuwenberg
  • Schoolfoto van cb De Meeuwenberg
  • Schoolfoto van cb De Meeuwenberg
  • Schoolfoto van cb De Meeuwenberg
  • Schoolfoto van cb De Meeuwenberg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De ouders mogen van De Meeuwenberg verwachten dat de school door alle groepen heen hoger scoort dan het landelijk gemiddelde. Dit is al jaren de ambitie van het team. De leerkrachten staan open voor nieuwe ontwikkelingen, er is genoeg geld voor nieuwe methodes en de leerlingen zijn goed gemotiveerd om hun beste beentje voor te zetten. De Meeuwenberg hecht grote waarde aan de resultaten in alle groepen en uiteraard streven de leerkrachten ernaar dat de leerlingen van groep 8 goed kunnen overstappen naar het voortgezet onderwijs. Onderzoeken wijzen telkens uit dat het leerkrachtgedrag de belangrijkste factor is bij het succes van de kinderen. Door de samenwerking tussen team en ouders kan De Meeuwenberg haar missie waarmaken. Daarbij is het team alert dat de school voor kinderen en ouders heel erg leuk mag zijn. Het gaat om Kwaliteit én Sfeer!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Meeuwenberg kent al jaren een brede uitstroom naar het voortgezet onderwijs: variërend van VMBO tot Gymnasium. Ook hier geldt: elk kind een kans. En dan met name de kans op een juiste vorm van voortgezet onderwijs. Want dat mag verschillend zijn. De keuzes van de vervolgscholen horen goed aan te sluiten bij de verschillende mogelijkheden van de leeringen. Een enthousiaste uitdaging van het team om de kinderen daarin zo goed mogelijk te begeleiden. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Meeuwenberg valt onder het basistoezicht en geniet het vertrouwen van de Inspectie. Dat betekent niet dat het team nu achterover leunt. Integendeel. De school werkt continu aan verbeteringen. Deels op basis van de inspectierapporten, maar meer nog vanuit het eigen beleid. De school ontwerpt eigen beleidsplannen die gericht zijn op verbetering van de prestaties. In alle plannen wordt de ruimte gevonden voor sfeervolle activiteiten. Daarbij weet de school zich gesteund door een grote groep hulpouders die kinderen begeleiden bij zowel lezen en rekenen, alsook bij crea, uitstapjes en feesten. 

Terug naar boven