De Overhael

Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen

Schoolfoto van De Overhael

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Overhael werkt met het Cito-Leerling Volg Systeem. Dit betekent dat alle leerlingen vanaf groep 2 tweemaal per jaar worden getoetst op reken en taal/leesgebied. Om de eindopbrengsten van de leerlingen te kunnen meten, maken alle ISOB scholen gebruik van de IEP toets aan het einde van groep 8. Daarnaast maken alle leerlingen in het begin van groep 8 een NIO-onderzoek. Dit is een intelligentieonderzoek.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

OBS De Overhael werkt met het LeerlingVolgSysteem van CITO. Om de vorderingen van leerlingen goed te kunnen monitoren, werken wij, naast de methodetoetsen, ook met methode-onafhankelijke toetsen. We nemen tweemaal per jaar toetsen af bij de leerlingen op het gebied van rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen en studievaardigheden. De uitkomsten van de toetsen gebruiken wij om ons onderwijs te evalueren. Het kan leiden tot ontwikkelpunten en/of aanpassen van ons onderwijs. De resultaten worden tevens met ouders besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schoolverlaters

Schoolverlaters 2017-2018

VMBO- Kader Beroepsgerichte Leerweg/ Theoretische Leerweg (KB/TL) 33%

VMBO-TL/MAVO 25%

HAVO/VWO 8%

VWO 42%

Wij blijven onze leerlingen volgen. Jaarlijks organiseert de school een terugkomdag in januari voor de schoolverlaters om te communiceren over het verloop van de overgang naar het VO. Er volgt dan een gesprek met de leerkracht van groep 8 en een gesprek met de nieuwe groep 8-leerlingen. Wij vinden het belangrijk om na te gaan of het gegeven schooladvies juist gebleken is.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Openbare Basisschool De Overhael heeft een basisarrangement van de Inspectie van Onderwijs. In het rapport kunt u de bevindingen van de inspectie lezen.

Terug naar boven