De Overhael

Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen

Schoolfoto van De Overhael

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Overhael werkt met het Cito-Leerling Volg Systeem. Dit betekent dat alle leerlingen vanaf groep 2 tweemaal per jaar worden getoetst op reken en taal/leesgebied. Om de eindopbrengsten van de leerlingen te kunnen meten, maken alle ISOB scholen gebruik van de IEP toets aan het einde van groep 8. Daarnaast maken alle leerlingen in het begin van groep 8 een NIO-onderzoek. Dit is een intelligentieonderzoek.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

OBS De Overhael werkt met het LeerlingVolgSysteem van CITO. Voor de kinderen van groep 1 en 2 maken we gebruik van het volgsysteem PRAVOO. Om de vorderingen van leerlingen goed te kunnen monitoren, werken wij, naast de methodetoetsen, ook met methode-onafhankelijke toetsen. We nemen tweemaal per jaar toetsen af bij de leerlingen op het gebied van rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen en studievaardigheden. De uitkomsten van de toetsen gebruiken wij om ons onderwijs te evalueren. Het kan leiden tot ontwikkelpunten en/of aanpassen van ons onderwijs. De resultaten worden tevens met ouders en leerlingen besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schoolverlaters

Schoolverlaters 2022-2023

VMBO- BB/KB 17%

VMBO - KB/TL 8%

VMBO-T 17%

VMBO-T/HAVO 17%

HAVO 8%

HAVO-VWO 25%

VWO 17%

Wij blijven onze leerlingen volgen. Jaarlijks organiseert de school een terugkomdag in januari voor de schoolverlaters om te communiceren over het verloop van de overgang naar het VO. Er volgt dan een gesprek met de leerkracht van groep 8 en een gesprek met de nieuwe groep 8-leerlingen. Wij vinden het belangrijk om na te gaan of het gegeven schooladvies juist gebleken is.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerlingen, team en ouders bieden wij een veilige en duidelijke structuur als voorwaarde om op verbindende wijze met elkaar te communiceren.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt op systematische en cyclische wijze gevolgd aan de hand van de methode LijV (Lekker in je vel).

Sociaal-emotionele ontwikkeling staat iedere week in alle groepen op de agenda. We werken met de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling KWINK.

We werken met de Veiligheidsmonitor PRAKTIKON om de sociale veiligheid van groep 7-8 en de teamleden te meten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid en structuur
  • Vertrouwen en uitdagen
  • Uniek en samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Openbare Basisschool De Overhael heeft een basisarrangement van de Inspectie van Onderwijs. In het rapport kunt u de bevindingen van de inspectie lezen.

Terug naar boven