Basisschool De Toermalijn School voor Interconfessioneel Onderwijs

Driehuizerkerkweg 121 1985 HB Driehuis NH

Schoolfoto van Basisschool De Toermalijn School voor Interconfessioneel Onderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de methoden die in de groepen 3 t/m 8 gebruikt worden, zijn op gezette tijden controlemomenten opgenomen. Twee keer per jaar, in januari/februari en in juni, maken de leerlingen van groep 3 t/m 8 landelijk genormeerde toetsen voor spelling, begrijpend lezen en rekenen. Alle vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in het Leerling en Onderwijs Volg Systeem (LOVS). De resultaten van de toetsen worden opgenomen in het rapport.

In de groepen 1-2 wordt de ontwikkeling van de kleuters systematisch gevolgd, hierin zijn de kerndoelen van SLO leidend. Vanaf eind groep 2 krijgen de kinderen een rapport. Deze map neemt uw kind mee door zijn/haar hele schoolloopbaan, zodat er een doorlopend geheel ontstaat. Het rapport gaat twee keer per jaar mee naar huis. Hierin staan de vorderingen van uw kind op verschillende vakgebieden vermeld. Daarnaast zeggen we iets over het sociaal functioneren van het kind in de groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgt uw zoon/dochter voor het eerst een preadvies te horen. Wij gebruiken de volgende leerlinginformatie om tot een gedegen preadvies te komen:

  • werkhouding in de klas (intrinsieke motivatie, zelfredzaamheid, tempo en zelfreflectie
  • taakopvatting (hoe gaat de leerling om met bv huiswerk)
  • behoeften aan extra ondersteuning
  • motivatie van de leerling
  • toetsresultaten (LVS-toetsen, methode gebonden toetsen en intelligentietest. Deze informatie gebruiken wij als hulpmiddel)

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de doorstroomtoets in groep 8 gemaakt. Het advies van deze toets is bepalend tenzij school kan beargumenteren waarom wij voor een lager advies kiezen. Het is een belangrijk moment voor u en uw kind. Het is in ieders belang dat we samen een goede keuze maken. De leerling, u, maar ook de scholen voor voortgezet onderwijs hebben er om verschillende redenen belang bij dat de schoolkeuze goed is. 

In december, januari en februari wordt met groep 8 verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs bezocht. U krijgt zelf gelegenheid om scholen te bezoeken tijdens hun informatieavonden en kijkdagen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven