Basisschool De Toermalijn School voor Interconfessioneel Onderwijs

Driehuizerkerkweg 121 1985 HB Driehuis NH

Schoolfoto van Basisschool De Toermalijn School voor Interconfessioneel Onderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de methoden die in de groepen 3 t/m 8 gebruikt worden, zijn op gezette tijden controlemomenten opgenomen. Twee keer per jaar, in januari/februari en in juni, maken de leerlingen van groep 3 t/m 8 landelijk genormeerde toetsen voor spelling, begrijpend lezen en rekenen. Veel van de toetsen die hiervoor gebruikt worden, zijn ontwikkeld door het Cito maar ook toetsen van andere toets ontwikkelaars worden gebruikt. Alle vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in het Leerling en Onderwijs Volg Systeem (LOVS). De resultaten van de toetsen worden opgenomen in het rapport.

In de heterogene groepen 1-2 wordt de ontwikkeling van de kleuters systematisch gevolgd. Vanaf eind groep 2 krijgen de kinderen een rapport. Deze map neemt uw kind mee door zijn/haar hele schoolloopbaan, zodat er een doorlopend geheel ontstaat. Het rapport gaat twee keer per jaar mee naar huis. Hierin staan de vorderingen van uw kind op verschillende vakgebieden vermeld. Daarnaast zeggen we iets over het sociaal functioneren van het kind in de groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 wordt de keuze gemaakt naar welke vorm van voortgezet onderwijs en naar welke school de leerlingen gaan. Het is een belangrijk moment voor u en uw kind. Het is in ieders belang dat we samen een goede keuze maken. De leerling, u, maar ook de scholen voor voortgezet onderwijs hebben er om verschillende redenen belang bij dat de schoolkeuze goed is. Wij gebruiken de volgende leerlinginformatie om tot een gedegen advies te komen:

  • Toetsresultaten (LVS-toetsen, methode gebonden toetsen en intelligentietest)
  • Werkhouding in de klas
  • Motivatie van de leerling 

In december, januari en februari worden met de klas verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs bezocht. U krijgt zelf gelegenheid om scholen te bezoeken tijdens hun informatieavonden en kijkdagen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven