Basisschool De Toermalijn School voor Interconfessioneel Onderwijs

Driehuizerkerkweg 121 1985 HB Driehuis NH

Schoolfoto van Basisschool De Toermalijn School voor Interconfessioneel Onderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer één van de leerkrachten ziek wordt, proberen we dit in eerste instantie op te lossen door een van de andere leerkrachten, die zelf geen lesgeeft, te vragen om in te vallen. Het kan voorkomen dat we voor een van onze groepen op korte termijn geen vervanging hebben weten te vinden. In dat geval worden groepen opgesplitst. Deze situatie duurt niet langer dan twee dagen.

Wanneer de schoolleiding niet in staat is om na deze twee dagen voor passende opvang voor de groep te zorgen, kan het voorkomen dat wij de ouders verzoeken hun kind thuis te houden van school. In deze gevallen zou thuisonderwijs ingezet kunnen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het werken in groep 1/2 gebeurt vanuit een thema. Al onze activiteiten worden spelenderwijs aangeboden en wij houden rekening met de onderwijsbehoefte van het jonge kind. Binnen een thema vinden wij creativiteit en eigenaarschap van het kind belangrijk. Wij kijken vooral naar de mogelijkheden van een kind. In de groepen 1 en 2 richten wij ons voornamelijk op de volgende ontwikkelingsgebieden:

De sociaal-emotionele ontwikkeling 
U kunt hierbij denken aan o.a. het samen spelen en werken, mate van zelfvertrouwen, zelfstandigheid, taakgerichtheid, concentratie en werktempo van de leerling.   

De motorische ontwikkeling 
Hieronder vallen de grove motoriek, de fijne motoriek en de sensomotorische ontwikkeling. 

 • De grove motoriek: dit ontwikkelingsgebied komt vooral aan bod tijdens de gymlessen, het buiten spelen, de bewegend leeractiviteiten en in de beweeghoek.  
 • De fijne motoriek: aan dit ontwikkelingsgebied besteden we o.a. extra aandacht bij het knutselen, knippen, kleien, scheuren, tekenen, kleuren en spelen met kralen. 

De sensomotorische ontwikkeling
De wisselwerking tussen de zintuigen en het bewegen heeft een positief effect op het cognitief leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Om dit ontwikkelingsgebied te stimuleren maken wij bij ieder thema een tuff tray waarin fijn gespeeld kan worden met o.a. zand, rijst, bonen of waterkralen.

Cognitieve ontwikkeling
Hieronder vallen de lees- en rekenvoorwaarden ter voorbereiding voor groep 3. U kunt hierbij denken aan rijmoefeningen, spelletjes waarbij de kinderen de klanken onderscheiden, telversjes en gezelschapsspelletjes met een dobbelsteen. 

In de groepen 1/2 maken wij gebruik van VierKeerWijzer (alle ontwikkelingsgebieden), Vreedzame School (sociaal-emotionele ontwikkeling), digikeuzebord (alle ontwikkelingsgebieden), Join In (Engels), Trefwoord (levensbeschouwing) en Met Sprongen Vooruit (rekenontwikkeling). 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken volgens het GIP-model. Voor ons reken-, spellings- en leesonderwijs wordt er in homogene groepen gedifferentieerde instructie gegeven in drie groepen. In combinatiegroepen is dat in twee groepen. De kinderen worden ingedeeld in drie groepen:

 • instructie-onafhankelijke kinderen
 • instructie-gevoelige kinderen
 • instructie-afhankelijke kinderen

Bij het geven van het onderwijs wordt er rekening gehouden met de actuele zaken die in onze samenleving plaatsvinden. Het belangrijkste deel van de leerstof ligt echter vast in de lesmethoden die op De Toermalijn worden gebruikt.

Taal- en leesonderwijs

 • Veilig Leren Lezen 
 • Staal taal
 • Staal spelling
 • Estafette
 • Close Reading
 • Nieuwsbegrip
 • Join In
 • Bieb op School

Rekenonderwijs

 • Wereld in Getallen
 • Met Sprongen Vooruit
 • Bareka

Wereldoriëntatie

 • VierKeerWijzer
 • Let's Go
 • Trefwoord
 • Moestuinen

Muziekonderwijs

 • 123Zing
 • BijKoel
 • Team Talento
 • Dansles

Schrijfonderwijs

 • Pennenstreken

Burgerschapsonderwijs

 • We laten kinderen kennismaken met de wereld om hen heen, bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan belangrijke plekken die horen bij een democratisch land.
 • We laten kinderen oefenen met kennis over het democratische systeem door bijvoorbeeld schaduwverkiezingen te houden.
 • Kinderen leren zelfstandig en onderbouwd hun mening te vormen over verschillende onderwerpen, zoals: diversiteit, discriminatie, vluchtelingen en mensenrechten.
 • De kinderen leren om uit te gaan van het principe 'niemand buitensluiten' en hen autonoom te maken over hun eigen gedrag, handelen en omgang met anderen.
 • Tijdens speciale momenten in het jaar doen kinderen iets voor een ander, zoals: kaartjes schrijven voor ouderen, activiteiten begeleiden bij jongere kinderen of iets doen voor een zieke klasgenoot.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen Atlant gebruiken wij Perspectief op School om het ondersteuningsprofiel van scholen op te stellen. Het Perspectief op School (POS) van De Toermalijn is te vinden op onze website.

Sommige kinderen volgen een eigen leerlijn op bijvoorbeeld reken- of taalgebied, hetzij omdat ze zich de basisstof niet in de gestelde tijd eigen kunnen maken, of omdat ze juist sneller leren. We beschikken over een aantal goede, prikkelende (uitdagende en remediërende) programma’s waarmee en waaruit met goed gevolg wordt gewerkt. Als het nodig is om hulp in te roepen van deskundigen helpt de school de ouders daar waar mogelijk om het betreffende kind zo goed mogelijk te ondersteunen.

Workshops Micado
Op school worden middels workshops extra aandacht besteed aan leren leren, leren leven en leren denken. De workshops duren over het algemeen 6 tot 8 weken. Per workshop wordt gekeken welke kinderen dit aanbod een waardevolle aanvulling op het reguliere lesaanbod kan zijn.

De verwijsindex
Soms heeft uw kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om u en uw kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij uw kind betrokken zijn, maken daarom gebruik van de Verwijsindex.

Meer informatie over de verwijsindex kunt u vinden op de volgende site: https://www.multisignaal.nl/voor-ouders/.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het POS (Perspectief op School) van De Toermalijn staat exact beschreven hoe wij zorg vormgeven. Deze is te vinden op onze website.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In onze school is peutercentrum ‘t Heuveltje gevestigd. Deze peuterspeelzaal heeft een eigen buitenspeelplaats en maakt gebruik van de speelzaal van school. Het peutercentrum ’t Heuveltje is op maandag tot en met vrijdag geopend van 8:20 tot 12:20. 

Terug naar boven