Jan Campertschool

Driehuizerkerkweg 34 1985 EL Driehuis NH

  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores van de Cito eindtoets geven een indicatie van de resultaten over de gehele basisschoolloopbaan, waarbij het kind wordt vergeleken met een landelijke norm. Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt in eigen tempo, naar eigen behoeften en mogelijkheden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om uw kind goed te kunnen volgen in zijn of haar ontwikkeling werken wij planmatig. 

Twee keer per jaar, in januari en in mei/juni, nemen wij voor de vakgebieden rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen CITO toetsen af. Deze toetsen staan los van de methode die wij per vakgebied gebruiken. De resultaten worden vergeleken met de gemiddelde resultaten van kinderen van dezelfde leeftijd in het gehele land. De leerlingen doen vanaf groep 3 tot halverwege groep 8 mee met deze Citotoetsen. In groep 8 wordt er afgesloten met de landelijke Centrale Eindtoets van CITO.

Vanaf groep 3 worden na elk lesstofblok methodetoetsen afgenomen. In groep 1-2 volgen we de ontwikkeling van kinderen volgens de leerlijnen van ParnasSys. We volgen zowel de leervaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen starten in groep 3, als de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De CITO resultaten en de methodetoetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd. Drie momenten in het jaar presenteert elke leerkracht zijn analyse en het onderwijsaanbod aan een groepje collega's. Op deze manier kunnen leerkrachten van elkaar leren en leren zij alle leerlingen kennen. Kinderen waarover de leerkracht zich zorgen maakt, worden tijdens een leerlingbespreking met de intern begeleider besproken.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zien een veilig, positief en stimulerend leef-en werkklimaat als voorwaarde voor plezier in presteren, waarin wordt tegemoetgekomen aan de drie basisbehoeften van een kind:

Relatie (ik word gezien, gehoord en ik hoor erbij)

Autonomie (ik kan het zelf en soms heb ik hulp nodig)

Competentie (vertrouwen in eigen kunnen)

De klas is een weerspiegeling van de maatschappij en daarbij komt ieder kind zijn of haar uitdagingen tegen. Kinderen krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een zelfstandige bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven