Jan Campertschool

Driehuizerkerkweg 34 1985 EL Driehuis NH

  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores van de Cito eindtoets geven een indicatie van de resultaten over de gehele basisschoolloopbaan, waarbij het kind wordt vergeleken met een landelijke norm. Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt in eigen tempo, naar eigen behoeften en mogelijkheden. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om uw kind goed te kunnen volgen in zijn of haar ontwikkeling werken wij planmatig. 

Twee keer per jaar, in januari en in mei/juni, nemen wij voor de vakgebieden rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen CITO toetsen af. Deze toetsen staan los van de methode die wij per vakgebied gebruiken. De resultaten worden vergeleken met de gemiddelde resultaten van kinderen van dezelfde leeftijd in het gehele land. De leerlingen doen vanaf groep 3 tot halverwege groep 8 mee met deze Citotoetsen. In groep 8 wordt er afgesloten met de landelijke Centrale Eindtoets van CITO.

Vanaf groep 3 worden na elk lesstofblok methodetoetsen afgenomen. In groep 1-2 volgen we de ontwikkeling van kinderen volgens de leerlijnen van ParnasSys. We volgen zowel de leervaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen starten in groep 3, als de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De CITO resultaten en de methodetoetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd. Drie momenten in het jaar presenteert elke leerkracht zijn analyse en het onderwijsaanbod aan een groepje collega's. Op deze manier kunnen leerkrachten van elkaar leren en leren zij alle leerlingen kennen. Kinderen waarover de leerkracht zich zorgen maakt, worden tijdens een leerlingbespreking met de intern begeleider besproken.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven