Jan Campertschool

Driehuizerkerkweg 34 1985 EL Driehuis NH

  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool

Het team

Toelichting van de school

De groepsleerkracht

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor de eigen groep en is voor ouders het eerste aanspreekpunt betreffende hun kind.

De intern begeleider

In het kader van de leerlingbegeleiding is een intern begeleider werkzaam in onze school. Zij coördineert de leerlingenzorg, adviseert en begeleidt de leerkrachten en onderhoudt contact met externe deskundigen. De intern begeleider is aanspreekpunt voor ouders wiens kind extra ondersteuning nodig heeft. 

ICT coördinator

De ICT coördinator is een leerkracht met een speciale taak. Zij begeleidt en ondersteunt het team in het werken met de digitale leer- en werkomgeving. Ook draagt zij zorg voor contacten met externen voor de technische ondersteuning en volgt zij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT.

Directeur

De directeur houdt zich bezig met werkzaamheden op de volgende beleidsterreinen: onderwijs, financiën, personeel, organisatie, huisvesting. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht wordt in eerste instantie een beroep gedaan op de vervangingspool van de stichting OPO IJmond. Mocht deze onverhoopt niemand ter beschikking hebben, dan wordt de duo leerkracht of een ander parttime leerkracht gevraagd om de afwezige leerkracht te vervangen. Als dit niet lukt dan worden de kinderen met passend werk (het noodpakket) verdeeld over de andere klassen. De school doet er alles aan om te voorkomen dat kinderen geen onderwijs krijgen. Helaas kunnen wij door krapte op de arbeidsmarkt niet meer garanderen dat de kinderen nooit naar huis worden gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft een structurele samenwerking met de bibliotheek in Velsen, waardoor een actueel en gevarieerde collectie aan boeken in de bibliotheek op school aanwezig is. In 2021 is het handvaardigheid- technieklokaal in ere hersteld. De lessen maakonderwijs (techniek en handvaardigheid) worden gegeven door een vakdocent. De kinderen van groep 6 zullen gaan werken in de schooltuin. De school werkt samen met de naast de school gelegen muziekcentrum Koelproductions, zodat de groepen 1 t/m 4 muziekonderwijs aangeboden krijgen. Eens per 4/5 weken wordt in de groepen 5 t/m 8 beeldende vorming gegeven door een vakdocent. Groep 8 gaat onder leiding van een theaterdocent een eigen musical maken.  De groepen 7 en 8 krijgen humanistisch vormingsonderwijs met de nadruk op filosoferen. Gezond gedrag en sportiviteit is één van de pijlers van ons onderwijs en naast minimaal 1 x per week de Daily Mile krijgen de kinderen 2x per week gym van een vakdocent. 

Op deze manier realiseren wij een breed aanbod voor alle kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken met heterogene groepen en dit betekent dat de kinderen van de leeftijd 4 t/m 6 jaar bij elkaar in een groep zitten. Op deze wijze ontstaan er groepen waarin kinderen elkaar goed kunnen helpen en elkaar ook stimuleren in hun ontwikkeling. De meeste activiteiten worden in de verschillende hoeken aangeboden. Eén bepaald thema staat gedurende 4-6 weken centraal en daarvoor wordt in de klas een aparte hoek samen met de kinderen ingericht.

Spelen en bewegen is een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod, omdat spel past binnen de ontwikkeling van het jonge kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school volgt een continurooster. Op ma-di-do-vrij van 8.30u tot 14.15u en woe van 8.30-12.15 uur. Het eten en buiten spelen vindt plaats tussen 12.00 en 13.00 uur in twee shifts. De pauzeopvang wordt verzorgd door medewerkers van OpStoom en van de school.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe kinderen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. 

De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van Passend Onderwijs op de verschillende scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband en van de school.

De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen overeenkomstig hun mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De samenwerking tussen school en ouders is hierbij van essentieel belang. De ouders zijn tenslotte ervaringsdeskundigen en kennen hun kind het best. 

Bij het realiseren van passend onderwijs wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind en die van de school, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind. Soms heeft een kind meer nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze kan bestaan uit extra begeleiding op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband en/of de gemeente en/of het schoolbestuur. Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks bijgesteld op 1 november.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Jan Campertschool werkt met overwegend kleine groepen waardoor de leerkrachten zelf extra ondersteuning bieden. Daarnaast worden specialisten van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond ingezet.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Jan Campertschool is niet aangemerkt als VVE (voor-en vroegschoolse educatie) school, waarvan het doel is om kinderen met een risico op achterstand een betere start te geven in groep 3. We werken wel nauw samen met de peuteropvang Opstoom. De medewerkers van Opstoom verzorgen de buitenschoolse opvang. Dit betekent dat voor kinderen onderwijs en opvang van 7.30 uur- 18.30 uur mogelijk is. 

Terug naar boven