Basisschool De Wegwijzer

Meidoornlaan 17 3465 TK Driebruggen

  • Een fijne dorpsschool waar we oog hebben voor ieder kind
  • Kinderen leren bij ons al op jonge leeftijd samenwerken
  • Regelmatig organiseren de leerkrachten lessen waarbij de kinderen bewegend kunnen leren, binnen èn buiten!
  • We rekenen niet alleen maar in boekjes of op de chromebook
  • De leerkrachten zorgen voor betrokken kinderen in hun lessen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen de Route 8 eindtoets af. Een digitale toets, die zich aanpast aan het niveau van de kinderen. Heel prettig voor de kinderen: als ze het moeilijk vinden, krijgen ze iets makkelijkere vragen en als ze het makkelijk vinden, worden de vragen juist moeilijker.

De gemiddelde score van de eindtoets is doorgaans op voldoende niveau. In 2018-2019 viel de score voor het eerst wat tegen. We scoorden benedengemiddeld. Een goede verklaring hebben we hier niet voor kunnen vinden. Wel hebben we goed gekeken op welke onderdelen de leerlingen zwakker scoorden en hier meer aandacht aan besteed om te voorkomen dat er door meer groepen zwak gescoord wordt op deze onderdelen. In 2020-2021 was er ondanks twee periodes van thuisonderwijs door corona weer een mooie voldoende eindtoets.

De eindtoets is belangrijk, maar niet allesbepalend bij ons op school. Voor het schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt vooral gekeken naar de resultaten van de kinderen in eerdere schooljaren, de werkhouding en motivatie van de leerling en het beeld dat de leerkrachten van het kind hebben. Wanneer de eindtoets hoger uitvalt dan het eerder gegeven advies, dan bekijken we met de ouders en de leerling samen of het advies bijgesteld moet worden. Valt de toetsscore lager uit, dan verandert dit niets aan het advies.

Als de resultaten van de eindtoets binnen zijn, analyseren we deze met de leerkracht en de intern begeleider. Onderdelen die hier gemiddeld wat zwakker uitkomen, pakken we in het jaar erna extra aan, zodat het niet een blijvend zwak onderdeel is. Dit jaar besteden we daarom extra aandacht aan begrijpend lezen en woordenschat.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor ons een mooi meetmoment om onze resultaten te vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Daarnaast vergelijken we de resultaten met het voorgaande toetsmoment: is er voldoende groei geweest?

Van de tussentoetsen worden analyses gemaakt, zodat duidelijk wordt op welke gebieden verbetering nodig is. Op deze gebieden wordt in de betreffende groep(en) extra instructie en oefening gegeven.

In januari en juni worden vanaf groep 3 de volgende CITO-toetsen afgenomen: Technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling.

Vanaf groep 6 wordt daarnaast taalverzorging getoetst.

In groep 1/2 worden Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verstrekken in de vorm van een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren.
De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

De leerlingen die in 2021 de Wegwijzer verlieten zijn allemaal terecht gekomen in een brugklas met een passend niveau.

Een enkele leerling is in een brugklas met een hoger niveau geplaatst, omdat de eindtoets positiever uitviel dan het eerdere advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het rapport van de inspectie zien wij als feedback op ons onderwijs. Hierdoor zijn we de komende jaren druk bezig om ons onderwijs (nog) beter te maken. We werken eraan dat iedere leerling optimaal profiteert van ons onderwijs.

De inspectie heeft bij haar laatste bezoek haar vertrouwen uitgesproken en aangegeven dat de school binnen het basistoezicht valt.

Ook is er toen gezegd dat het didactisch handelen (het echte lesgeven en uitleggen) meer dan voldoende is op de Wegwijzer!

Terug naar boven