Basisschool De Wegwijzer

Meidoornlaan 17 3465 TK Driebruggen

  • In deze hal is de bibliotheek en staan groepstafels voor allerlei activiteiten
  • Op ons ruim opgezette plein kunnen de kinderen naar hartelust spelen met de klim- en klautermaterialen. Het plein is uitnodigind voor zowel jonge als oudere kinderen
  • Wij geven ons onderwijs in vijf groepen. De meeste groepen zijn combinatiegroepen.
  • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen sinds een paar jaar de Route 8 eindtoets af. Een digitale toets, die zich aanpast aan het niveau van de kinderen. Heel prettig voor de kinderen: als ze het moeilijk vinden, krijgen ze iets makkelijkere vragen en als ze het makkelijk vinden, worden de vragen juist moeilijker.

De gemiddelde score van de eindtoets is al jaren op voldoende tot bovengemiddeld niveau. In 2018-2019 viel de score voor het eerst wat tegen. We scoorden benedengemiddeld. Een goede verklaring hebben we hier niet voor kunnen vinden. Wel hebben we goed gekeken op welke onderdelen de leerlingen zwakker scoorden en hier in schooljaar 2019-2020 meer aandacht aan besteed om te voorkomen dat er door meer groepen zwak gescoord wordt op deze onderdelen.

De eindtoets is belangrijk, maar niet allesbepalend bij ons op school. Voor het schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt vooral gekeken naar de resultaten van de kinderen in eerdere schooljaren, de werkhouding en motivatie van de leerling en het beeld dat de leerkrachten van het kind hebben. Wanneer de eindtoets hoger uitvalt dan het eerder gegeven advies, dan bekijken we met de ouders en de leerling samen of het advies bijgesteld moet worden. Valt de toetsscore lager uit, dan verandert dit niets aan het advies.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor ons een mooi meetmoment om onze resultaten te vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Daarnaast vergelijken we de resultaten met het voorgaande toetsmoment: is er voldoende groei geweest?

Van de tussentoetsen worden analyses gemaakt, zodat duidelijk wordt op welke gebieden verbetering nodig is. Op deze gebieden wordt in de betreffende groep(en) extra instructie en oefening gegeven.

In januari en juni worden vanaf groep 3 de volgende CITO-toetsen afgenomen: Technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling.

In groep 1/2 worden Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen die in 2019 de Wegwijzer verlieten zijn allemaal terecht gekomen in een brugklas met een passend niveau.

Een enkele leerling is in een brugklas met een wat hoger niveau geplaatst, omdat de eindtoets positiever uitviel dan het eerdere advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven