Basisschool De Wegwijzer

Meidoornlaan 17 3465 TK Driebruggen

 • Een fijne dorpsschool waar we oog hebben voor ieder kind
 • Kinderen leren bij ons al op jonge leeftijd samenwerken
 • Regelmatig organiseren de leerkrachten lessen waarbij de kinderen bewegend kunnen leren, binnen èn buiten!
 • We rekenen niet alleen maar in boekjes of op de chromebook
 • De leerkrachten zorgen voor betrokken kinderen in hun lessen!

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een mooie mix van ervaren en jonge mensen.

Jaarlijks neemt er wel een collega afscheid en komen er nieuwe mensen bij. Een gezonde ontwikkeling en vernieuwing.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt er in eerste instantie een leerkracht uit de invalpool benaderd.

Door het huidige lerarentekort lukt dit niet altijd. In dat geval proberen we het intern op te lossen: door een collega uit het team extra te laten werken, een onderwijsassistent te laten invallen of door een ervaren stagiaire te laten lesgeven.

Als dit niet mogelijk is, bekijken we of de kinderen uit de betreffende groep verdeeld kunnen worden over andere groepen met een pakketje werk. Dit kan alleen als het om één (halve) dag gaat.

In het uiterste geval moeten we een klas kinderen 'naar huis sturen'. Hierover wordt dan zo vroeg als mogelijk gecommuniceerd aan de ouders via e-mail en Social Schools. Wanneer ouders geen opvang voor hun kind kunnen regelen, zal de school hiervoor zorgen

Gelukkig is het de afgelopen jaren slechts sporadisch voorgekomen dat we een groep kinderen 'naar huis moesten sturen'.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er zijn vijf groepen op de Wegwijzer.

De meeste hiervan zijn combinatiegroepen. Waar mogelijk worden groepen gesplitst of ondersteund, zodat elk kind de hulp en begeleiding krijgt, die hij of zij nodig heeft.

Binnen ons kleine team worden alle lessen door de leerkrachten zelf gegeven, alleen voor gym is er in groep 3 t/m 8 een vakdocent. Incidenteel is er een gastdocent voor bepaalde vakken of thema's.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 is nog veel ruimte om te spelen. Spelen is bij jonge kinderen niet alleen ontspanning, maar ook een groot leerproces. Kinderen ontwikkelen door te spelen namelijk hun motoriek, sociale vaardigheden en hun taal.

In groep 1 en 2 wordt spelen afgewisseld met kringmomenten en werklessen. Bij die werklessen leren de kinderen een opdracht uit te voeren. Het draagt bij aan hun concentratie en taakgerichtheid.

In de kringmomenten is aandacht voor (voorbereidend) rekenen en taal. Er wordt gewerkt aan rijmen, klanken, letters en woordenschat, maar ook aan tellen, vergelijken en ruimtelijke opdrachten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Wegwijzer worden de zogeheten RTL-vakken (Rekenen, Taal en Lezen) doorgaans in de ochtend uitgevoerd. In de middag is er ruimte voor wereldoriëntatie en creatieve vakken.

De dag wordt altijd begonnen met godsdienst (levensbeschouwing): christelijke liedjes, een Bijbelverhaal en een gebed.

Voor rekenen gebruiken we de methode Pluspunt, vanaf groep 5 via het computerprogramma Snappet op de Chromebook.

Taal doen we met Taal Actief, vanaf groep 5 eveneens via Snappet.

Bij Begrijpend lezen gebruiken we Leeslink en bij Spelling Taal Actief Spelling. Deze vakken bieden we bewust op papier aan, zodat de kinderen ook nog schrijven met de hand.

Voor wereldoriëntatie hebben we wel een digitale methode: Faqta.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij kunnen in de volgende gevallen goed onderwijs bieden (dit valt binnen onze basisondersteuning):
 • kinderen met problemen met lezen, taal en rekenen (RT)
 • kinderen die duidelijk extra uitdaging nodig hebben, begaafde leerlingen
 • Kinderen met een taalachterstand of met taal-spraakmoeilijkheden 
 • kinderen met een fysieke beperking, zoals gehoor, verminderd zicht of een lichamelijke beperking.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school heeft een goede overdracht met de peuterspeelzaal, die in hetzelfde gebouw zit.

De Wegwijzer is geen specifieke VVE-school, wel wordt twee maal per week extra taalonderwijs (vooral woordenschat) aangeboden aan leerlingen uit groep 1 t/m 3 met een taalachterstand. Hiervoor wordt een ervaren ouder ingezet. We gebruiken hiervoor de methode Ik&Co.

In de groep zelf wordt de methode Kleuterplein gebruikt voor het aanbod op gebied van taal en rekenen. Voor rekenen wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van de methode 'Met sprongen vooruit'. Ook wordt regelmatig gewerkt met een thema van www.kleuteruniversiteit.nl

De kinderen worden gevolgd met behulp van het leerlingvolgsysteem van Kleuterplein en daarnaast worden vanaf eind groep 1 CITO-toetsen afgenomen. Kinderen die extra uitdaging of ondersteuning nodig hebben, zijn zo goed in beeld en zij krijgen in kleine kringen of van de onderwijsassistent extra aanbod.

Terug naar boven