Kindcentrum Drieborg

G Topelenstraat 9 9688 RN Drieborg

  • Schoolfoto van Kindcentrum Drieborg
  • Schoolfoto van Kindcentrum Drieborg
  • Schoolfoto van Kindcentrum Drieborg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op kindcentrum Drieborg wordt elk jaar in april de Cito eindtoets afgenomen. 

Dit schooljaar is onze gemiddelde 1F score is omhoog gegaan en de gemiddelde 1S/2F score is 0,8% gedaald. De school heeft met een gemiddelde eindtoetsscore van 533,4 net onder het landelijk gemiddelde van 534,5 gescoord. Op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen hebben we op 1F 100% gescoord. Wat betreft het percentage 1S/2F zijn we qua lezen achteruit gegaan, qua taalverzorging erg gestegen en qua rekenen achteruit gegaan. De lockdown heeft denkelijk een rol gespeeld bij de achteruitgang, want de kinderen kregen via Teams instructie maar moesten meer zelfstandig met de verwerking aan de slag. De rol van de leerkracht is bij het begrijpend en technisch lezen erg belangrijk. 

De referentieniveaus zijn gemiddeld wel behaald. We scoren boven de signaleringswaarde. Het rekenen en het begrijpend lezen zijn belangrijke aandachtspunten voor het nieuwe schooljaar.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken met WMK Parnassys (WMK = werken met kwaliteit). Er worden twee keer per jaar Cito toetsen afgenomen, nl. in januari de M-toets (midden) en in juni de E-toets (eind). Daarnaast wordt elk jaar in groep 4,6 en 8 de NSCCT afgenomen. Dit is de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Dit is een screening om onderpresteren op te sporen. Door de uitkomst van deze test naast zowel observaties door de leerkracht als de uitkomsten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem te leggen, kunnen leerkrachten hun onderwijs nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van uwe kind. Ouders/verzorgers geven expliciet toestemming voor het afnemen van de NSCCT, bij voorkeur schriftelijk. Wanneer duidelijk wordt aangegeven in welke groepen de NSCCT wordt afgenomen, hoeft de school niet jaarlijks toestemming van ouders/verzorgers te vragen. Ouders/verzorgers moeten te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld bezwaar te maken tegen het deelnemen van de leerling aan het groepsonderzoek. Mede op basis van de NSCCT bepalen we welke aanpak en leerstof een kind nodig heeft. Dit leggen we vast in groepsplannen. Daarnaast volgen we dagelijks de ontwikkeling van de kinderen door o.a. observeren, nakijken en beoordelen van het gemaakte werk en methodetoetsen. 

Er vinden meerdere keren per jaar individuele leerlingbesprekingen plaats. Twee keer per jaar zijn er groepsbesprekingen aan de hand van de Citotoetsen die in februari en juni worden afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen worden in overleg gezamenlijk met de leerkracht, de ouders en het kind besproken aan de hand van de plaatsingswijzer die vanaf groep 6 wordt gehanteerd. De plaatsingswijzer geeft een goede indicatie voor de juiste vervolgschool. Mocht het nodig zijn, dan kan er na het afnemen van de Cito eindtoets een heroverweging plaatsvinden.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven