Kindcentrum Drieborg

G Topelenstraat 9 9688 RN Drieborg

  • Schoolfoto van Kindcentrum Drieborg
  • Schoolfoto van Kindcentrum Drieborg
  • Schoolfoto van Kindcentrum Drieborg

Het team

Toelichting van de school

Kindcentrum Drieborg heeft een redelijk jong team met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar. Er werken 8 personeelsleden op Kindcentrum Drieborg, waarvan 2 personen fulltime werken. De leeftijdsopbouw is divers. Er is een goede verdeling tussen de jongere en oudere collega's. Daarnaast is er een conciërge aanwezig.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er wordt gebruikt gemaakt van pluspoolers, dit zijn leerkrachten die een contract hebben bij de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hebben. Als deze pluspoolleerkrachten reeds zijn ingezet,  wordt er gebruik gemaakt van een invalpool waarin diverse leerkrachten zijn ingeschreven.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

ln onze school werken we met combinatiegroepen. In de onderbouw hebben de groepen 1/2 en groep 3/4 op de ochtenden methodisch les in hu groep. Op de middagen wordt er ook groepsoverstijgend gewerkt. Dit houdt in dat de leeftijd van de leerlingen 's morgens binnen elke klas redelijk gelÍjk (homogeen) is. Op de middagen kan dit variëren. Het niveau van de leerlingen kan nogal verschillend zijn. Er wordt rekening gehouden met goede, gemiddelde en zwakke leerlingen. Ons zorgsysteem is zo opgezet dat we planmatige ondersteuning kunnen bieden. De specifieke ondersteuning voor kinderen die andere lesstof nodíg hebben of dit op een andere manier aangeboden moeten hebben, wordt zoveel mogelijk in de klas uÍtgevoerd. Hierbij is ondersteuning en expertise van andere leerkrachten en de intern begeleider van essentieel belang. Soms is het nodig om extra maatregelen te nemen om bijv. door middel van onderzoek meer inzicht te krijgen in de aard van het probleem. De sterkere leerlingen krijgen extra oefenstof en uitdagende opdrachten.

Het komend schooljaar ziet de groepsverdeling op onze school er als volgt uit:

Onderbouwgroep (groep 1 t/m 4):

Groep 1/2: Suzanne Heikamp (ma t/m wo), Heleen Buntjer (do + vr)

Groep 3/4:  Heleen Buntjer (ma.) en Erna Meijer (di. t/m vr.)

Bovenbouwgroep (groep 5 t/m 8)

De groepen 5 t/m 8 zitten samen in een bovenbouwgroep waarbij we de volgende stamgroepen onderscheiden: 

Groep 5/6  Fokje de Groot (ma. t/m wo) en Edwin Nijlunsing (do + vr.).

Groep 7/8: Meester Edwin Nijlunsing (ma,wo) Marloes Koolhof (di) en Anneke Kliphuis (do + vr.).

Edwin Nijlunsing is de intern begeleider van onze school. Hij heeft op dinsdag geen groep vanwege zijn IB-werkzaamheden.

Marloes Koolhof is op woensdag als extra leerkracht aanwezig in de groepen 5 t/m 8 om de kinderen extra te ondersteunen. Op donderdag is zij aanwezig in de onderbouwgroep om daar extra te ondersteunen.

Tijdens verschillende activiteiten wordt er groepsdoorbrekend gewerkt bijv. rekenen, creatieve workshops, tutorlezen van leerlingen van groep 8 met leerlingen van groep 3, kussentjeslezen, activiteiten met kerst, sinterklaas, pasen e.d.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school


*De speel-/werkles en het werken met ontwikkelingsmateriaal is een combinatie van oefenen van taal-, reken-, (fijn)motorische en sociaal-emotionele vaardigheden.

De kinderen in de groepen 1 en 2 hebben andere schooltijden dan de kinderen in de groepen 3 t/m 8.

De groepen 1 en 2 zijn op maandagmiddag en vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij van school. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vakken technisch en begrijpend lezen, taal/spelling en rekenen vinden we erg belangrijk. Aan deze vakken wordt een groot deel van de onderwijstijd besteed.

De kinderen in groep 3/4 hebben op de vrijdagmiddag geen les. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kindcentrum Drieborg is  een effectieve school waar uit kinderen gehaald wordt, wat er in zit. Er heerst een open en ongedwongen sfeer waar ruimte is voor het individuele kind om zich maximaal te ontplooien. Het onderwijs bestaat niet alleen uit het verwerven van kennis. Het is ook gericht op de ontwikkeling van de creativiteit, van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.  De kernvakken taal, lezen en rekenen vormen de kern. Hoge prestaties zijn alleen mogelijk door hoge eisen te durven stellen, rekening houdend met de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van het kind. Dit gaat vooral door nauw samen te werken met de ouders. We bieden een veilige, gestructureerde omgeving waarbinnen het kind zich maximaal kan ontwikkelen. Het komend schooljaar gaan we aan de slag met het anders organiseren, het geven van effectieve positieve feedback en het stimuleren van een growth mindset (groei-mindset) bij kinderen. Hiervoor gaat het team een scholing volgen. Dit is mogelijk door de inzet van de NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs).


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het is de bedoeling dat er tussen augustus 21 en januari 22 een buitenschoolse opvang komt binnen kindcentrum Drieborg. Deze buitenschoolse opvang zal georganiseerd worden door Kiwi (Kinderopvang Winschoten). Meer informatie over kinderopvang Kiwi kunt u vinden op  www.kinderopvangkiwi.nl. Er wordt geen voorschoolse opvang geboden op het kindcentrum Drieborg.

Terug naar boven