Kindcentrum Drieborg

Geert Topelenstraat 9 9688 RN Drieborg

  • Schoolfoto van Kindcentrum Drieborg
  • Schoolfoto van Kindcentrum Drieborg
  • Schoolfoto van Kindcentrum Drieborg

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u een eerste kennismaking met onze school, Kindcentrum Drieborg.

Wij zijn een effectieve school waar zonder vooroordeel uit kinderen gehaald wordt wat er in zit. Er is veel ruimte voor cultuur en sport, maar de kernvakken taal, lezen en rekenen vormen de kern. Hoge prestaties zijn alleen mogelijk door hoge eisen te durven stellen, rekening houdend met de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van het kind. Dit gaat vooral door nauw samen te werken met de ouders. We bieden een veilige, gestructureerde omgeving waarbinnen uw kind zich maximaal kan ontwikkelen.De leerlingen van onze school komen uit alle lagen van de bevolking. Het niveau van leerlingen en van groepen kan onderling behoorlijk verschillen. Op de Cito-eindtoets scoort de school gemiddeld, met uitschieters naar boven en naar beneden.  

Kindcentrum Drieborg is een relatief kleine dorpsschool met een eigen karakter. Er heerst een open en ongedwongen sfeer waar ruimte is voor het individuele kind om zich maximaal te ontplooien. Het schoolgebouw is aantrekkelijk en biedt volop ruimte. Voor de gymlessen beschikt de school over een gymlokaal dat is verbonden met het schoolgebouw. Ons onderwijs bestaat niet alleen uit het verwerven van kennis. Het is ook gericht op de ontwikkeling van de creativiteit, van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

U bent van harte welkom om onze school te komen bekijken en u kunt altijd bellen voor een kennismaking en rondleiding. Neemt U hiervoor contact op met de directeur van de school, mw. Anja Korteweg, 0597-521477.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen & openheid
  • Veiligheid & verbinding
  • Vrijheid &verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid & respect
  • Leren van en met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Drieborg is een dorp met een actief verenigingsleven. Jongeren die hun roots hebben in het dorp willen er graag wonen. De verwachting is wel, dat het leerlingenaantal de komende jaren licht zal dalen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er wordt gewerkt met een continurooster op Kindcentrum Drieborg.

De leerlingen beginnen om 8.30 uur. Om 10.00 uur eten de kinderen in de groep fruit of een boterham. Daarna hebben de leerlingen van 10.15 tot 10.30 uur pauze buiten.  Om 12 uur wordt er in de groep, samen met de leerkracht, gegeten. De leerlingen gaan dan van 12.15 tot 12.30 uur buiten spelen.

De lessen beginnen dan weer om 12.30 uur en gaan door tot 14.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven