Basisschool Valkenheuvel

Jagerspad 4 3972 XL Driebergen-Rijsenburg

De kinderen leren van elkaar en ze helpen elkaar.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Valkenheuvel gebruikte tot schooljaar 2019-2020 het Cito-leerlingvolgsysteem. Met ingang van schooljaar 2020-2021 wordt het leerlingvolgsysteem van Iep gebruikt. Daarmee volgen wij de ontwikkeling van ieder kind. In groep 8 nemen de kinderen deel aan een intelligentieonderzoek (NIO) en zij maken een eindtoets (Iep-toets sinds schooljaar 2015-2016). Zo kunnen wij onderwijs op maat bieden, met als resultaat dat wij samen met de ouders een passend eindadvies kunnen geven voor de middelbare school. In de schoolscore hebben wij 2 leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn buiten de schoolscore gehouden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat kinderen op school zijn, wordt hun ontwikkeling op verschillende aspecten nauwkeurig gevolgd. Te denken valt aan cognitieve -, sociaal-emotionele -, motorische en spraak/taal ontwikkeling. Alle relevante gegevens zoals testresultaten, observatieverslagen, gespreksverslagen en notities worden vastgelegd in het administatieysteem Parnassys. Het verzamelen van toets gegevens vindt plaats volgens de methode gebonden toetsen en de niet methode gebonden toetsen. Met ingang van schooljaar 2020-2021 werken we met het leerlingvolgsysteem van Iep. Twee keer per jaar wordt er een rapport uitgegeven namelijk in februari en juli.

Met de intern begeleider (IB) worden de vorderingen van de groep 3 x per jaar doorgesproken. Met de leerkracht wordt dan bekeken waar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht, van de groep en de individuele leerling ligt. Mocht in de schoolloopbaan blijken dat een leerling niet de einddoelen gaat halen van groep 8, dan wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. In een OPP wordt de te verwachte uitstroom beschreven op de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. De verwachte uitstroom kan per vakgebied verschillen. Per vakgebied en schooljaar wordt er een doelstelling bepaald. Aan het einde van het schooljaar wordt geëvalueerd of dat doel behaald is. Het opstellen van een OPP gaat in samenspraak met ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Van de middelbare scholen krijgen wij teruggekoppeld dat onze adviezen passend zijn. Na gemiddeld drie jaar op de middelbare school presteren de meeste leerlingen op het niveau zoals wij dat hebben geadviseerd.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Valkenheuvel heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteitszorg op school is sinds het vorige inspectiebezoek sterk verbeterd.

Terug naar boven