Basisschool Valkenheuvel

Jagerspad 4 3972 XL Driebergen-Rijsenburg

  • De kinderen leren van elkaar en ze helpen elkaar.
  • Schoolfoto van Basisschool Valkenheuvel
  • Schoolfoto van Basisschool Valkenheuvel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024: één aanmeldweek en eindtoets wordt doorstroomtoets. Met ingang van schooljaar 2023-2024 heet de eindtoets voortaan doorstroomtoets. Dit geldt voor alle eindtoetsen. Daarnaast wordt de afname vervroegd van april naar februari. De IEP Eindtoets heet dus vanaf volgend jaar IEP Doorstroomtoets. De IEP Doorstroomtoets zal qua inhoud niet veranderen. Het blijft exact dezelfde toets als de eindtoets in de huidige situatie. De naam verandert omdat door deze naam beter duidelijk wordt dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. De IEP Doorstroomtoets kan papier worden afgenomen of digitaal. De school kan per leerling kiezen welke variant ze maken. Eind maart melden alle leerlingen zich in dezelfde week aan voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Bij een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.

Tijdspad 2023-2024:

· Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
· Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
· Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
· Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van de school het definitieve schooladvies.
· Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school

*.* Voor leerlingen uit het primair onderwijs (po), het speciaal onderwijs (so) en het speciaal basisonderwijs (sbo) die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat kinderen op school zijn, wordt hun ontwikkeling op verschillende aspecten nauwkeurig gevolgd. Te denken valt aan cognitieve -, sociaal-emotionele -, motorische en spraak/taal ontwikkeling. Alle relevante gegevens zoals testresultaten, observatieverslagen, gespreksverslagen en notities worden vastgelegd in het administatieysteem Parnassys. Het verzamelen van toets gegevens vindt plaats volgens de methode gebonden toetsen en de niet methode gebonden toetsen. Met ingang van schooljaar 2020-2021 werken we met het leerlingvolgsysteem van Iep. Twee keer per jaar wordt er een rapport uitgegeven namelijk in februari en juli.

Met de intern begeleider (IB) worden de vorderingen van de groep 3 x per jaar doorgesproken. Met de leerkracht wordt dan bekeken waar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht, van de groep en de individuele leerling ligt. Mocht in de schoolloopbaan blijken dat een leerling niet de einddoelen gaat halen van groep 8, dan wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. In een OPP wordt de te verwachte uitstroom beschreven op de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. De verwachte uitstroom kan per vakgebied verschillen. Per vakgebied en schooljaar wordt er een doelstelling bepaald. Aan het einde van het schooljaar wordt geëvalueerd of dat doel behaald is. Het opstellen van een OPP gaat in samenspraak met ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Van de middelbare scholen krijgen wij teruggekoppeld dat onze adviezen passend zijn. Na gemiddeld drie jaar op de middelbare school presteren de meeste leerlingen op het niveau zoals wij dat hebben geadviseerd.

Het kopje onbekend heeft te maken met leerlingen die zijn uitgestroomd naar een Internationale Schakelklas.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode gelukkig en sociaal aanvaard voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, acceptatie, erkenning en wederzijds respect. Teamleden moeten zich tijdens hun werk veilig voelen. Zij moeten zonder enige vorm van drang en dwang hun werk kunnen doen. Het uitgangspunt van ons veiligheidsbeleid is dat nooit wordt toegegeven aan agressie en geweld. Dit hebben wij vastgelegd in ons omgangsprotocol en sociaal veiligheidsbeleid. We hebben vastgelegd hoe we omgaan met klein en groot probleemgedrag.

De Valkenheuvel is een open school met een zeer gemêleerde samenstelling. In die zin bieden wij de kinderen een ideale voedingsbodem om te leren als maatschappelijke geengageerde, verdraagzame, respectvolle burgers de pluriforme samenleving met een 'open mind' tegemoet te treden en daarin te participeren. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Valkenheuvel heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteitszorg op school is sinds het vorige inspectiebezoek sterk verbeterd.

Terug naar boven