Basisschool Valkenheuvel

Jagerspad 4 3972 XL Driebergen-Rijsenburg

  • De kinderen leren van elkaar en ze helpen elkaar.
  • Schoolfoto van Basisschool Valkenheuvel
  • Schoolfoto van Basisschool Valkenheuvel

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Valkenheuvel bestaat uit een mix van ervaren en startende leerkrachten die allemaal professioneel en enorm betrokken zijn. Daarnaast werken een intern begeleider, remedial teacher, leraar ondersteuner, sportprofessional en een conciërge op onze school. Het team is gedreven en stemt het onderwijs zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Het team ontwikkelt zich voortdurend. Jaarlijks volgt het team gezamenlijk teamscholingen. Daarnaast volgend teamleden individuele nascholingen. 

Een leerkracht is opgeleid tot schoolopleider. Deze leerkracht begeleidt startende leerkrachten en zij instromers.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als personeelsleden verlof hebben of ziek zijn, wordt eerst RTC Transvita (invalpool) gevraagd om vervanging. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is er niet altijd een vervanger beschikbaar. Binnen het team wordt dan gekeken of er een interne oplossing kan worden gezocht. In sommige gevallen maken van gebruik van gastdocenten geregeld door Qrabbl Als dit niet mogelijk is, kan een klas worden verdeeld over de andere groepen. In het uiterste geval sturen wij een groep naar huis. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool de Valkenheuvel werkt in kleine groepen. De groepen zijn niet groter dan 25 leerlingen. Er wordt gedifferentieerd gewerkt. Tussen de groepen wordt veel samen gewerkt. De leerkrachten stemmen voortdurend af wat de individuele leerling nodig heeft. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Valkenheuvel hanteren we een continurooster. De kinderen blijven tussen de middag allemaal op school. De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan op maandag, dinsdag en donderdag naar school van 8.30 tot 14.30 uur. Op woensdag en vrijdag gaan zij naar school van 8.30 tot 12.15 uur. Vanaf groep 5 gaan de leerlingen ook op vrijdag tot 14.30 uur naar school. De lesroosters zijn beschikbaar bij de leerkrachten of directie van de school.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Valkenheuvel bieden we onderwijs aan leerlingen van vier tot twaalf jaar. De onderwijsbehoeften van het kind zijn ons uitgangspunt. We analyseren wat het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Op basis van de onderwijsbehoeften worden de kinderen verdeeld in drie groepen. Dat zijn: de groep basisinstructie, de groep extra instructie en de groep extra uitdaging. Per vakgebied wordt gekeken in welke instructiegroep de leerling past. We werken volgens de expliciete directe instructie. 

Voor sommige leerlingen is meer nodig dan de indeling in een van de groepen. Hieronder wordt beschreven hoe we de basisondersteuning bieden en welke specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte we kunnen bieden.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

In iedere klas zijn leerlingen die de basisstof snel onder de knie hebben. Dit zijn leerlingen uit de groep extra uitdaging. We beschikken over diverse materialen op verschillende plus niveaus om deze kinderen te stimuleren zich bezig te houden met moeilijker werk. Wekelijks werkt de remedial teacher met kinderen uit verschillende groepen aan extra uitdagende opdrachten. Deze staan ook op de weekkaart van de kinderen.

De signalering van de leerlingen wordt gedaan door de leerkracht, intern begeleider en remedial teacher. 

Leerlingen met dyslexie

Op iedere school zijn leerlingen bij wie de lees- en of spellingontwikkeling vertraagd verloopt. Het signaleren van een vertraagde lees- en of spellingontwikkeling begint bij de leerkracht, de intern begeleider en ouder. Er vindt doorlopend signalering van de lees- en spelling vaardigheid plaats door de leerkracht met verschillende toetsmomenten. Aan de hand daarvan wordt nagegaan wat de kinderen aan extra instructie en oefening nodig hebben om de doelen te halen. Wanneer een kind ondanks structureel extra instructie en oefening de doelen niet haalt, kan er aan dyslexie worden gedacht. Het vaststellen van dyslexie moet gedaan worden na uitgebreid onderzoek door een GZ-psycholoog. Om dit onderzoek vergoed te krijgen, moet voldaan worden aan door de overheid vastgestelde criteria met betrekking tot achterstand en hardnekkigheid van het probleem. Ouders kunnen ook besluiten om zelf onderzoek te laten uitvoeren door een GZ-psycholoog.

Leerlingen met dyscalculie

Op iedere school zijn ook leerlingen bij wie de rekenontwikkeling vertraagd verloopt. Als dit gesignaleerd wordt door de leerkracht geven wij leerlingen in eerste instantie extra instructie en oefentijd. Bij onvoldoende resultaat, kan in overleg met de intern begeleider worden besloten nader onderzoek te doen. Daaruit kunnen adviezen komen om de rekenontwikkeling van de leerling te stimuleren. Als dit alles onvoldoende helpt, kan aan dyscalculie gedacht worden. Wanneer de diagnose dyscalculie is gesteld door een GZ-psycholoog, heeft de leerling recht op bepaalde aanpassingen die de rekenontwikkeling ondersteunen. Zie voor verdere informatie het dyscalculieprotocol op onze website.

Leerlingen die meer moeite hebben met het opnemen van de leerstof

Leerlingen die meer moeite hebben met het opnemen van de leerstof krijgen zoveel mogelijk onderwijs dat aansluit op hun onderwijsbehoeften. In het groepsplan worden zij ingedeeld in de groep extra instructie. Na de basisinstructie krijgen deze leerlingen verlengde instructie van de leerkracht. De leerstof wordt waar nodig aangepast en de oefentijd om vaardigheden aan te leren wordt uitgebreid. Eventueel volgt de leerling een eigen leerlijn voor een bepaald vakgebied. Dit wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief. Er zijn op school een remedial teacher en leerkracht ondersteuner aanwezig die gespecialiseerd zijn in het werken met leerlingen die meer moeite hebben met de leerstof. Als de achterstanden ten opzichte van leeftijdgenoten erg groot worden, of als het welbevinden van een leerling onder druk komt te staan, wordt bekeken of we als school nog wel kunnen zorgen voor een passende leeromgeving. Hiervoor schakelen we als school vaak de specialisten van het samenwerkingsverband ZOUT in om met ons mee te denken.

Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

NT2

Vanaf 2014 heeft de Valkenheuvel kinderen van nieuwkomers opgenomen. Hiervoor is destijds een taalklas opgericht. Omdat de instroom van nieuwkomers is afgenomen, is de taalklas gestopt. De kinderen functioneren inmiddels in de reguliere klassen. De leerkrachten van de Valkenheuvel hebben kennis over trauma sensitief onderwijs. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 werken met een extra taalprogramma Logo 3000 om de woordenschat van de kinderen te vergroten. Op maandag- en donderdagmiddag is er na schooltijd voor een groep kinderen uit de onderbouw een verlengde schooldag van 14.30 tot 16.30 uur. Spelenderwijs worden thema's van school herhaald om de taalvaardigheden van kinderen te vergroten. 

Specifieke ondersteuning

De Valkenheuvel kan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften voor een visuele, auditieve of motorische beperking, een vertraagde spraak-taalontwikkeling, een langdurige ziekte of een lichamelijke beperking in principe opvangen, mits daarvoor specifieke en gerichte begeleiding voor wordt gegeven.

Bij leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking moet worden nagegaan of we de leerlingen een passende leeromgeving kunnen bieden. In ons gebouw is een lift aanwezig, evenals een aangepast toilet. Wij tillen geen leerlingen uit een rolstoel om ze bijvoorbeeld op het toilet te zetten, omdat we niet over de juiste middelen beschikken.

We kunnen langdurig en/of chronisch zieke kinderen een passende leeromgeving bieden als de school goede begeleiding krijgt en indien nodig kan beschikken over de noodzakelijke hulpmiddelen.

Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van het kind en de ondersteuningsbehoeften van andere leerlingen in de groep kunnen we in sommige gevallen leerlingen met een milde vorm van ADHD, ADD of een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) opvangen wanneer zij aanspreekbaar zijn op hun gedrag en in hun thuissituatie goede ondersteuning krijgen. Er zal bekeken moeten worden of wij de leerling het juiste onderwijs kunnen bieden om zich verder te ontwikkelen.

Voor leerlingen die te vaak grensoverschrijdend gedrag vertonen en daarmee zichzelf en anderen in gevaar brengen, wordt naar een passende oplossing gezocht.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons doel is het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Hierbij willen wij zo goed mogelijk aansluiten bij ieder kind. Op onze school hebben we veel ervaring met het omgaan met kinderen uit verschillende culturen. Sociale integratie waarbij we uitgaan van respect voor de verschillen tussen kinderen en ouders blijft de komende jaren belangrijk op onze school. 

Naast de kernvakken taal, lezen en rekenen besteden we de komende jaren aandacht aan cultuureducatie in de breedste zin van het woord. We werken daarvoor samen met Kunst Centraal. We gaan proberen lokaal samenwerking te zoeken met schoolnabije partners.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken we met een extra taal methode, Logo3000, om de woordenschat uit te breiden. Een aantal kinderen uit groep 1, groep 2, groep 3 en groep 4 gaat op maandag en donderdag van 14.30 tot 16.30 naar de verlengde schooldag.

Terug naar boven