Basisschool Valkenheuvel

Jagerspad 4 3972 XL Driebergen-Rijsenburg

De kinderen leren van elkaar en ze helpen elkaar.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Valkenheuvel bestaat uit ervaren en gemotiveerde medewerkers. Alle medewerkers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de leerlingen in hun groep. Het team ontwikkelt zich voortdurend. De medewerkers volgen opleidingen over onder andere gedrag van kinderen, taalonderwijs, hoogbegaafdheid en sociaal-emotionele vaardigheden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als personeelsleden verlof hebben of ziek zijn, kan er vervanging worden geregeld. Hiervoor maakt de Valkenheuvel gebruik van de PiO-invalpool. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is er niet altijd een vervanger beschikbaar. Binnen het team wordt dan gekeken of er een interne oplossing kan worden gezocht. Als dit niet mogelijk is, kan een klas worden verdeeld over de andere groepen. In het uiterste geval sturen wij een groep naar huis. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool de Valkenheuvel werkt in kleine groepen. De groepen zijn niet groter dan 25 leerlingen. Er wordt gedifferentieerd gewerkt. Tussen de groepen wordt veel samen gewerkt. De leerkrachten stemmen voortdurend af wat de individuele leerling nodig heeft. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In 2012 is de Valkenheuvel gekenmerkt als een smalle zorgschool. De Valkenheuvel verzorgt inmiddels vanaf 2014 onderwijs aan kinderen van nieuwkomers. We verzorgen intensief taalonderwijs aan kinderen met taalmoeilijkheden. Er is een leerkracht met een specialisatie meer- en hoogbegaafdheid. Zij geeft wekelijks onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Op basis van bovenstaande informatie verschuift het profiel naar een brede zorgschool. Tevens hebben we een taalklas. Hier wordt in 5 dagdelen specifiek taalonderwijs aangeboden voor kinderen van nieuwkomers of kinderen van expats.

De unieke kracht van de Valkenheuvel schuilt in een Daltononderwijssysteem dat in de afgelopen tien jaar steeds verder geperfectioneerd is in het uitgaan van verschillen. Kinderen kunnen vanuit hun onderwijsbehoefte en hun interesse in wisselende samenstellingen of individueel het onderwijs ontvangen dat het beste bij hen aansluit. Kinderen die extra aandacht nodig hebben omdat zij de stof al beheersen of juist omdat zij extra instructie nodig hebben, krijgen dit individueel of sluiten aan bij een aantal kinderen die gelijke behoefte hebben. Daarnaast wordt bijzonder veel aandacht besteed aan het groepsproces in de eigen stamgroep. De kinderen worden van jongs af aan vertrouwd gemaakt met hun verantwoordelijkheid voor de groep en voor elkaar. Zij leren samenwerken met iedereen en leren elkaar te helpen. De leerkrachten zijn geschoold in het begeleiden van het sociaal-emotionele aspect van kinderen en van groepen. Door de leerkrachten van verschillende groepen wordt nauw samengewerkt. Op een heel vanzelfsprekende manier worden de kwaliteiten van de leerkrachten ingezet binnen de hele school en niet alleen voor de eigen groep. Dit gaat over specialismes op het gebied van taal, muziek, hoog- en meerbegaafdheid, beelddenken, tuinieren, Engels, gedrag (Kiva, Rots en Water en Kids Skills), gebruik ICT, filosofie en wetenschap en techiek. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven