Basisschool De Uilenburcht

Jagersdreef 145 3972 XD Driebergen-Rijsenburg

Schoolfoto van Basisschool De Uilenburcht

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van leerlingen (zowel cognitief als sociaal- emotioneel) volgen we zowel op individueel als op groepsniveau. Dit doen we systematisch. Zo houden we de vinger aan de pols en gaan we met u als ouders proactief in gesprek als hiertoe aanleiding is.

Vanaf het begin willen we onze leerlingen goed volgen, zodat we goed kunnen aansluiten bij hun ontwikkeling en daarmee goed onderwijs kunnen bieden. We volgen de inzet, de motivatie en de prestaties van uw kind dan ook continu. In de groepen 1 en 2 werken we met het ParnasSys-leerlijnenpakket voor het jonge kind. Dit geeft ons de gelegenheid de leerlingen specifiek te volgen, gerelateerd aan wat we de leerlingen vanuit de leerlijnen taal, rekenen, motoriek en gedrag meegeven. Hier passen we ons aanbod voor de hele groep, voor groepjes leerlingen of individuele leerlingen op aan.

Vanaf groep 3 toetsen we de vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen met landelijke genormeerde Cito LOVS-toetsen. Zo kunnen we de ontwikkelingen van de kinderen vergelijken met die van andere kinderen in Nederland. Ook krijgen wij zo goed zicht op het ontwikkelingsniveau en het leerproces van uw kind en op het onderwijsniveau van onze school. De volgende LOVS-toetsen worden in de groepen 3 tot en met 8, in januari en juni afgenomen:• Groep 3 - Leestoetsen Veilig Leren Lezen• AVI / DMT leestoetsen• Begrijpend lezen• Spelling• Rekenen en wiskunde• Sociaal-emotionele ontwikkeling• Eindtoets (groep 8)We verwerken de toetsgegevens van alle leerlingen in leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Per individuele leerling werken we met een leerlingdossier. Die gegevens gebruiken we ook bij de beslissing over de overgang naar de volgende groep en bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast kunnen toetsgegevens aanleiding zijn om nog eens stil te staan bij de manier van lesgeven en/of de kwaliteit van de lesmethode en –materialen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven