Basisschool De Uilenburcht

Jagersdreef 145 3972 XD Driebergen-Rijsenburg

Schoolfoto van Basisschool De Uilenburcht

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Net als overal in het land heeft ook De Uilenburcht last van het lerarentekort.Dit zorgt er bij uitval van een vaste leerkracht voor, dat er vaak grote moeite moet worden gedaan om een vervanger te vinden. Gelukkig lukt dat meestal wel. Hieronder de procedure, die we gebruiken voor vervanging. Bij afwezigheid wordt de duo-partner gepolst.Wanneer de duo-partner niet beschikbaar is, zoekt de directeur of managementondersteuner via invalpool IPPON een vervanger.Binnen het team en netwerk zoeken we een vervanger, binnen de grenzen van de door collega’s aangegeven mogelijkheden (de stappen 2 en 3 kunnen door elkaar heen lopen).Wanneer er geen invaller te vinden is, nemen we de middag voor de vacante dag het besluit de groep thuis te houden. We verdelen geen kinderen, behalve voor kortdurende momenten en met goedkeuring van de betrokken collega’s. Bij korte momenten zetten we eventueel ook OOP’ers of ambulante collega’s in. Als de afwezigheidsmelding pas ‘s morgens bekend is en er geen invaller kan worden gevonden, wordt het besluit van leerlingen thuis houden zo snel mogelijk gecommuniceerd. De directeur informeert de ouders dat de leerlingen geen onderwijs kunnen krijgen. Hierbij wordt een formulier gestuurd, waarbij ouders aangeven of ze al dan niet hun kind zelf kunnen (laten) opvangen. Zo mogelijk, krijgen de leerlingen wel thuiswerk op. Bij absentie van de directeur nemen administratief medewerker of bouwcoördinator deze taak over. Leerlingen die worden opgevangen, worden ‘s morgens binnen het team verdeeld. Ouders die niet reageren op het verzoek het formulier in te vullen, worden nagebeld. Mocht een bepaalde groep meermaals thuis moeten blijven, kan de directie besluiten een andere groep daarvoor in de plaats thuis te houden. Deze “estafette” zorgt ervoor dat de pijn bij groepen en ouders verdeeld wordt. Leerkrachten schuiven dan binnen de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De volgende onderwijstijden zijn in groep 1/2 leidraad voor de aangeboden activiteiten

Godsdienstige vorming / kring     2 1/2 uur

Thema activiteiten (inclteken/knutselact)     6 uur

Motorische oef/schrijfontw     1 uur

Spel &bewegen (binnen/buiten)     6 uur

taal/leesontwikkeling     3 uur

rekenontwikkeling     2 1/2 uur

muziek     1 uur

soc.emot ontw     1 uur

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 t/m 8

In de onderstaande lessentabel staat hoeveel tijd we ongeveer per week aan de verschillende vakken besteden.

 Godsdienstige vorming 2 uur

Sociaal-emotionele vorming ¾ uur

Lezen 3½ uur

Schrijven 1½ uur

Rekenen 4½ uur

Taal 5½ uur

Wereldoriëntatie 5 uur

Muziek ¾ uur

Tekenen ¾ uur

Handvaardigheid 1 uur

Bewegingsonderwijs 1½ uur

Engels (groep 7 en 8) ½ uur

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onderwijs op maat

We ondersteunen ieder kind zijn grenzen te verleggen en boven zichzelf uit te stijgen. De leerstof en de werkvormen sluiten zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden en talenten van uw kind. We hebben ons onderwijs zo georganiseerd, dat kinderen die makkelijk leren moeilijkere en verdiepende opdrachten krijgen. Kinderen die meer moeite hebben met leren kunnen rekenen op extra instructie en hulp. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen binnen de basisvakken na deze instructie zelfstandig of samenwerkend aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Bij de vakken begrijpend lezen, technisch lezen, taal, spelling en rekenen weten we welke leerlingen doorgaans werken via de plus-, basis- of intensieve instructie.  Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een duidelijke zorgstructuur. Grotendeels vindt (extra) ondersteuning in de klassen plaats, al dan niet met hulp van een onderwijsassistent. Soms is het beter een leerling of groepje leerlingen vanwege herhaalde oefening of uitdaging ook buiten de groep te begeleiden. Vorig schooljaar is ons plusaanbod aangepast, voor meer- of hoogbegaafde leerlingen, die hiervan nog meer kunnen profiteren dan voorheen. Naast de groep plusleerlingen, die met het plusaanbod in de groepen voldoende uitgedaagd wordt, is er een groep leerlingen die meer nodig heeft. Deze leerlingen krijgen vanaf groep 3 buiten de klas extra aandacht van een hoogbegaafdenspecialist, waarbij het werken met gelijk- gestemden een belangrijke stimulans is. Daarbij zetten we onder andere door een specifieke methode en geselecteerd aanbod en werkvormen in op verbinding met de reguliere groep en stimuleren we naast het vergroten van kennis juist ook vaardigheden, houding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan wordt samen met de intern begeleider en in nauw overleg met ouders gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wanneer nodig, wordt de expertise van het samenwerkingsverband erbij gehaald. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven