Basisschool De Oversteek

Nieuwstraat 10 A 6621 KV Dreumel

  • Het kernconcept Energie vraagt om isolatie, dakbedekking en zonnepanelen.
  • Het leven en werken op de boerderij geeft veel taal en rekenmogelijkheden en we leren het leven.
  • We vieren regelmatig een feestje, waaronder de Koningsspelen
  • De leerlingenraad heeft een rol bij de verdeling van wat spullen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 scoren we met de eindtoets boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn we heel blij mee.

Door de coronajaren is het onmogelijk een gemiddelde te geven van de afgelopen 3 jaren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2022-2023 maken wij gebruik van Leerling in Beeld van CITO. We rollen dit verder uit door zowel meer toetsen te gebruiken waaronder woordenschat en sociale en maatschappelijke competenties. Leerling in Beeld kan "op maat"ingezet worden.

Bij de groepen 1 en 2 starten we met gerichte observaties over de volle breedte van de ontwikkeling bij het jonge kind.  We doen dit met de leerlijnen van Parnassys.

De school gebruikt moderne methoden, met methode gebonden toetsen,  die allen voldoen aan de Kerndoelen.

N.a.v. deze uitkomsten sturen wij ons onderwijs bij en wordt besproken in het team wat er nodig is aan aanbod, didactisch en pedagogisch handelen en/of organisatie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 heeft de school adviezen gegeven die recht doen aan het kind. Na aanleiding van de eindtoets hebben we een paar adviezen naar boven bij mogen stellen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De kinderen geven aan het fijn te vinden op onze school en het gebouw heel prettig te vinden. Daarvan zeggen ze: waar we ook aan het werk zijn, we horen er altijd bij.

Jaarlijks nemen we in de groepen 6,7 en 8 tevredenheidsonderzoeken af en bevragen we de kinderen, anoniem, hoe zij hun sociale veiligheid ervaren. We merken dat kinderen dit heel serieus en eerlijk invullen. Daar zijn we blij mee.

Wij zijn een vrolijk en tevreden onderwijsteam dat gedeeld leiderschap nastreeft en een democratische besluitvorming kent a.d.h.v. 8 duidelijke stappen. Deze stappen en besluitvorming zetten wij door naar de groepsvergaderingen in de hogere groepen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • democratie
  • respectvolle veilige omgeving
  • vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Groeisaam heeft in juni 2022 een inspectiebezoek gehad en als jonge organisatie een ruim voldoende ontvangen.

Vanaf medio november 2022 is dit verslag te lezen op de website van Groeisaampo.

In november 2023 ontvangen wij als school het audit team van Groeisaam. 

Terug naar boven