Openbare Basisschool de Klimtoren

Kerkstraat 87 6996 AG Drempt

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Klimtoren

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op basis van de resultaten van onze eindtoets zien wij de noodzaak om kritisch naar ons onderwijs te kijken. We zijn daarom actief bezig met het verbeteren van ons taal-, lees- en rekenonderwijs. Dit doen we onder andere met behulp van vernieuwing qua lesmethoden, versterken leerkrachtvaardigheden instructie en differentiatie, zorgdragen voor goede evaluaties en afstemming binnen het team. Tevens focussen we ons al een aantal jaar op een rijk taalaanbod vanaf de peuterspeelgroep. Waar mogelijk werken we groepsdoorbroken, zodat leerlingen prettig in groepjes op hun eigen niveau kunnen leren, werken én groeien. Door meer onze lessen te geven gericht op de eigen leerdoelen van een leerling streven we ernaar dat alle leerlingen de ruimte krijgen om hun eigen potentieel optimaal te ontwikkelen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen worden middels het leerlingvolgsysteem gevolgd en dit wordt vastgelegd in ons administratieprogramma Parnassys. We evalueren en maken onze (groeps)plannen in het programma LeerUniek. Voor onze leerlingvolgsysteem maken we gebruik van halfjaarlijkse toetsen. Dit schooljaar maken we voor het eerst gebruik van de toetsen van DIA ipv Cito. Om geen hiaat te krijgen in ons volgsysteem zullen we dit jaar 3 keer een toets afnemen, begin (als nulmeting), midden en eind van het schooljaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van groep 7 krijgen alle kinderen een pré-advies voor het voortgezet onderwijs. Op basis van het pré-advies kunnen de kinderen zich oriënteren op het aanbod in het voortgezet onderwijs. In groep 8 ontvangen alle leerlingen voor eind januari het voorlopig schooladvies. De eindtoets is vervangen door de doorstroomtoets. Deze toets wordt afgenomen in februari. Uiterlijk 15 maart krijgen alle leerlingen uit groep 8 de resultaten van de doorstroomtoets én het definitieve schooladvies. De aanmeldingen vinden plaats in de aanmeldweek die voor 2024 landelijk vastgesteld is van 24 t/m 31 maart.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Klimtoren monitoren we of en hoe kinderen zich gepest voelen en of ze zich in een veilige omgeving wanen. Dit doen we door goed zicht op de kinderen te houden, door laagdrempelig contact met de ouders te hebben en door onze regelmatige kindgesprekken. Daarnaast staan  de lessen in de Kanjertraining wekelijks op het programma, als opening voor leerlingen om hun ervaringen bespreekbaar te maken. Hiermee proberen we snel zicht te krijgen wanneer er zich incidenten voordoen. Daarnaast is het afnemen van een vragenlijst bij leerlingen en ouders ook een halfjaarlijks hulpmiddel om inzicht te krijgen in het sociaal welbevinden en de sociale competenties. Op deze manier brengen we de sociale veiligheid van onze school in kaart.

Wanneer er bijzonderheden zijn, spelen leerkrachten hierop in tijdens de sociale vaardigheidslessen. Natuurlijk willen we voorkomen dat er kinderen buitengesloten of gepest worden. Mochten we hiervan wel signalen krijgen, nemen we deze serieus. Hoe er bij ons op school omgegaan wordt met pestgedrag, is na te lezen in ons veiligheidsplan via de website. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Veilig en geborgen
  • Je hoort erbij

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven