Openbare Basisschool de Klimtoren

Kerkstraat 87 6996 AG Drempt

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Klimtoren

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hebben we de laatste jaren te maken met kleine groepen 8. In kleine groepen hebben de leerlingen die onder het landelijk gemiddelde scoren, veel invloed op het schoolgemiddelde. Zo is dat ook bij ons. Dit neemt niet weg dat we altijd bezig zijn met het verbeteren van ons taal- en rekenonderwijs. Dit doen we onder andere met behulp van actuele lesmethoden, effectieve instructie en een rijk taalaanbod vanaf de peuterspeelgroep. Waar mogelijk werken we groepsdoorbroken, zodat leerlingen prettig in groepjes op hun eigen niveau kunnen leren, werken én groeien. Door meer onze lessen te geven gericht op de eigen leerdoelen van een leerling streven we erna dat alle leerlingen de ruimte krijgen om hun eigen potentieel optimaal te ontwikkelen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen worden middels het leerlingvolgsysteem gevolgd en dit wordt vastgelegd in ons administratieprogramma Parnassys. Dit n.a.v. de toetsen van het cito lvs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Klimtoren monitoren we of en hoe kinderen zich gepest voelen en of ze zich in een veilige omgeving wanen. Dit doen we door goed zicht op de kinderen te houden, door laagdrempelig contact met de ouders te hebben en door onze regelmatige kindgesprekken. Daarnaast staan  de lessen in de Kanjertraining wekelijks op het programma, als opening voor leerlingen om hun ervaringen bespreekbaar te maken. Hiermee proberen we snel zicht te krijgen wanneer er zich incidenten voordoen. Daarnaast is het afnemen van een vragenlijst bij leerlingen en ouders ook een halfjaarlijks hulpmiddel om inzicht te krijgen in het sociaal welbevinden en de sociale competenties. Op deze manier brengen we de sociale veiligheid van onze school in kaart.

Wanneer er bijzonderheden zijn, spelen leerkrachten hierop in tijdens de sociale vaardigheidslessen. Natuurlijk willen we voorkomen dat er kinderen buitengesloten of gepest worden. Mochten we hiervan wel signalen krijgen, nemen we deze serieus. Hoe er bij ons op school omgegaan wordt met pestgedrag, is na te lezen in ons veiligheidsplan via de website. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Veilige ruimte
  • Je hoort erbij

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven