Openbare Basisschool de Klimtoren

Kerkstraat 87 6996 AG Drempt

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Klimtoren

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van het personeel, wordt gebruik gemaakt van de invalpool. Wanneer er vanuit de invalpool geen medewerkers meer beschikbaar zijn, zorgen we met de collega's die er zijn voor een noodplan voor de eerste dag. Indien nodig maken we vervolgens een plan voor de komende dagen. In een uiterste geval kan het voorkomen dat een groep thuis moet blijven, omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen en tot nu toe is dat gelukkig steeds gelukt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 & 2 is er ruimte om spelend te leren, om zo de eerste vaardigheden aan te leren op het gebied van rekenen, lezen en taal. Daarnaast wordt er natuurlijk goed gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. We volgen onze leerlingen in het behalen van hun leerdoelen en bieden onze lesactiviteiten zo aan dat deze ondersteunend zijn aan het behalen van de leerdoelen. Dit doen we passend in grote of kleine groepjes of individueel bij specifieke onderwijsbehoefte. Onze hoeken en lessen richten we in op basis van thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Wij kiezen er voor om het verplichte minimum van 7520 lesuren gelijk te verdelen over de 8 leerjaren waardoor de schooltijden gelijk zijn voor alle groepen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We besteden dagelijks lestijd aan de kernvakken Rekenen en Nederlandse Taal. Deze lessen bieden we groepsdoorbroken aan zodat leerlingen aan hun eigen leerdoelen kunnen werken. Daarnaast is er elke week aandacht voor bewegingsonderwijs, met een vakleerkracht en met beweegspellen op het plein. We gebruiken thematisch onderwijs voor de verbinding van creatieve en culturele vorming, wereldoriëntatie & burgerschap. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van de Kanjertraining. Voor elke leerling is er een bepaalde basis voor de vakken die klassikaal wordt aangeboden. Daarnaast werken kinderen, op basis van onderwijsbehoefte, individueel of in groepjes aan de verwerking van de lesstof. Waar nodig krijgen kinderen extra uitleg of andere uitleg. Tenslotte hebben we als school extra tijd en aandacht voor kinderen met een taalachterstand. Hiermee beginnen we al in de peuterspeelgroep.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als enige school in het dorp streven we naar passend onderwijs aan alle kinderen uit ons dorp en omgeving. In ons ondersteuningsplan staat beschreven op welke manier we dat doen en hoe we inspelen op bijzondere onderwijsbehoeften van leerlingen. Wanneer er meer kennis en kunde nodig is dan waarover wij als team beschikken, kunnen wij specialisten vanuit Scholengroep IJsselgraaf inzetten. Ook hebben we korte lijnen binnen het samenwerkingsverband en hulpverleners in de regio om op tijd expertise in te zetten. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om onze leerlingen formatief te evalueren, waarbij we kijken naar het behalen van de eigen leerdoelen. Van daaruit kijken we samen wat de volgende stappen zijn. Hiermee ontstaan eigen leerroutes, die door het groepsdoorbroken werken in een eigen groep gevolgd kunnen worden of soms individueel. Door meer vanuit behoefte dan vanuit aanbod te kijken, ondersteunen we onze leerlingen beter. Hiermee ontstaan ook meer mogelijkheden voor aangepast ondersteuningsaanbod.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is bij ons een peuterspeelgroep op school aanwezig van Spelenderwijs. Hier kunnen ook peuters terecht met een VVE toekenning. Omdat deze organisatie onder hetzelfde bestuur valt als de school, is er sprake van een nauwe samenwerking. De pedagogische medewerkers van de opvang en het onderwijzend personeel vormen samen een team rondom de kinderen. We ontwikkelen ons daarmee steeds meer tot 1 team met 1 visie op het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling en die werkt vanuit één doorgaande lijn van 2 tot 13 jaar. De peutergroep werkt nauw samen met groep 1/2 om zo een goede overgang te organiseren en de kinderen de ruimte te geven om van en met elkaar te leren. 

Terug naar boven