Openbare Basisschool de Klimtoren

Kerkstraat 87 6996 AG Drempt

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Klimtoren

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van het personeel, wordt gebruik gemaakt van de invalpool. Wanneer er vanuit de invalpool geen medewerkers meer beschikbaar zijn, zorgen we met de collega's die er zijn voor een noodplan voor de eerste dag. Indien nodig maken we vervolgens een plan voor de komende dagen. In een uiterste geval kan het voorkomen dat een groep thuis moet blijven, omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen en tot nu toe is dat gelukkig steeds gelukt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1-2 heeft een andere invulling qua uren dan de andere groepen. Er is ruimte om spelend te leren, om zo de eerste vaardigheden aan te leren op het gebied van rekenen, lezen en taal. Daarnaast wordt er natuurlijk goed gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Onze hoeken richten we in op basis van thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en deze worden groepsdoorbroken gebruikt met alle leerlingen van de onderbouw.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Onze school kent 8 gelijke jaren van minimaal 940 uur. We besteden dagelijks lestijd aan de kernvakken Rekenen en Nederlandse Taal. Deze lessen bieden we groepsdoorbroken aan zodat leerlingen aan hun eigen leerdoelen kunnen werken. Daarnaast is er elke week aandacht voor bewegingsonderwijs, met een vakleerkracht en met beweegspellen op het plein. We gebruiken thematisch onderwijs voor de verbinding van creatieve en culturele vorming, wereldoriëntatie & burgerschap en voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van de Kanjertraining. Voor elke leerling is er een bepaalde basis voor de vakken die klassikaal wordt aangeboden. Daarnaast werken kinderen, op basis van onderwijsbehoefte, individueel of in groepjes aan de verwerking van de lesstof. Waar nodig krijgen kinderen extra uitleg of andere uitleg. Tenslotte hebben we als school extra tijd en aandacht voor kinderen met een taalachterstand. Hiermee beginnen we al in de peuterspeelgroep.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als enige school in het dorp streven we naar passend onderwijs aan alle kinderen uit ons dorp en omgeving. In ons ondersteuningsplan staat beschreven op welke manier we dat doen en hoe we inspelen op bijzondere onderwijsbehoeften van leerlingen. Wanneer er meer kennis en kunde nodig is dan waarover wij als team beschikken, kunnen wij specialisten vanuit Scholengroep IJsselgraaf inzetten. Ook hebben we korte lijnen binnen het samenwerkingsverband en hulpverleners in de regio om op tijd expertise in te zetten. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om onze leerlingen formatief te evalueren, waarbij we kijken naar het behalen van de eigen leerdoelen. Van daaruit kijken we samen wat de volgende stappen zijn. Hiermee ontstaan eigen leerroutes, die door het groepsdoorbroken werken in een eigen groep gevolgd kunnen worden of soms individueel. Door meer vanuit behoefte dan vanuit aanbod te kijken, ondersteunen we onze leerlingen beter. Hiermee ontstaan ook meer mogelijkheden voor aangepast ondersteuningsaanbod.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2020-2021 zijn we, in samenwerking met Spelenderwijs, een peutergroep gestart. Hier kunnen ook peuters terecht met een VVE toekenning.  Het is waardevol om samen met Spelenderwijs te werken aan een doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar.

Terug naar boven