Openbare Basisschool de Tille

P K Pelstraat 1 9203 NP Drachten

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tille

Het team

Toelichting van de school

De gymnastieklessen worden door een vakleerkracht verzorgd, als leerkrachten zelf niet bevoegd zijn om gymnastiek te geven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij (ziekte)verlof van personeel is conform de CAO geregeld. In eerste instantie vindt vervanging plaats door duo-partners te vragen en het intern op te lossen. Wanneer dit niet lukt wordt getracht vervanging te regelen via het servicebureau van Adenium / OPO Furore.

In de huidige tijd is er echter vaak een tekort aan invallers. Voor ouder(s)/verzorger(s) is het dan ook verstandig om rekening te houden met incidentele lesuitval van uw kind(eren). 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen leren door een goede instructie te krijgen, maar ook door te leren met en van elkaar. In de ochtend staan de basisvakken taal, spelling,  rekenen en lezen op het programma. Op school werken we met het 'effectieve directe instructie model' (EDI) waardoor de kinderen een goede en duidelijke instructie krijgen. Doordat we dit al vanaf groep 3 inzetten zijn de kinderen hier bekend mee. 's Middags staat leren vanuit IPC op het programma. Tijdens de werkmomenten voor IPC wordt een groot beroep gedaan op o.a. zelfstandigheid en samenwerking. 

We gebruiken de Chromebooks om ook digitaal te kunnen oefenen met rekenen, taal en lezen. Bij IPC gebruiken we de Chromebooks om informatie te zoeken en om deze informatie te verwerken. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In leerjaar 1 en 2 wordt de onderwijstijd besteed aan activiteiten voor spel, beweging, muziek, creatieve vorming, reken,- en taalontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van IPC-early years.

De activiteiten worden aangeboden in een grote kring (klassikaal), kleine kring of kleine (instructie)groepjes.

In de verschillende hoeken spelen en werken de kleuters samen of individueel, soms onder begeleiding van de leerkracht.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de ochtenduren staan de vakken lezen, taal, spelling en rekenen centraal en wordt instructie gegeven. Daarbij werken de kinderen ook regelmatig op het leerplein en worden tevens de Chromebooks gebruikt.

In de middag wordt voornamelijk aan de units van IPC gewerkt en staan soms ook excursies en/of gastsprekers op het programma.

Omdat de kinderen naar de gymnastiekzaal moeten lopen/fietsen hebben we voor de groep 3 t/m 8 gekozen om de lessen zoveel mogelijk in blokuur te geven. Op die manier voldoen we aan de onderwijstijd ingericht voor gymnastiek en beperken we de reistijd. De kinderen van groep 3 en 4 gaan op woensdag naar het zwembad voor de zwemles. Zij hebben daarom maar één keer in de week gymnastiek.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We zijn een reguliere basisschool die de gerichte zorg aan leerlingen kan bieden, die zij/hij nodig heeft en heeft o.a. een leerkracht met het specialisme meer- en hoogbegaafdheid. Daarnaast hebben we leerkrachten met specialisme op het gebied van rekenen en taal en KiVa. Zij kunnen waar nodig ondersteunen bij het komen tot een passend aanbod.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het nieuwe schoolondersteuningsprofiel (SOP), dat we begin schooljaar 2022-2023 schrijven wordt ons aanbod en onze ambities zichtbaar om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden.

Voor de ondersteuning van kinderen die extra instructie en begeleiding nodig hebben is er aanbod in de eigen groep door de groepsleerkracht en buiten de groep door de onderwijsassistent. Voor schooljaar 2022-2023 gaan we voor de kinderen die meer aankunnen beleid schrijven en uitvoeren. Dit wordt uitgevoerd door de coördinator meer - hoogbegaafdheid. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ons aanbod voor het jonge kind (4-6 jaar) bieden we nu aan via de thema's uit de methodiek 'Kleuteruniversiteit' en de "Early years' van IPC.

Onze school is augustus 2019 gestart met voorschoolse en naschoolse opvang en tijdens het schooljaar 2022-2023 wordt verder onderzocht of er gestart kan worden met een partner voor een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school. In schooljaar 2022-2023 zal, met een externe begeleider, een traject worden gelopen om in de nabije toekomst een doorgaande lijn van 0 t/m 12 jaar in school te kunnen bieden. 

Terug naar boven