Openbare Basisschool de Tille

P K Pelstraat 1 9203 NP Drachten

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tille

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school als ook voor ouders die op zoek zijn naar de geschikte school voor hun zoon en/of dochter. In deze schoolgids vindt u diverse praktische informatie over o.a. schooltijden, vakanties, en studiedagen. We beschrijven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt of gaan maken. Verder wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen.

We geven ook aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten en leest u relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij onze school en de wijze waarop wij u informeren en meenemen in alles bij wat er op 'de Tille' gebeurt.

Tevens krijgt u inzicht in de onderwijsresultaten, het leerlingenverloop en de uitstroomcijfers van 'de Tille'. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo bieden de betreffende pagina's u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Naast onze schoolgids is er een bovenschoolse schoolgids van Adenium 2023-2024; hierin staat informatie die voor alle Allure scholen van toepassing is: https://www.adenium.nl/publicaties.

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van openbare basisschool 'de Tille',

Jennie Bijlsma - directeur


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • gestructureerde omgeving
  • 21ste-eeuwse vaardigheden: IPC
  • veilige omgeving
  • vernieuwend en inspirerend
  • voorspelbare omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven