Basisschool De Parel - school met de Bijbel

Langewyk 275 9202 CN Drachten

  • Schoolfoto van Basisschool De Parel - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Parel - school met de Bijbel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2017 is de school overgegaan op de eindtoets van DiaTaal. De jaren daarvoor werd de eindtoets van Cito gebruikt.

De school scoort voldoende op de eind- en de tussentijdse toetsen. In het schooljaar 2019/2020 is geen Eindtoets afgenomen i.v.m. de Corona Lockdown. In 2020/2021 is de toets wel afgenomen, ook al was dit een jaar waar de Corona-maatregelen nog steeds van kracht waren en ook een periode thuis-onderwijs gegeven moest worden. De Eindtoets had een boven gemiddeld resultaat.  

In het kader van Passend Onderwijs biedt de school al jarenlang adaptieve zorg aan veel kinderen met extra leer- en ontwikkelingsbehoeften waardoor veel zorgleerlingen op school blijven en het verwijzingspercentage naar het speciaal(basis)onderwijs altijd er laag is geweest (0 - 0,3%). Hierdoor kan wel een remmend effect ontstaan op het gemiddelde van de eindresultaten. De eindscores zeggen namelijk niet alleen iets over de onderwijskwaliteit op school, maar ook over de gemiddelde capaciteiten en mogelijkheden van de leerlingen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken het Leerling Volgsysteem (LVS) van Cito. Deze toetsen worden in januari (Middentoetsen) en juni (Eindtoetsen) afgenomen. Elke groepsleerkracht maakt n.a.v. deze toetsen,zijn of haar observaties en andere gegevens een analyse van de groep, die vervolgens besproken wordt met de intern begeleider en de directeur. Die maken op hun beurt op basis van alle groepsanalyses een schoolanalyse. Zo werken we planmatig aan het verbeteren van ons onderwijs. Op Vensters PO vindt u de link naar de gegevens van het afgelopen jaar.

Op de Parel maakt elke leerling de Dia Eindtoets, tenzij leerling kenmerken dat niet toelaten. Als er leerlingen zijn met een ontheffing halen we die er later uit. We zijn blij met de resultaten van de laatste jaren en blijven streven naar verbetering.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het team werkt gericht aan het samenstellen en bewerken van positieve groepen. Door middel vanstudiebijeenkomsten heeft het team hier kunde en ervaring mee opgedaan. Erwordt gewerkt met het programma Grip op de Groep (JSW boek 36). Op schoolhebben we dit onderdeel vastgelegd waarbij de nadruk vooral ligt op de eerste 8weken van het schooljaar. Op school streven we naar het vormen van positievegroepen. Een positieve groep is te herkennen aan onderstaande kenmerken- de kinderen gaan over hetalgemeen met plezier naar school- halen betere leerresultaten- in de groep zijn minderordeproblemen- kinderen helpen elkaar- er heerst een prettig pedagogischklimaat- er zijn goede omgangsvormen- kinderen krijgen er positieveervaringen voor later - er wordt op een actieve enbetrokken manier geleerd.Vanuit onzechristelijke visie hebben we eerbied voor God, voor zijn schepping en voorzijn schepselen. Daarom accepteren we elkaar zoals we zijn en letten we ook oponze taal. De Parel is een taalbewuste school. Schelden en vloeken horen nietop onze school. We letten op onze taal en behandelen elkaar met respect. De leerkrachten proberen bij kinderen belangstelling voor elkaarte stimuleren. Dit kan bij kringgesprekken gebeuren, maar ook door het latenhouden van spreekbeurten. Fouten maken mag, als je er maar van wilt leren. Hetgaat er niet om te registreren wat fout is, maar te benoemen wat goed gaat enwat nog beter kan. Hierbij is het heel belangrijk dat kinderen zelf problemenleren oplossen en zelf ontdekkend bezig kunnen zijn.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Liefde en dienen
  • Verantwoordelijkheidsbesef
  • Positieve groepen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2019 heeft De Parel een externe Audit gehad door een Auditteam van andere NoorderBasisscholen.

In november 2020 hebben we een thema-onderzoek van de inspectie gehad. Dit onderzoek is belangrijk en bepalend voor schooltoezicht van de onderwijsinspectie op De Parel. We hebben het als een positief en stimulerend gesprek ervaren en zijn er trots op dat zowel het bestuur van NoorderBasis als de onderwijsinspectie positief kijkt naar het onderwijs en de ontwikkeling op onze school. ? 

Terug naar boven