Openbare basisschool De Meander

Flevo 194 9204 JT Drachten

Schoolfoto van Openbare basisschool De Meander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bijdragen voor een goed resultaat: 

Binnen obs de Meander heeft de leerkracht de centrale rol; middels regelmatige flits- en groepsbezoeken wordt de kwaliteit van het lesgeven gewaarborgd. Daarnaast merken wij dat het maken van een plan van aanpak na afloop van de Midden (M) toets groep 7 richting de cito Eindtoets groep 8, een goed hulpmiddel is om ondersteuning van leerlingen bij een bepaalde vaardigheid in kaart te hebben en dit duurzaam tot het einde van groep 8 te blijven oefenen/herhalen/in te slijpen. Door de leerling en zijn/haar ouders hier direct bij te betrekken is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het behalen van het einddoel: een passend schooladvies met een goede start op het voortgezet onderwijs (VO).

Kansrijke overstap groep 8 - VO

De beide leerkrachten van groep 8 hebben zitting in de werkgroep kansrijke overstap. Hierin wordt praktisch gewerkt aan een nog betere afstemming tussen PO en VO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten.

De tussenopbrengsten voldoen aan de verwachting. De tussenopbrengsten zijn van een voldoende niveau, afgezet tegen de normering die de onderwijsinspectie bij het waarderen van de tussenopbrengsten hanteert. Wel kunnen de resultaten per groep wisselen.  

De tussenopbrengsten worden geanalyseerd en waar nodig wordt het onderwijs aanbod aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven