De Swetten

Kuiperssingel 1 9201 EE Drachten

  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets. Door deze verandering wordt de procedure van aanmelding aangepast. De leerlingen worden naast het maken van de doorstroomtoets, 8 jaar lang gevolgd middels het leerlingvolgsysteem. De resultaten vanaf groep 6 worden weergeven in de Plaatsingswijzer, waar er voor elk beschikbare onderwijstype een uitslag komt. De doorstroomtoets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Aanbod
Er is een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen waar basisscholen uit kunnen kiezen. Wij hebben gekozen voor de doorstroomtoets van IEP. Het college voor Toetsen en Examens bewaakt de kwaliteit van alle toetsen.

Procedure van aanmelding VO
Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:
- Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.
- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
- Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
- Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten met behulp van Iep leerlingvolgsysteem. De leerkrachten analyseren de resultaten en leggen hun bevindingen vast. Deze bevindingen worden besproken in het team en de interne-begeleider (IB-er) maakt een trendanalyse van de verzamelde gegevens. De schoolresultaten en de trendanalyse worden verzameld in de Kwaliteitsmap en is richtinggevend voor de toekomst.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang van PO naar VO

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Dit advies komt tot staat middels de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en onderbouwd advies te komen op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Zoals gezegd is het een hulpmiddel om tot een advies te komen, want naast de leerprestaties, wordt er ook gekeken naar aanleg en ontwikkeling op de basisschool.

Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Warme overdracht
Na het adviesgesprek kunnen leerling en ouder actief opzoek naar een voortgezet onderwijs school. Wanneer er een keuze is gemaakt en leerling zijn aangemeld bij de nieuwe school, start het inschrijvingsproces. VO scholen zien graag voor 1 april de inschrijving afgerond zodat er tijdig met formatie-vorming gestart kan worden. Onderdeel van de inschrijving is de "warme overdracht". In een warme overdracht heeft een leraar van het primair onderwijs dus de kans om de leraar van het voortgezet onderwijs specifieke onderwijs- en leerbehoeften mee te geven over een leerling. Dit heeft een positief effect op een soepel overgang.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Swetten vinden we het ontzettend belangrijk om de sociale opbrengsten goed in kaart te brengen. We vinden het namelijk erg belangrijk om te weten hoe het met onze leerlingen gaat. Als een leerling bv. niet goed in zijn vel steekt werkt dit door: de leerling krijgt sneller ruzie, zondert zich af en leert hierdoor minder goed. Als leerlingen opvallen na het bekijken van de sociale opbrengsten wordt dit met de groepsleerkracht en de IB-er besproken. Indien nodig wordt besloten ouders te informeren met als doel gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Alles in het belang van de leerling!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandigheid
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft de school bezocht in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. De aandachtspunten zijn opgenomen in het schooljaarplan. De school heeft een basisarrangement.

Terug naar boven