De Swetten

Kuiperssingel 1 9201 EE Drachten

  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten
  • Schoolfoto van De Swetten

Het team

Toelichting van de school


Het team van de Swetten bestaat uit 19 ervaren en talentvolle leerkrachten die voor een langere periode aan de school verbonden zijn. Het team kenmerkt zich als onderzoekend, dynamisch en ambitieus. Als school blijven we kritisch op ons onderwijs en houden we de onderwijsontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Binnen de Swetten besteden we aandacht aan een ontwikkelingsgerichte, open en professionele cultuur. Ons streven is om maximaal twee groepsleerkrachten voor een groep te plaatsen om zoveel mogelijk rust in de groepen te creëren. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen Adenium zijn onderstaande afspraken leidraad om te handelen wanneer er sprake is van een zieke of afwezige collega. Iedere directeur past dit toe binnen de mogelijkheden van zijn eigen organisatie.

Ziektevervanging

Eerste doel is om bij ziekte een bevoegde leerkracht in te zetten als vervanger:
-De coördinator Vervangingspool zet een Pooler in, of maakt een keuze uit de invallers die op de invallerslijst van Adenium staan.
-Er wordt een zittende parttimer van de eigen school ingezet. Iedere school maakt voor het begin van het schooljaar een lijst met zittende parttimers die op bepaalde dagen extra willen en kunnen werken.
-Als het niet mogelijk is om een bevoegde leerkracht in te zetten kan ervoor gekozen worden om de vervanging te laten doen door een onderwijsassistent of een LIO-stagiaire (PABO-student in de laatste stageperiode voor afstuderen).

Wanneer bovenstaande oplossingen niet voor handen zijn, maken we de afweging of een interne herverdeling van werk mogelijk is of dat een groep kinderen thuisblijft.

Randvoorwaarde: de IB-er of directeur worden in principe niet ingezet voor vervanging om essentiële taken in de school niet in gevaar te brengen. 

Per school wordt een afweging gemaakt of opvang mogelijk is; personeel eventueel naar een andere groep na overleg in het team, verdelen van groepen zoveel mogelijk voorkomen. Om een groep naar huis te sturen, moet het volgende geregeld zijn:
-Een rooster maken van groepen die naar huis worden gestuurd zodat niet steeds dezelfde groep thuis is.
-Een groep mag maximaal 1 tot 1,5 dag per week naar huis worden gestuurd.

Communicatie naar ouders

We hebben het voornemen om vroegtijdig en indien mogelijk een dag van te voren naar de ouders te communiceren wanneer er een groep thuis moet blijven. In de communicatie wordt aangegeven welke groep het betreft en wanneer de kinderen weer op school worden verwacht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze schoolgids vindt u de klokuren verdeling. Hierin ziet u de uren die we per vakgebied dit schooljaar inzetten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In onze schoolgids vindt u de klokuren verdeling. Hierin ziet u de uren die we per vakgebied dit schooljaar inzetten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks evalueren we de extra inzet op welzijn en resultaat en waar nodig, maken we formatieve aanpassingen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als school hebben wij goede contacten met externe instanties. Op school zijn onderwijsassistenten die ingezet worden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zowel in de groep als daarbuiten. In het team zijn expert-collega’s op het gebied van taalontwikkeling, hoogbegaafdheid, ICT en rekenontwikkeling. Met het nieuw te ontwikkelen MFC hopen we in de komende jaren een doorgaande lijn te ontwikkelen van 0 tot 12 jarigen en de banden met de externe instanties te versterken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Thematisch werken
In de kleutergroepen (groep 1 en 2) maar ook in groep 3 is thematisch werken een gangbare werkwijze. Met een thema wordt een betekenisvolle omgeving geboden, waarin gespeeld en geleerd kan worden. Thematiseren is een actief en dynamisch proces van de leerkracht samen met de kinderen. Tijdens het samen verkennen van het thema wordt aangesloten bij wat kinderen al weten en dit wordt vervolgens uitgebreid met nieuwe kennis en vaardigheden. Dit gebeurt in spelsituaties, in hoeken, in relatie met taal en rekenen en met instructie. Het uitgangspunt daarbij is dat de inhoud van het thema uitdagend is voor alle kinderen, zodat ze allemaal betrokken zijn en nieuwe kennis en vaardigheden leren. 

Extra aanbod Jonge kind
Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven