De Saffier

Klokhuislaan 4 9201 JE Drachten

Schoolfoto van De Saffier

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van De Saffier voor het schooljaar 2022-2023. De schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers van leerlingen en leerlingen die al op onze school zitten of hier binnenkort naartoe zullen gaan.  De schoolgids is door het Ministerie van onderwijs verplicht gesteld, mede om het voor ouders mogelijk te maken zich beter te oriënteren op de schoolkeuze voor hun kind. De leerlingen die op de De Saffier zitten, hebben extra ondersteuning en begeleiding in het onderwijs nodig. In de gids wordt een beeld geschetst van wat u van het onderwijs op de De Saffier kunt verwachten.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

·         hoe de organisatie van het onderwijs is geregeld;

·         de inhoud van het onderwijs;

·         de begeleiding van leerlingen;

·         de ontwikkeling van het onderwijs in de school;

·         de resultaten van het onderwijs.

Daarnaast staat in de gids allerlei nuttige informatie over onder andere schooltijden, vakanties, regelingen en afspraken.

Deze schoolgids is, in samenwerking met de medezeggenschapsraad en onder verantwoordelijkheid van het bestuur samengesteld door medewerkers van de school. We hopen dat deze gids inzicht geeft in hoe het onderwijs op onze school is verzorgd.      

Namens het team,      

Itie ter Steege,  directeur De Saffier


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Uniciteit staat voorop
  • Veilige leeromgeving
  • Planmatige gedragsbeïnvloeding
  • Nadruk op structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Saffier is een school voor gespecialiseerd onderwijs in Drachten met ongeveer 70 leerlingen en een kleutergroep op het Behandel en Expertise Centrum (BEC) van Jeugdhulp Friesland waar aan maximaal 12 leerlingen onderwijs wordt gegeven. De school is in 2006 gestart met vier groepen. Er zijn nu acht groepen. De school functioneert als zelfstandige school. De Saffier gaat op 1 januari 2025 naar een nieuwe school samen met 4 speciale scholen (SO/SBO) onder de naam Samen Kansrijk! Op De Saffier is er, naast de reguliere klaslokalen, een keuken waar kan worden gekookt en een multifunctionele ruimte met een digibord. De multifunctionele ruimte wordt gebruikt voor instructie voor taal, rekenen en andere vakken en dient tevens als bibliotheek. Voor de lessen bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van het eigen gymlokaal. Ook worden hier de Rots en Waterlessen gegeven.  De leerlingen krijgen hier twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Op De Saffier krijgen de leerlingen, tot zij een A-diploma hebben, één keer per week zwemles in zwembad De Welle in Drachten. De leerlingen krijgen er les van bevoegde zweminstructeurs.

BEC
Op het BEC verzorgt De Saffier voor de interne kleutergroepen het onderwijs. Uitgangspunt is dat elk kind recht op onderwijs heeft. De leerlingen volgen deeltijdonderwijs, zij volgen op maandag en dinsdag lessen in de kleuterklas. Het behandelteam van het BEC bepaalt of het wenselijk is of een kind wordt aangemeld voor de kleuterklas. Het kind moet dit aan kunnen en het moet in de behandeling passen.  

Onderwijslocaties

De SO- en VSO-scholen in Friesland hebben één regiodirecteur, deze wordt ondersteund door meerdere directeuren. Locatie De Saffier en de BEC-kleuterklas in Drachten worden aangestuurd door één directeur. Op locatie De Saffier zijn zes groepen met een groepsgrootte van gemiddeld 9 tot 14 leerlingen. De Saffier geeft les aan leerlingen tussen de 4 en 13 jaar. Op BEC De Lytse Wâlden zit een kleuterklas met een groepsgrootte van maximaal 12 leerlingen.

Situering van de locaties:

Kleuterklas BEC De Lytse Wâlden De Lanen 98 9204 WC Drachten t. 0512-542600
Voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar in de behandelsetting van Jeugdhulp Friesland wordt het onderwijs verzorgd door RENN4.    

De Saffier
Klokhuislaan 4 9201 JE Drachten t. 0512-543638 Voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar. Er zijn 6 groepen van maximaal 14 leerlingen.  

Les op een andere locatie;
De leerling krijgt in beginsel les op de locatie waar hij/zij is ingeschreven. Het is mogelijk dat het onderwijs voor de leerling op een andere locatie wordt gegeven. De leerling blijft dan wel ingeschreven op de school en valt nog steeds onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van RENN4.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?