Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

Dennenlaan 71 4849 BD Dorst

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Veel van de op Marcoen gebruikte lesmethodes bevatten methode gebonden toetsen. In deze toetsen worden de net aangeleerde vaardigheden getoetst. Naast deze toetsen nemen we ook methode onafhankelijke toetsen af, de zogenaamde Cito-toetsen. Met de Cito-toetsen worden vaardigheden over een langere termijn getoetst en een beeld van waar de leerling/ groep staat ten opzichte van een landelijke vergelijkingsgroep geschetst.
Deze toetsen worden in groep 3 t/m 7 twee keer per jaar afgenomen voor spelling, rekenen, begrijpend lezen (vanaf groep 4) en technisch lezen.

In groep 8 worden in januari de CITO-leerlingvolgsysteem-toetsen afgenomen en in april de CITO -eindtoets.
De resultaten worden geanalyseerd in het resultaten en opbrengsten boek en nemen we mee in de groepsbesprekingen met leerkracht, directie en intern begeleider. (Zie ook paragraaf 5.5 'Kwaliteitszorg'). 

Naast het afnemen van toetsen maken we ook gebruik van observaties en andere manieren van het tonen van het geleerde. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een presentatie rondom een onderwerp bij de zaakvakken.

Voor de individuele leerling wordt twee keer per jaar een rapport opgesteld waarin naast de vorderingen op leergebied ook aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd om over hun kind in gesprek te gaan. In het najaar hebben hierbij het welbevinden en de verwachtingen de nadruk, in februari ligt de nadruk meer op de voortgang van het kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 wordt een keuze gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Bij deze belangrijke stap zijn school, ouders en kind samen betrokken. Het is belangrijk om te weten welke capaciteiten een kind bezit, waar de interesses van een leerling naar uit gaan en hoe gemotiveerd een kind voor school(werk) is. Hiervoor beschikken we over gegevens uit ons leerlingvolgsysteem. In samenspraak met de leerkrachten van groep (6), 7 en 8, de intern begeleider en de directie wordt een advies geformuleerd.

In groep 7 wordt aan het eind van het schooljaar een voorlopig advies gegeven. De uiteindelijke adviesgesprekken vinden plaats in januari in groep 8. Groep 8 maakt in april de eindtoets.

Onze school heeft zowel contacten met de middelbare scholen in Breda als in Oosterhout, de meeste kinderen van Marcoen gaan in Breda naar de middelbare school. De school geeft een advies voor de richting, de ouders kiezen zelf welke school het beste bij hun kind past. Op de site van VO Breda is alle informatie te vinden met betrekking tot het vervolgonderwijs in Breda.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven