Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

Dennenlaan 71 4849 BD Dorst

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Percentueel hebben we onze ambities net niet gehaald. Vanuit de analyse van de toetsen zijn verbeterpunten opgehaald en hierop zijn acties ingezet. We denken op Marcoen in kansen en mogelijkheden, dat betekent dat er leerlingen zijn met een eigen leerlijn. Dit kan invloed hebben op de percentages. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Veel van de op Marcoen gebruikte lesmethodes bevatten methode gebonden toetsen. In deze toetsen worden de net aangeleerde vaardigheden getoetst. Naast deze toetsen nemen we ook methode onafhankelijke toetsen af, dit zijn de toetsen Leerling in beeld van Cito. Met deze toetsen worden vaardigheden over een langere termijn getoetst en een beeld van waar de leerling/ groep staat ten opzichte van een landelijke vergelijkingsgroep geschetst.
Deze toetsen worden in groep 3 t/m 7 twee keer per jaar afgenomen voor taalverzorging (spelling, grammatica, leestekens), rekenen, begrijpend lezen (vanaf groep 4) en technisch lezen.

In groep 8 worden in november de leerlingvolgsysteem-toetsen afgenomen en in februari de Doorstroomtoets.
De resultaten worden geanalyseerd in het resultaten en opbrengsten boek en nemen we mee in de groepsbesprekingen met leerkracht, directie en intern begeleider. (Zie ook paragraaf 5.5 'Kwaliteitszorg'). 

Naast het afnemen van toetsen maken we ook gebruik van observaties en andere manieren van het tonen van het geleerde. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een presentatie rondom een onderwerp bij de zaakvakken of een kindgesprek.

Voor de individuele leerling wordt twee keer per jaar een rapport opgesteld waarin naast de vorderingen op leergebied ook aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 wordt een keuze gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Bij deze belangrijke stap zijn school, ouders en kind samen betrokken. Het is belangrijk om te weten welke capaciteiten een kind bezit, waar de interesses van een leerling naar uit gaan en hoe gemotiveerd een kind voor school(werk) is. Hiervoor beschikken we over gegevens uit ons leerlingvolgsysteem. In samenspraak met de leerkrachten van groep (6), 7 en 8, de intern begeleider en de directie wordt een advies geformuleerd. Dit advies bestaat uit een plaatsingsadvies en een diplomaperspectief. Het plaatsingsadvies kan twee ledig zijn, het diplomaperspectief is enkelvoudig. Bij een tweeledig plaatsingsadvies, bijvoorbeeld havo-vwo, gaan we voor het diplomaperspectief altijd uit van het hoogste niveau. 

In groep 7 wordt aan het eind van het schooljaar een voorlopig advies gegeven. De uiteindelijke adviesgesprekken vinden plaats in januari in groep 8. Groep 8 maakt vanaf schooljaar 2023-2024 in februari de Doorstroomtoets. Indien het resultaat van deze toets hoger uitvalt dan het advies heroverwegen we in samenspraak met ouders het gegeven advies. 

Onze school heeft zowel contacten met de middelbare scholen in Breda als in Oosterhout, de meeste kinderen van Marcoen gaan in Breda naar de middelbare school. De school geeft een advies voor de richting, de ouders kiezen zelf welke school het beste bij hun kind past. Op de site van VO Breda is alle informatie te vinden met betrekking tot het vervolgonderwijs in Breda.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Marcoen heerst een goed pedagogisch klimaat. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich welkom en veilig voelen op school. Alleen als een leerling zich veilig voelt kan deze tot leren komen, zowel cognitief als op sociaal gebied. Wij werken vanuit een positieve basishouding. 

Op onze school is er veel aandacht voor groepsdynamiek. Niet alleen in de Gouden weken aan het begin van het schooljaar, maar ook gedurende het schooljaar worden er allerlei activiteiten ondernomen ten bate van de groepsdynamiek. Op onze sterk groeiende school zorgt er voor dat we veel te maken hebben met leerlingen die instromen in een bestaande groep. We zorgen er samen voor dat deze leerlingen zich snel thuis voelen op onze school. We hebben intern gedrag analisten (IGA) op school, met behulp van hun expertise creëren we voor de basisvoorwaarden voor positieve groepen en een optimaal leer-werkklimaat. 

De manier waarop wij met pesten en gedrag omgaan staat beschreven in ons gedragsproctocol

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven